Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
4 9 5 E E

Zhotovení propagačních materiálů projektu Divadelní svět Brno – mezinárodní divadelní festival

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/2.2.00/06.00964
Předmět zakázky: služba
Oblast podpory: 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 296 000 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Pátek, 7. leden 2011
Lhůta pro podávání nabídek: Pátek, 4. únor 2011 10:00
Datum poslední úpravy: Sobota, 5. únor 2011 03:00

Zadavatel:
Název zadavatele: Statutární město Brno
Sídlo zadavatele: Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Radim Gold
Telefon/fax: 420542174062
E-mail: gold.radim@brno.cz

Provedené změny

  • 10.1.2011 15:24:52 - popis, Kvalifikace dodavatele, Hodnotící kritéria, Místo plnění, Doba trvání zakázky, Další podmínky, Požadavek na písemnou formu
  • 10.1.2011 15:37:17 - popis, Kvalifikace dodavatele, Hodnotící kritéria, Místo plnění, Doba trvání zakázky, Další podmínky, Požadavek na písemnou formu
  • 26.1.2011 14:45:00 - popis, Požadavek na písemnou formu

Popis předmětu zakázky

Předmětem zakázky jsou:

1.       Grafické služby (zhotovení grafického návrhu a sazby plakátů, letáků, billboardů, programové brožury, inzerce a pozvánky, zhotovení textů, grafického návrhu na polep tramvaje, webdesignu)

2.       Tiskové služby (plakáty, letáky, brožura, billboard, citylight plakát, potisk na tramvaj)

 

Uchazeč může podat nabídku na každou z obou jejích částí či jen jednu část veřejné zakázky (libovolně kterou z nich).

 

Technické parametry předmětu zakázky:

Materiály budou vytištěny na základě tiskových podkladů dodaných zadavatelem. Formát a způsob dodání tiskových podkladů dodavatel předem specifikuje zadavateli.

 

Všechny požadované dokumenty budou zpracovány v souladu s požadavky Regionálního operačního programu JV.

Místo plnění

území statutárního města Brna

Místo pro podání nabídky

Nabídky je možné podávat osobně nebo prostřednictvím poštovní či zásilkové služby na kontaktní adresu zadavatele Magistrát města Brna, Oddělení implementace evropských fondů, Kounicova 67, 601 67 Brno, dv. č. 454 (sekretariát), a to v pracovních dnech od 8:00 hod. do 14:00 hod., poslední den lhůty od 8:00 hod. do 10:00 hod.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

1.ČÁST - GRAFICKÉ SLUŽBY: do 2 týdnů po podpisu smlouvy; 2.ČÁST – TISKOVÉ SLUŽBY: do 18. 3. 2011.

Hodnotící kritéria

1. ČÁST - GRAFICKÉ SLUŽBY:
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky s dílčími hodnotícími kritérii:
a) kvalita plnění (váha pro hodnocení 50 %) - estetická úroveň, kreativita, původnost, soulad s ideou podle zadání, vzájemný soulad jednotlivých grafických materiálů uvedených v bodě I.1 zadávací dokumentace;
b) nabídková cena (váha pro hodnocení 50 %); výše nabídnuté celkové ceny se posuzuje s DPH.

Způsob bodového hodnocení pro grafické služby:
Každý z členů hodnotící komise bude hodnotit jednotlivé nabídky (návrhy grafického zpracování od jednoho uchazeče se budou hodnotit jako celek) a pro hodnocení použije bodovou stupnici 0-10 (0 nejnižší známka – 10 nejvyšší známka). Podrobnější pravidla pro hodnocení jsou uvedeny níže u jednotlivých hodnotících kritérií. Body členů komise se sečtou a kritérium bude vyhodnoceno následovně:

1) Kritérium kvalita plnění:
dosažený počet bodů hodnocené nabídky za kvalitu plnění x 0,50
počet bodů za kvalitu plnění u nejvýše hodnocené nabídky

Bodové hodnocení kvality:
Komise pro posouzení a hodnocení nabídek přidělí uchazeči bodové hodnocení kvality plnění zakázky v rámci stanovených úrovní:
0–2: Navržené řešení splňuje cíle zakázky pouze okrajově, nabízené řešení není přehledné a srozumitelné, není v souladu s ideou podle zadání, není původní, neprokazuje vysokou estetickou úroveň, chybí jí kreativita a navržené materiály nejsou ve vzájemném souladu.
3–6: Navržené řešení splňuje cíle zakázky, je přehledné a srozumitelné, nachází se v souladu s ideou podle zadání, prokazuje dostatečné estetické vlastnosti, je původní a navržené materiály jsou ve vzájemném souladu.
7–10: Navržené řešení splňuje cíle zakázky, je přehledné a srozumitelné, plně odpovídá ideji grafického zadání, prokazuje vysoké estetické vlastnosti, je kreativní a původní a navržené materiály jsou ve vzájemném souladu.

