Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
7 D A F 4

„Stavby – 01, mosty“

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/21.01276 / CZ.1.11/1.1.00/21.01295
Předmět zakázky: stavební práce
Oblast podpory: 1.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Typ zakázky dle hodnoty: podlimitní
Předpokládaná hodnota zakázky: 96 544 099 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Pátek, 27. leden 2012
Lhůta pro podávání nabídek: Čtvrtek, 16. únor 2012 13:00
Datum poslední úpravy: Čtvrtek, 26. leden 2012 10:01

Zadavatel: veřejný
Název zadavatele: Kraj Vysočina
Sídlo zadavatele: Žižkova 1882/57
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Hamáček
Telefon/fax: +420564602387
E-mail: hamacek.p@kr-vysocina.cz

Zadávací podmínky zakázky prošly předchozí kontrolou ÚRR: NE

Provedené změny

Popis předmětu zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací. Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ustanovením § 98 zákona. Veřejnou zakázku tvoří 4 části: „II/150 H.Brod - most ev.č. 150-026“ - dále jen část 1) „III/36042 Mirošov - most 36042-1 a 3“ - dále jen část 2) \\\"II/130 Miletín – most ev. č. 130-011“ - dále jen část 3) „II/409 Panské Dubenky - most ev.č. 409-016“ - dále jen část 4) Předměty plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou dále podrobněji vymezeny přílohami 1.1. – 4.1. této výzvy, která je zveřejněna na profilu zadavatele viz: http://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/70890749

Místo plnění

Místo plnění Kraj Vysočina, místo plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou podrobněji vymezeny přílohami 1.1. – 4.1. této výzvy, která je zveřejněna na profilu zadavatele viz: http://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/70890749

Místo pro podání nabídky

Nabídky je možné doručit poštou nebo osobně každý pracovní den na podatelně zadavatele na adrese: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava v době od 8.00 hod. do 13.00 hod., v pondělí a ve středu do 17.00 hod., v poslední den lhůty pro podání nabídky do 13:00 hod.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

časový harmonogram jednotlivých částí veřejné zakázky jsou dále podrobněji vymezeny přílohami 1.1. – 4.1. této výzvy, která je zveřejněna na profilu zadavatele viz: http://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/70890749

