Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
0 B 6 5 F

Klášter Želiv - národní kulturní památka

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/2.2.00/10.01556
Předmět zakázky: dodávka
Oblast podpory: 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 505 218 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Středa, 16. březen 2011
Lhůta pro podávání nabídek: Čtvrtek, 7. duben 2011 12:00
Datum poslední úpravy: Úterý, 15. březen 2011 13:46

Zadavatel:
Název zadavatele: Kanonie premonstrátů v Želivě
Sídlo zadavatele: Želiv 122, 394 44 Želiv
Kontaktní osoba: Ing. František Marek, CSc
Telefon/fax: +420602542156
E-mail: f.marek@zeliv.eu

Provedené změny

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Zájemce je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost musí být písemná/elektronická a musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.


Zadávací dokumentaci k výběrovému řízení lze získat na vyžádání na výše uvedeném kontaktu.
Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci v elektronické podobě, uchazeči bude zadávací dokumentace na základě jeho vyžádání zaslána e-mailem. Uchazeči bude zaslána zadávací dokumentace do jednoho pracovního dne od obdržení e-mailu s požadavkem na zaslání zadávací dokumentace.
Zadávací dokumentace bude poskytnuta bezplatně.
Uchazeč má možnost požádat o zadávací dokumentaci nejpozději do 30.3.2011 do 16 hodin.

Popis předmětu zakázky

Je se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku a instalaci:

·       návrh, dodávka a instalace informačních tabulí v areálu kláštera Želiv

·      návrh a dodávka souboru informačních materiálů

·        návrh a dodávka virtuální prohlídky kláštera na DVD a na webu

·       návrh, dodávka a instalace změn, úprav a doplnění webových stránek

·        návrh a realizace inzertní a propagační kampaně

 

realizované v rámci projektu Klášter Želiv – národní kulturní památka (reg. č. CZ.1.11/2.2.00/10.01156).

Místo plnění

Místem plnění dodávky je Kanonie premonstrátů v Želivě, Želiv 122, 394 44 Želiv.

Místo pro podání nabídky

Místem pro podání nabídek uchazečů je tato adresa: Kanonie premonstrátů v Želivě, kancelář správce majetku, Želiv 122, 394 44 Želiv

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem zahájení výběrového řízení, tj. 16.3.2011 a končí dnem 7.4.2011 ve 12:00 hod., přičemž rozhodující je datum a čas doručení nabídky do místa pro podání nabídek.

Hodnotící kritéria

Podané nabídky budou hodnoceny podle následujících hodnotících kritérií jmenovanou hodnotící komisí:
• Výše nabídkové ceny vč. DPH – váha 50 %
• Kvalita grafického návrhu propagačních materiálů – váha 40 %
• kvalita mediální kampaně s váhou 10%

Podrobná metodika hodnocení nabídek je popsána v zadávací dokumentaci

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Požadavky na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů (prosté kopie dokladů):
a) aktuální výpis z obchodního, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dnů

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídky je možné podávat pouze v listinné podobě. Nabídka bude zpracována v českém jazyce

Nabídka bude zpracována dle této osnovy:
1. krycí list nabídky (příloha č.1);
2. obsah nabídky (seznam dokumentů);
3. grafický návrh jednotlivých informačních dokumentů (tabule a letáky) návrh inzerce - viz příloha č. 2 zadávací dokumentace
4. Cena jednotlivých informačních dokumentů (ve struktuře dle příloha č. 2 zadávací dokumentace)
5. listiny prokazující splnění kvalifikačních předpokladů (viz kapitola e - Zdávací dokumentace);
6. návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou uchazeče odpovídající návrhu Smlouvy o dílo dle přílohy č. 3 této dokumentace


V rámci podání nabídky uchazeč navrhne pro vybrané výstupy zakázky jednotný grafický vzhled. Tento grafický návrh bude společně s cenou a návrhem marketingové kampaně předmětem hodnocení předložené nabídky.
Jednotný grafický vzhled musí obsahovat název „Klášter Želiv národní kulturní památka“ a logo kláštera.

Zadavatel požaduje předložení následujících dvou maket:
1) Maketa informační tabule „pro jednotlivé budovy“
2) Maketa informačního letáku „Vítejte v Želivě“

Další podmínky a informace

Zadávací dokumentace je dostupná na vyžádání u kontaktní osoby zadavatele, tj. odpovědná osoba Ing. František Marek CSc, viz kontakty mobil: 602542156, mail: f.marek@zeliv.eu.

Podrobnější informace o zakázce jsou součástí Zadávací dokumentace a jejich příloh.

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17515