2) Kritérium nabídková cena:
U kritéria nabídková cena je rozhodující cena včetně DPH. Hodnotící komise sestaví pořadí uchazečů od prvního k poslednímu s ohledem na výši nabídkové ceny, nejvhodnější nabídka je taková, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí jednotlivé nabídkové ceny analogicky dle § 77 zákona (mimořádně nízká nabídková cena).

Způsob hodnocení:
nejnižší cena nabídky s DPH__ x 0,50
cena hodnocené nabídky s DPH

Pořadí nabídek stanoví hodnotící komise podle součtu vážených hodnot bodů (viz vzorce).

V případě rovnosti bodů u dvou či více nabídek si zadavatel vyhrazuje možnost rozhodnout o nejvhodnější nabídce losem; losování provede zadavatelem pověřená hodnotící komise; průběhu losování jsou oprávněni zúčastnit se pověření zástupci dotčených uchazečů.

2. ČÁST – TISKOVÉ SLUŽBY:
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena s DPH.

V případě dvou a více nejnižších nabídkových cen si zadavatel vyhrazuje možnost rozhodnout o nejvhodnější nabídce losem; losování provede zadavatelem pověřená hodnotící komise; průběhu losování jsou oprávněni zúčastnit se pověření zástupci dotčených uchazečů.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci.
a) splněním základních kvalifikačních předpokladů
b) splněním profesních kvalifikačních předpokladů
c) splněním technických kvalifikačních předpokladů

a) Základní kvalifikační předpoklady:
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za uchazeče. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace.

b) Profesní kvalifikační předpoklady:
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dnů ke dni uplynutí lhůty pro podání nabídek,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč v prosté kopii. Zadavatel může po vybraném uchazeči požadovat před podpisem smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace tohoto uchazeče. V takovém případě je uchazeč povinen originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace poskytnout.

c) Technické kvalifikační předpoklady:
Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů následovně:
• doložení seznamu uchazečem realizovaných zakázek s předmětem plnění pokrývajícím svým rozsahem bod I.1 zadávací dokumentace – grafické služby, a to v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí, v minimální požadované výši 50.000 Kč bez DPH a v minimálním rozsahu 1 realizovaná zakázka (pokud uchazeč podá nabídku na 1. část uvedené zakázky);
• doložení seznamu uchazečem realizovaných zakázek s předmětem plnění pokrývajícím svým rozsahem bod I.2 zadávací dokumentace – tiskové služby, a to v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí, v minimální požadované výši 150.000 Kč bez DPH a v minimálním rozsahu 1 realizovaná zakázka (pokud uchazeč podá nabídku na 2. část uvedené zakázky).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Každý uchazeč může podat pouze 1 nabídku. V případě nabídky na každou z obou částí veřejné zakázky podá uchazeč svoji nabídku v jediné společné obálce v jednom svazku, kdy jednotlivé části nabídky budou od sebe odděleny např. barevným listem či jiným oddělovacím prvkem.

Uchazeč, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž výběrovém řízení. Nabídku může podat uchazeč společně s jinými uchazeči (společná nabídka více uchazečů). Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem samostatně či společně s jinými uchazeči vyřadí.

Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné formě, v českém jazyce. Návrhy pro grafické služby budou vyhotoveny ve formátu tištěného A3 a ve formě počítačové vizualizace dodané na CD v elektronické podobě ve formátu pdf (papírová a elektronická forma nabídky se nesmí lišit). Uchazeč předloží tištěný návrh pro každou položku dle bodu I.1 zadávací dokumentace. Návrhy budou doprovázeny vysvětlením záměru.

Všechny strany nabídky (včetně dokladů a dokumentů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů) budou očíslovány vzestupnou nepřerušenou číselnou řadou (tento požadavek na formální podobu nabídky má pouze doporučující charakter a jeho nedodržení ze strany uchazeče není důvodem pro vyřazení takové nabídky a vyloučení dotčeného uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení).

Přijímány budou pouze nabídky v nepoškozeném a neotevřeném obalu, obal bude označen výrazným textem:
• \\\"NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Zhotovení propagačních materiálů projektu Divadelní svět Brno – mezinárodní divadelní festival\\\" (pokud uchazeč podává nabídku na každou z obou částí veřejné zakázky), nebo
• \\\"NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Zhotovení propagačních materiálů projektu Divadelní svět Brno - mezinárodní divadelní festival - 1. část – grafické služby\\\" (pokud uchazeč podává nabídku pouze na 1. část veřejné zakázky), nebo
• \\\"NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Zhotovení propagačních materiálů projektu Divadelní svět Brno - mezinárodní divadelní festival - 2. část – tiskové služby\\\" (pokud uchazeč podává nabídku pouze na 2. část veřejné zakázky).

