Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
9 A C D E

Dodávka audio-video technologie k projektu Vybudování alternativní kulturní scény

Registrační číslo projektu: CZ 1.11/3.1.00/02.01113
Předmět zakázky: dodávka
Oblast podpory: 3.1 - Rozvoj urbanizačních center
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 600 000 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Čtvrtek, 10. březen 2011
Lhůta pro podávání nabídek: Pátek, 18. březen 2011 12:00
Datum poslední úpravy: Středa, 16. březen 2011 12:27

Zadavatel:
Název zadavatele: Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě
Sídlo zadavatele: Tyršova 12 Jihlava
Kontaktní osoba: Eva Zuzaňáková
Telefon/fax: 420737385338
E-mail: sokol-jihlava@volny.cz

Provedené změny

  • 15.3.2011 16:46:10 - Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, popis
  • 15.3.2011 16:58:04 - Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, popis
  • 15.3.2011 22:10:56 - Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, popis
  • 16.3.2011 12:26:09 - Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, popis
  • 16.3.2011 12:27:15 - Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, popis

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Doplňující informace k výběrovému řízení Na dodávku audio-video technologie k projektu Vybudování alternativní kulturní scény:

Dotaz:
Zadávací dokumentace na dodávku audio-video technologie k projektu \\\\\\\"Vybudování alternativní kulturní scény\\\\\\\" neobsahuje informaci o velikost projekční plochy a projekční vzdálenosti projektoru č. 1.
Odpověď:
- Výška projekční plochy je 3,4 m.
- Projekční vzdálenost projektoru č. 1 je 18,5 m.

Dotaz:
Dotaz ještě k položkám 4 a 5. Není jasné zdapožadujete DVD, nebo Blu-ray recorder.
Odpověď:
- U obou položek č. 4 a 5 požadujeme Blu-ray recorder

Dotaz:
Polozka c.1 mixazni pult ma byt nabidnut analogovy nebo digitalni?
Odpověď:
Mixážní pult má být analogový.

Dotaz:
Blu-ray, ale recorder? Namá tam být přehrávač?

Odpověď:
Má to být přehrávač. Přesně jak jsou parametry uvedeny v dokumentaci.
U položky č. 4
Blu-ray/DVD player, vestavěný dekodér 7.1
U položky č. 5
Blu-ray/DVD player, vestavěný dekodér 7.1

Popis předmětu zakázky

Předmětem zakázky je dovybavení kulturního sálu audio-vizuální technikou: mixážní pult, projektory, DVD rekordéry. Podrobnosti a parametry jsou uvedeny v   příloze Zadávací dokumentaci  na str 8

 

 

Místo plnění

Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě - Tyršova 12 Jihlava

Místo pro podání nabídky

Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě, Tyršova 12, Jihlava 586 01 Případné osobní doručení zásilky je nutné předem domluvit se zástupcem zadavatele: Eva Zuzaňáková, tel: 737 385 338, 567300721

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Lhůta dodání nabídky do 18.3. 2011 do 12.00 hod. Termín dodání zakázky do 20.4. 2011

Hodnotící kritéria

- Jediným hodnotícím kritériem je „nejnižší nabídková cena“.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

- Základních kvalifikačních předpoklady v souladu s § 53 zákona 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách v platném znění – uchazeč předloží čestné prohlášení. Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

- Doklady prokazující splnění Profesních kvalifikačních předpokladů. Uchazeč předloží: doklad prokazující právní existenci uchazeče
Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč v prosté kopii. Zadavatel může po vybraném uchazeči požadovat před podpisem smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace tohoto uchazeče. V takovém případě je uchazeč povinen originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace poskytnout.

- Doklady prokazující splnění Technických kvalifikačních předpokladů.
Uchazeč předloží seznam (místo, název realizace, kontaktní osoba) alespoň tří zakázek obdobného objemu nebo charakteru, jako je zakázka, která je předmětem zadávacího řízení, úspěšně realizovaných uchazečem v období tří let před obdržením výzvy k předložení nabídek; seznam bude mít formu originálu čestného prohlášení s podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za uchazeče.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

- Nabídku podá uchazeč v jedné uzavřené obálce, která bude obsahovat jeden originál dle požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci.
- Nabídky jsou uchazeči povinni podat písemně (v jedné obálce). Nabídka bude podána v uzavřené obálce označené názvem „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – Vybudování alternativní kulturní scény – audio-video technologie – NEOTVÍRAT“.
- Obálka bude opatřena adresou uchazeče a uzavření obálky bude opatřeno podpisem oprávněné osoby uchazeče.
- Nabídka bude zpracována v českém jazyce

Další podmínky a informace

Podrobné podmínky, Krycí list nabídky a parametry dodávky: viz. Výzva a Zadávací dokumentace.

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17543