Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
1 4 C 4 7

Se Zachariášem z Hradce a Kateřinou z Valdštejna v Telči

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/2.2.00/10.01150
Předmět zakázky: služba
Oblast podpory: 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 295 000 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Sobota, 5. březen 2011
Lhůta pro podávání nabídek: Pátek, 25. březen 2011 12:00
Datum poslední úpravy: Pátek, 4. březen 2011 10:08

Zadavatel:
Název zadavatele: Město Telč
Sídlo zadavatele: nám. Zachariáše z Hradce 10
Kontaktní osoba: Věra Peichlová
Telefon/fax: 420567112405
E-mail: vera.peichlova@telc-etc.cz

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Uchazeč je povinen veškerá sporná ustanovení, nebo nejasnosti, projednávat pouze s kontaktní osobou zadavatele. Dotazy a požadavky na doplnění podkladů zadání zakázky musí být podány v písemné formě na adresu zadavatele, nejpozději však 3 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídky.

Zadavatel má právo v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci. Změnu obsahu zadávací dokumentace oznámí písemně všem uchazečům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci.

Uchazeč má na základě podrobného seznámení se s dokumentací právo upozornit zadavatele na její případné chyby a nedostatky.

Nedostatečná informovanost, mylné chápání zadávacích podmínek, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.

Popis předmětu zakázky

Záměrem zadavatele je vytvořit specifický turistický produkt, který povede u návštěvníků města k prodloužení doby strávené ve městě a ke zvýšení atraktivity. Projekt bude zaměřen na jedinečné představení města prostřednictvím historických osob, které jsou spojeny s jeho současnou renesanční podobou. Zachariáš z Hradce a Kateřina z Valdštejna představí turistovi jedinečným způsobem město.

 

Předmět plnění této zakázky obsahuje následující části:

 

Část I. Propagační materiály

 

1)     Průvodce památkami města Telče – aneb Se Zachariášem z Hradce a Kateřinou z Valdštejna po památkách města

2)     Tvorba a tisk Brožur – a) Zachariášovo menu  b) Kateřinin šat  c) Stavební slohy nejenom renesance

3)     Zachariášovy výsekové desky

4)     Vycházkové trasy se Zachariášem z Hradce a Kateřinou z Valdštejna

5)     Igelitové tašky

6)     Pexeso se Zachariášem z Hradce a Kateřinou z Valdštejna

 

Část II. Audioprůvodce

2 sety audio guide technologie (2 ks nabíječka a 10 ks sluchátek).

 

Část III. Prezentace v turistických časopisech

 

Podrobný výčet veškerých částí požadovaného předmětu plnění, včetně popisů a požadavků na jednotlivé části předmětu plnění, tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Výčet je vyhotoven samostatně pro jednotlivé výše uvedené části předmětu plnění. Přílohu č. 2 tvoří Položkový rozpočet projektu - výkaz výměr, který bude sloužit jako cenová nabídka uchazeče.

Místo plnění

Místo plnění: Město Telč

Místo pro podání nabídky

Podatelna MěÚ Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Nabídka musí být podána do 25. 3. 2011 do 12.00 hod. Za okamžik převzetí nabídky zadavatelem je považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

Hodnotící kritéria

Jediným kritériem pro hodnocení nabídek je nabídková cena. Za účelem hodnocení nabídek zpracují uchazeči nabídkovou cenu způsobem uvedeným v bodu 7. zadávací dokumentace. Při hodnocení bude rozhodná výše nabídkové ceny bez DPH. Jako vítězná bude vyhodnocena nabídka uchazeče, která splní veškeré požadavky stanovené v zadávací dokumentaci a bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Profesní kvalifikační předpoklady:
Profesní kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který prokáže oprávnění k podnikání, a to předložením výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán, ne staršího než 90 dnů nebo živnostenského oprávnění opravňujícího ho k činnosti s předmětem podnikání nezbytným ke splnění předmětu zakázky.
K prokázání profesních kvalifikačních předpokladů postačí předložení prostých kopií příslušných dokladů.

Technické kvalifikační předpoklady:
K prokázání technických kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč ke své nabídce:
a) alespoň 1 ks vícestránkového tištěného propagačního materiálu, realizovaného v rámci zakázky podobného charakteru v posledních 3 letech, určeného k propagaci města nebo obce;
b) seznam zakázek podobného charakteru realizovaných v oboru audio quide v posledních 3 letech (požadovány alespoň 3 zakázky podobného charakteru s uvedením názvu zakázky, názvu subjektu pro který byla zakázka realizována a roku realizace zakázky);
c) seznam zakázek realizovaných v oboru audio quide v posledních 3 letech pro zdravotně (zrakově, sluchově) handicapované osoby (požadována alespoň 1 zakázka podobného charakteru s uvedením názvu zakázky, názvu subjektu pro který byla zakázka realizována a roku realizace zakázky).

Seznamy budou předloženy formou originálu a budou podepsány oprávněnou osobou uchazeče.

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel upozorňuje uchazeče na různorodost jednotlivých částí předmětu plnění. Součástí zakázky jsou nejen grafické, nebo tiskové práce, ale i dodávka techniky obsahující studiové nahrávky. Z těchto důvodů je třeba zhodnotit ze strany uchazeče profesní kvalifikační předpoklady, jimiž disponuje a je schopen tyto zadavateli dostatečně prokázat (předmět podnikání).

V případě že uchazeč není schopen splnit profesní kvalifikační předpoklady a technické kvalifikační předpoklady v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předložit doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů a technických kvalifikačních předpokladů v chybějícím rozsahu subdodavatelem, a dále předložit zadavateli smlouvu (originál) uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky (pro upřesnění náležitostí smlouvy může uchazeč využít ustanovení § 51 odst. 4, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů).
Doklady, které zadavatel v této zadávací dokumentaci umožnil předložit v prosté kopii, předloží vítězný uchazeč zadavateli ke kontrole v originále nebo ověřené kopii nejpozději před podpisem smlouvy o dílo.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče a zabezpečena proti manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Nabídka bude předložena v 1 originále a bude vytištěna nesmazatelnou formou. Ukázka tištěného propagačního materiálu může být předložena samostatně.

Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:
• Identifikační údaje uchazeče
• Prokázání kvalifikace
• Cenová nabídka (Příloha č. 2)
• Vyplněný návrh smlouvy o dílo potvrzený oprávněným zástupcem uchazeče (Příloha č. 3)
• Smlouva o poskytnutí výhradní licence k užití studiových nahrávek
• Další přílohy a doplnění nabídky (ukázka tištěného propagačního materiálu)

Další podmínky a informace

Zadavatel si vyhrazuje právo:

• zrušit výběrové řízení v souladu s čl. 12 příručky
• o smlouvě o dílo s uchazečem dále jednat a upřesnit její konečné znění
• nevracet uchazečům podané nabídky
• neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži
• upravit rozsah předmětu plnění dle výše finančních prostředků, které má zadavatel k dispozici

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17543