Na obálce bude dále uvedena adresa zadavatele a adresa uchazeče.

Uchazeč použije doporučené pořadí dokumentů, včetně obsahu nabídky, uvedené v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace:
1. Krycí list nabídky (příloha č. 1 zadávací dokumentace) podepsaný v souladu s požadavky zadávací dokumentace.
2. Doklady prokazující splnění kvalifikace dle bodu III; v opačném případě bude uchazeč z další účasti ve výběrovém řízení vyloučen.
3. Písemný návrh smlouvy. Písemný návrh smlouvy bude zpracován v rozsahu požadavků na obsah smlouvy ze strany zadavatele, které jsou součástí zadávací dokumentace, a podepsán osobou oprávněnou podepisovat jménem či za uchazeče; v opačném případě bude uchazeč z další účasti ve výběrovém řízení vyloučen.
4. Čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou podepisovat (uchazeč použije čestné prohlášení uvedené v příloze č. 2); v opačném případě bude uchazeč z další účasti ve výběrovém řízení vyloučen.
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
1. ČÁST - GRAFICKÉ SLUŽBY:
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění části veřejné zakázky. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a bude uvedena v české měně v členění:
• nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
• samostatně DPH,
• nabídková cena celkem včetně DPH.
Nabídková cena musí být zpracována v souladu se zadávací dokumentací.

2. ČÁST – TISKOVÉ SLUŽBY:
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění části veřejné zakázky a poskytne vyjádření cen jednotlivých položek části veřejné zakázky podle bodu I/2 zadávací dokumentace.
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a bude uvedena v české měně v členění:
• nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
• samostatně DPH,
• nabídková cena celkem včetně DPH.
Nabídková cena musí být zpracována v souladu se zadávací dokumentací.

Další podmínky a informace

Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou textu smlouvy obligatorního charakteru. Text smlouvy je součástí zadávací dokumentace v needitovatelné podobě. Uchazeč vyplní v textu smlouvy údaje, které jsou určeny k vyplnění, aniž by porušil její zabezpečení, a tutéž smlouvu vrátí jako součást nabídky zadavateli.

Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou jednat jménem či za uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených). Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona, a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyřazena a uchazeč vyloučen pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouva musí být podepsána oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).

Platební podmínky: Zálohy nejsou přípustné. Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena minimálně na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.
• Zadavatel požaduje, aby uchazeč o 2. část zakázky – tiskové služby - ve své nabídce doložil ukázku 3 ks tištěných materiálů v kvalitě a provedení stejnou technologií, v níž bude provedena předmětná zakázka. Při nedoložení výše uvedeného bude uchazeč z další účasti ve výběrovém řízení vyloučen.
• Vybraný uchazeč je povinen zajistit komunikaci mezi tiskárnou a dodavatelem grafických služeb a dohled nad tiskem.
• Vybraný uchazeč 2. části zakázky - tiskové služby nese odpovědnost za škodu při tisku způsobenou chybnými daty.
• Komisí určeni tři nejlepší uchazeči na 1. část zakázky - grafické služby dostanou 5 000 Kč skicovné, které bude uhrazeno Brněnským kulturním centrem, p.o.
• Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
• Nabídka nesplňující požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách bude zadavatelem vyřazena.
• Podané nabídky se uchazečům nebudou vracet.
• Náklady spojené se zpracováním a podáním nabídky nebudou zadavatelem hrazeny (vyjma skicovného).
• Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou vázáni) činí 30 dnů a počíná běžet analogicky v souladu s § 43 zákona okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. V případě výběru této nabídky jako nejvhodnější se lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy. Ustanovením § 43 zákona se analogicky rovněž řídí stavění zadávací lhůty.
• Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení v případech uvedených v § 84 zákona, dále v případě, kdy by měla být hodnocena pouze jedna nabídka, a dále v případě, kdy na předmětnou zakázku nebude poskytnuta finanční podpora ze zdrojů EU nebo nebude poskytnuta ve výši potřebné k realizaci zakázky.
• Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
• Dodavatelé jsou oprávněni požadovat po zadavateli dodatečné informace, a to písemnou formou; žádosti o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktním osobám uvedeným v záhlaví zadávací dokumentace; žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Z důvodu dodržení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace neumožňuje zadavatel osobní ani telefonické dotazy či konzultace týkající se předmětné veřejné zakázky či výběrového řízení na předmětnou veřejnou zakázku.

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17419