Hodnotící kritéria

Nejnižší nabídková cena

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Základní kvalifikační předpoklady
Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona uchazeč prokáže:
• předložením čestného prohlášení z jehož obsahu bude zřejmé, že splňuje požadované základní kvalifikační předpoklady, a které bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče.
Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a), b) a d) zákona prokáže dodavatel, který předloží:
• Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
• Živnostenský list nebo živnost. rejstřík s předmětem podnikání odpovídající předmětu veřejné zakázky, zejména živnostenské oprávnění či licenci pro \\\" provádění staveb, jejich změn a odstraňování\\\" a pro „výkon zeměměřických činností\\\"
• Osvědčení o autorizaci odpovědných zástupců nebo osob pověřených vedením stavby:
- osvědčením o autorizaci pro obor dopravní stavby vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
- osvědčení o autorizaci pro obor mosty a inženýrské konstrukce vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb. O výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
- osvědčením úředně oprávněného zeměměřického inženýra s oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřických činností dle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb.
- osvědčením úředně oprávněného zeměměřického inženýra s oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřických činností dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. (pouze pro část 4)
- Certifikát ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynových zařízení GAS TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ (ocel, plast) a prováděné činnosti. (pouze pro část 1)
Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 odst. 1 písm. a) zákona prokáže dodavatel, který předloží:
• Pojistný certifikát nebo smlouvu jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši min. 30 mil. Kč.
Technické kvalifikační předpoklady
Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 písm. a), f) a odst. 4, 5, zákona prokáže dodavatel, který předloží:
• Seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let v rozsahu:
Pro část 1) seznam nejméně 5 -ti realizovaných zakázek obdobného charakteru (doplněný stručným popisem, ze kterého bude patrné, že se jedná o stavbu obdobného charakteru), z toho min. 3 stavby obdobného charakteru ve výši investičních nákladů minimálně 25 mil. Kč bez DPH každé z nich. Přílohou tohoto seznamu budou minimálně 3 osvědčení o realizaci zakázek obdobného charakteru (v celkové min. hodnotě 25 mil. Kč bez DPH každé z nich) vyhotovené objednatelem stavebních prací. Osvědčení bude obsahovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly stavební práce provedeny řádně a odborně. Seznam bude podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat.
Stavbou (zakázkou) obdobného charakteru se rozumí rekonstrukce mostu s délkou přemostění min. 30 m včetně navazují realizace výstavby nebo rekonstrukce pozemní komunikace a přilehlých chodníků.
Pro část 2) seznam nejméně 5 -ti realizovaných zakázek obdobného charakteru (doplněný stručným popisem, ze kterého bude patrné, že se jedná o stavbu obdobného charakteru). Přílohou tohoto seznamu budou minimálně 3 osvědčení o realizaci zakázek obdobného charakteru vyhotovené objednatelem stavebních prací. Osvědčení bude obsahovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly stavební práce provedeny řádně a odborně. Seznam bude podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat.
Stavbou (zakázkou) obdobného charakteru se rozumí výstavba nebo rekonstrukce mostního objektu ve výši investičních nákladů minimálně 11 mil. Kč bez DPH každé z nich.
Pro část 3) seznam nejméně 5 -ti realizovaných zakázek obdobného charakteru (doplněný stručným popisem, ze kterého bude patrné, že se jedná o stavbu obdobného charakteru). Přílohou tohoto seznamu budou minimálně 3 osvědčení o realizaci zakázek obdobného charakteru vyhotovené objednatelem stavebních prací. Osvědčení bude obsahovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly stavební práce provedeny řádně a odborně. Seznam bude podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat.
Stavbou (zakázkou) obdobného charakteru se rozumí výstavba nebo rekonstrukce mostního objektu ve výši investičních nákladů minimálně 11 mil. Kč bez DPH každé z nich.
Pro část 4) seznam nejméně 10 -ti realizovaných zakázek obdobného charakteru. Seznam realizovaných zakázek obdobného charakteru musí obsahovat minimálně 5 dokončených novostaveb mostu flexibilní konstrukce z ocelového plechu ve výši investičních nákladů min. 4 mil. Kč bez DPH každé z nich a minimálně 5 dokončených kompletních rekonstrukcí nebo novostaveb silniční komunikace ve výši investičních nákladů min. 7 mil. Kč bez DPH každé z nich. Seznam bude doplněn stručným popisem, ze kterého bude patrné, že se jedná o stavbu obdobného charakteru. Přílohou tohoto seznamu budou minimálně 3 osvědčení o realizaci zakázek obdobného charakteru vyhotovené objednatelem stavebních prací. Osvědčení bude obsahovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly stavební práce provedeny řádně a odborně. Seznam bude podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat.
Seznam bude předložen ve formě doplněné přílohy zadávací dokumentace - Seznam staveb obdobného charakteru - vzor (přílohy 3.1. – 3.4., dle zvolené části veřejné zakázky).
Zájemce uvede výhradně dokončené (předané a zkolaudované) stavby. Z uvedených údajů musí být patrno postavení zhotovitele v dodavatelském systém (subdodavatel, člen sdružení apod.) a jeho podíl na zakázce (finanční podíl musí odpovídat min. výši požadované zadavatelem - viz text výše).
• Certifikát systému řízení jakosti - certifikát ČSN EN ISO řady 9000 odpovídající předmětu zakázky, vydaný podle českých technických norem akreditovanou. Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie a jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.
• Doklad o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) nebo certifikát řízení z hlediska ochrany životního prostředí vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou - certifikát ČSN EN ISO řady 14000 odpovídající předmětu zakázky. Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie a jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění řízení z hlediska ochrany životního prostředí.
Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky
V souladu s § 44 odst. 3 písm. g) zákona zadavatel požaduje k plnění veřejné zakázky doložit: Certifikát managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - certifikát OHSAS řady 18000, zavedený a používaný uchazečem pro stavební práce a dodávky.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena pro každou část veřejné zakázky bude stanovena samostatně. Nabídková cena bude stanovena v členění dle jednotlivých stavebních objektů a za celé plnění předmětu části veřejné zakázky, na kterou dodavatel podává nabídku. Nabídková cena bude stanovena v souladu se zadávací dokumentací a po položkách v souladu s výkazem výměr obsaženým v zadávací dokumentaci. Oceněný výkaz výměr zpracovaný v listinné podobě bude součástí nabídky.
Nabídková cena bude uvedena v korunách českých (CZK).
Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH (sazba DPH v %) a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky.
Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. V ceně budou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky. Cena bude obsahovat ocenění případně dalších prací a dodávek, které vyplývají z vymezení předmětu veřejné zakázky.
Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč.
Uchazeč předloží v nabídce návrh platebního kalendáře v členění po měsících.
Součástí nabídky bude rovněž oceněný výkaz výměr v členění dle jednotlivých stavebních objektů. Výkaz výměr bude předán v digitální podobě na nosiči CD v souladu se zadávací dokumentací a po položkách v souladu s výkazem výměr obsaženým v zadávací dokumentaci. Výkaz výměr v digitální podobě na CD nosiči bude uložen v otevřeném formátu XC4.
Požadavky na formu zpracování nabídky a jejího předložení
Uchazeči podají nabídku způsobem podle ustanovení § 69 odst. 5 zákona. Nabídka bude zpracována v písemné formě v jednom vyhotovení, v českém jazyce.
Zadavatel požaduje, aby uchazeči podali své nabídky na zvolené části veřejné zakázky v jediné a řádně uzavřené obálce, která bude označena názvem zakázky - „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – NEOTVÍRAT – „Stavby – 01, mosty“ a na obálce uvedli adresu, na níž je možné zaslat oznámení o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Uzavření obálky zájemce opatří razítkem, případně podpisem zájemce, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li zájemce právnickou osobou.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl, jednotlivé listy nabídky budou pevně svázány tak, aby bylo znemožněno manipulování s jednotlivými listy nabídky. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou.
Dodavatelé, kteří podávají nabídku společně, předloží originál nebo ověřenou kopii listiny (např. smlouvy o sdružení), z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně. Nesplnění této povinnosti je důvodem pro vyřazení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.
Návrh smlouvy, jejímž předmětem bude realizace veřejné zakázky, musí být podepsán osobou k tomu oprávněnou. Zadavatel doporučuje, aby zájemce doložil k nabídce příslušné doklady poskytující informaci o tom, která osoba je oprávněná k jednání jménem nebo za zájemce. V případě, kdy nabídku podává více osob společně doložit oprávněnost osoby k podpisu smlouvy příslušným dokladem (např. plná moc).
Požadavky na způsob zpracování nabídky a obsahové členění
Pro každou část veřejné zakázky, na kterou podává uchazeč nabídku, bude zpracována samostatná nabídka obsahující veškeré požadavky zadavatele vztahující se k dané části veřejné zakázky.
Uchazeč musí předložit nabídku v požadovaném rozsahu a členění, v souladu s vyhlášenými podmínkami veřejné zakázky a dalšími pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci. Doklady, dokumenty, cenové podklady a další listiny doložené v nabídce musí být odpovídajícím způsobem seřazeny, ucelené části nabídky jednoznačně označeny a jednotlivé listy nabídky pak očíslovány. Za krycím listem bude vložen přehledný a očíslovaný obsah nabídky. Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení. Jako celek musí být nabídka řádně uzavřena (zapečetěna), případně jiným vhodným způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy nabídky. Nabídka bude předána v uzavřené obálce zabezpečené proti možnému rozlepení. Obálka musí být označena názvem veřejné zakázky a odchodním jménem uchazeče vč. adresy, na níž je možné zaslat oznámení, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Nabídka musí být zpracována přehledně a srozumitelně v českém jazyce, případně vložené cizojazyčné listiny v originále musí mít přeloženou úředně ověřenou kopii. Všechny tisky a kopie musí být kvalitní a dobře čitelné, v nabídce nesmí být opravy a přepisy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Uchazečům nebudou přiznána žádná práva na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení
Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace:
 Titulní list nabídky
 Obsah nabídky
 Krycí list nabídky
Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije přílohu zadávací dokumentace – Krycí list nabídky (přílohy č. 1.2. – 4.2., dle zvolené části veřejné zakázky). Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena v členění na stavební objekty podle zadávací dokumentace, datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za uchazeče.
 Doklady, jimiž uchazeč prokáže splnění kvalifikace
 Návrhy smlouvy o dílo
 Časový harmonogram plnění v členění po jednotlivých týdnech
 Návrh platebního kalendáře v členění po měsících
 Oceněný soupis prací
 Ostatní požadavky zadavatele

Další podmínky a informace

Požadavky související s rozdělením veřejné zakázky na části.
Dodavatel je oprávněn podat nabídku maximálně na dvě části veřejné zakázky. Každá část bude hodnocena samostatně a na každou část zakázky bude uzavřena samostatná smlouva.
Podání nabídky na více než dvě části bude považováno za podstatné porušení zadávacích podmínek. V takovém případě budou vyřazeny všechny nabídky uchazeče, který podal nabídku na více než dvě části zakázky (žádná nebude hodnocena), a uchazeč bude z dalšího průběhu zadávacího řízení vyloučen.
Všechna ustanovení této výzvy k podání nabídek, která se týkají povinností dodavatele ve vztahu k veřejné zakázce, platí pro každou jednotlivou část veřejné zakázky, nevyplývá-li z textu výzvy jinak.

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17515