Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
1 9 A 5 3

Propagace a mediální prezentace Muzea města Brna II

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/2.2.00/06.01002
Předmět zakázky: služba
Oblast podpory: 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Typ zakázky dle hodnoty: podlimitní
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 660 000 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Úterý, 1. březen 2011
Lhůta pro podávání nabídek: Čtvrtek, 17. březen 2011 12:00
Datum poslední úpravy: Pátek, 18. březen 2011 05:00

Zadavatel:
Název zadavatele: Muzeum města Brna, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele: Špilberk 210/1, 602 00 Brno-střed
Kontaktní osoba: Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Telefon/fax: 420511113228
E-mail: verejne-zakazky@rpa.cz

Provedené změny

  • 2.3.2011 17:56:38 - cena

Popis předmětu zakázky

1.      Předmětem veřejné zakázky je:

 

vytvoření komplexní propagační kampaně významné turistické památky v centru moravské metropole Brna, v souladu s hlavním cílem projektu „Najdi Špilberk“. Tím je zviditelnit hrad Špilberk a dostat ho více do povědomí obyvatel a domácích i zahraničních návštěvníků. Pevnost a hrad Špilberk je ve správě příspěvkové organizace Muzeum města Brna (dále jen MuMB). MuMB organizuje kulturní život v Brně, pořádá vlastní výstavy, spolupracuje na celoměstských akcích, kromě Špilberku má ve správě vilu Tugendhat a Měnínskou bránu. Propagace by měla zvýšit informovanost o této nabídce, akcích a doprovodných programech, které na Špilberku probíhají.

 

CPV kódy: Reklamní služby: 79341000-6

 

-         Propagační služby: 79342200-5

-         Řízení reklamy: 79341200-8

 

Realizace veřejné zakázky spočívá v zajištění následujících aktivit:

-         vytvoření propagačních materiálů,

-         venkovní a mediální reklamy,

-         vytvoření a redesign internetových stránek (Měnínská brána, hrad Špilberk)

 

-         Tvorba a distribuce propagačních tiskovin (letáky, skládačky, brožury, návrh a tisk plakátů pro billboardy a CLV) bude rozložena do 3 let. Propagační materiály budou obsahovat informace o Špilberku, jeho expozicích,  aktuálních výstavách a dalších akcích. Distribuce bude probíhat na několika místech (turistická informační centra, letiště...). Bude vždy zajištěno, aby každý materiál obsahoval jednotný grafický motiv (jako spojovací prvek) stanovený zadavatelem (pro představu může sloužit kulatá značka NAJDI ŠPILBERK s vyobrazením hradu Špilberk, která je k nalezení například v rámci propagace v současnosti probíhající výstavy Dámská volenka).

 

-         Představa realizace dle schváleného projektu je taková, že do 3 let bude rozložen i pronájem reklamních ploch na letišti a ve městě, s ním spojený výlep plakátů, billboardů a instalace city lightů. Obdobné to bude i s pronájmem vysílacího času pro audio a video spoty, tištěnou inzercí v novinách a časopisech. V letech 2012 a 2013 se MuMB zúčastní veletrhu Regiontour s vlastním výstavním pultem a propagačními materiály v rámci stánku statutárního města Brna..

 

V první realizační fázi budou vytvořeny internetové stránky Měnínské brány, kde bude zřízeno Muzeum hraček ve správě MuMB v češtině a v dalších jazykových mutacích. V roce 2013 pak bude zrealizována modernizace internetových stránek MuMB (hrad Špilberk). Stránky budou rozšířeny o jazykové mutace, bude nainstalována virtuální prohlídka hradu, bude zde možnost objednávky prohlídky a publikací.

Místo plnění

Místem plnění je sídlo zadavatele. Co se týká místa plnění předmětu zakázky, je to prioritně Brno-město, pokud z povahy dílčích služeb či z dohody stran nevyplyne něco jiného.

Místo pro podání nabídky

Místem pro podání nabídek je adresa sídla osoby pověřené výkonem zadavatelských činností Regionální poradenská agentura, s. r. o. Starobrněnská 20, 602 00 Brno Nabídky mohou být podány osobně nebo doporučenou poštou (přičemž je záležitostí uchazeče, aby byla nabídka doručena před uplynutím lhůty). Při osobním předání je nutno nabídku odevzdat v sídle Regionální poradenské agentury, s.r.o. v kanceláři asistentky ředitele v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hod, v poslední den lhůty pouze do 12:00.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Předpokládaný termín zahájení doby plnění veřejné zakázky se předpokládá v dubnu 2011. Požadovaný termín dokončení realizace veřejné zakázky jako celku je prosinec 2013.

Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.


Nabídky budou posuzovány podle dílčích hodnotících kritérií, kterými jsou:
a) Výše nabídkové ceny navrhovaného řešení včetně DPH váha 60%
b) Grafický návrh zadání váha 20%
c) Kvalita nabízeného řešení médií váha 20%

Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Uchazeč je povinen předložit doklady prokazující splnění kvalifikace spolu se svou nabídkou. Splněním kvalifikace se rozumí dle § 50 odst. 1 zákona:

• splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona;
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů způsobem podle §53 odstavce 2 .


• splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona;
Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) a b) zákona• splnění ekonomických a finančních předpokladů podle § 55 zákona;
Zadavatel požaduje v souladu s podmínkami definovanými ve výzvě o zahájení zadávacího řízení rovněž prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle §55 odst. 1 písm. c) zákona předložením těchto dokladů:
- údaj o celkovém obratu dodavatele zjištěný podle zvláštních právních předpisů, přičemž se musí jednat o obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky, a to za poslední 2 uzavřená účetní období.
- Limit pro splnění ekonomického kvalifikačního předpokladu je stanoven na 3 mil. za každé z posledních 2 účetních období pro dosažený obrat za služby v oboru propagace a mediální prezentace.• splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona;
Zadavatel požaduje rovněž prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle §56 odst.2 písm. a) zákona, předložením seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu (hodnoty mohou být uvedeny včetně DPH) a doby poskytnutí, a to služeb v oblastech zaměření této veřejné zakázky:
Dodavatel předloží seznam min. 5 významných realizovaných zakázek, přičemž musí být splněno, že:
a) alespoň 3 zakázky byly realizovány v rámci oblasti propagace cestovního ruchu
b) alespoň 1 zakázka byla poskytnuta v minimální hodnotě 3 mil. Kč
c) alespoň 1 zakázka spočívala v řádném zajištění čtyř (4) následujících služeb, což je možno prokázat i jednotlivě pro jednotlivé služby,tedy:
- alespoň jedna zakázka spočívala v řádném zajištění veletržní expozice,
- alespoň jedna zakázka spočívala v řádném zajištění návrhu a úpravy webových stránek,
- alespoň jedna zakázka spočívala v řádném zajištění inzerce v médiích (včetně audio a video spotů),
- alespoň jedna zakázka spočívala v řádném zajištění výroby tiskovin.
Zadavatel uzná tento předpoklad (tj. předpoklad uvedený pod písm. c) za splněný i v případě, že více či dokonce všechny tyto služby byly zahrnuty v jedné zakázce.
Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení dle §56 odst.2 písm. a) zákona..

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy předložený uchazečem ve zjednodušeném podlimitním řízení, včetně dokumentů a dokladů požadovaných zákonem nebo zadavatelem v zadávacích podmínkách. Součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazující splnění kvalifikace. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyku v písemné formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů.


Nabídka uchazeče musí být podána písemně a v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa uchazeče, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odstavec 6 zákona. Nabídka uchazeče bude podána v 1 (jednom) originálu a pro urychlení procesu hodnocení bude vhodné, nikoliv však povinné, přiložit i 1 (jednu) kopii. Originál nabídky zadavatel doporučuje zabezpečit proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, tj. např. provázán šňůrkou s přelepením volných konců a opatřen na přelepu razítkem. V případě podání nabídky v kroužkovém pořadači či podobném technickém provedení, zadavatel doporučuje, že by měla být tato zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem opět tak, aby bylo možné jednotlivé listy při listování nabídkou bezproblémově obracet.

Obálka bude označena nápisem:

„NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Propagace a mediální prezentace Muzea města Brna II“


Blíže viz. ZD

Další podmínky a informace

O zaslání kompletní zadávací dokumentace je možno požádat osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností především na emailové adrese: verejne-zakazky@rpa.cz, či jinak viz. přiložená výzva

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17515