Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
3 0 8 D 1

Stříbrné pomezí – tištěné informační a propagační materiály

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/2.2.00/06.00986
Předmět zakázky: dodávka
Oblast podpory: 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 400 000 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Úterý, 8. březen 2011
Lhůta pro podávání nabídek: Pátek, 18. březen 2011 10:00
Datum poslední úpravy: Pondělí, 7. březen 2011 15:27

Zadavatel:
Název zadavatele: Statutární město Jihlava
Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Marečková
Telefon/fax: 420567167125
E-mail: lenka.mareckova@jihlava-city.cz

Popis předmětu zakázky

Předmětem zakázky je kompletní dodávka tištěných informačních a propagačních materiálů pro projekt Stříbrné pomezí spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Jedná se o dodávku 10 000 ks brožur, 50 000 ks infokaret, 10 000 ks přehledových map, 10 000 ks CD a 25 ks potisku informačních tabulí.  

Místo plnění

Statutární město Jihlava a okolí dle přílohy č. 2 návrhu smlouvy o dílo.

Místo pro podání nabídky

Podatelna Magistrátu města Jihlavy, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava, a to na adresu: Statutární město Jihlava, Odbor rozvoje města, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Nejpozději do 22. 4. 2011.

Hodnotící kritéria

Nabídky budou hodnoceny podle jednoho kriteria – nejnižší nabídková cena bez DPH.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Základní kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení podepsaného statutárním zástupcem uchazeče, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů a není v likvidaci.
Zhotovitel prokáže oprávnění k podnikání, a to předložením výpisu z Obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán a živnostenského oprávnění opravňujícího ho k činnosti s předmětem podnikání nezbytným ke splnění předmětu zakázky, ne staršího než 90 dnů; splnění těchto kvalifikačních předpokladů se prokazuje doložením kopií příslušných dokladů.
K prokázání technických kvalifikačních předpokladů zadavatel požaduje předložení seznamu zakázek obdobného charakteru a finančního objemu, úspěšně realizovaných zhotovitelem v období tří let před obdržením výzvy k předložení nabídek. Seznam bude mít formu originálu čestného prohlášení s podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele. Uchazeč uvede kontaktní osoby, u kterých lze tento údaj ověřit.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Podklady pro zpracování písemných nabídek
1. Návrh smlouvy o dílo včetně přílohy č. 1 a č. 2
2. Podrobná specifikace předmětu zakázky
Nabídková cena bude zpracována jako cena celková nejvýše přípustná v členění bez DPH a s DPH a bude platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.
V ceně budou obsaženy všechny práce a činnosti, nutné ke splnění zakázky specifikované v návrhu smlouvy o dílo. Nabídková cena se bude skládat z ocenění jednotlivých položek uvedených v příloze č. 1 smlouvy o dílo bez a včetně DPH s tím, že fakturována bude cena vč. DPH platné v době fakturace díla.
Nabídka bude podána do 18. 3. 2011 do 10.00 hodin a bude zpracována v českém jazyce. Nabídku je možno doručit doporučeně poštou nebo osobně v písemné formě v uzavřené obálce opatřené na uzavření razítkem či podpisem uchazeče.

Další podmínky a informace

viz dokumentace

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17515