Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
C C 2 8 5

II/412 ZNOJMO, MOST 412-001,002 - RDS, SP, IČ, AD

Registrační číslo projektu:
Předmět zakázky: služba
Oblast podpory: 1.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 865 000 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Čtvrtek, 17. březen 2011
Lhůta pro podávání nabídek: Úterý, 29. březen 2011 09:00
Datum poslední úpravy: Středa, 16. březen 2011 10:17

Zadavatel:
Název zadavatele: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Sídlo zadavatele: Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
Kontaktní osoba: Ludvík Konopásek
Telefon/fax:
E-mail: ludvik.konopasek@susjmk.cz

Provedené změny

  • 24.3.2011 12:15:32 - Sídlo zadavatele, Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, popis, Kvalifikace dodavatele, Hodnotící kritéria, Místo plnění, Adresa pro podání nabídek, Doba trvání zakázky, Další podmínky, Požadavek na písemnou formu
  • 30.3.2011 16:18:00 - Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, popis
  • 30.3.2011 16:19:20 - Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, popis

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

UPOZORNÉNÍ:
S ohledem na nezodpovězené dotazy, předpokládáme posunutí termínu pro doručení NABÍDEK.
Termín zatím není určen.
Zakázka byla dne 28.3.2011 zrušena.


Doplňující informace, č.1:
„II/412 ZNOJMO, MOST 412-001,002 - RDS, SP, IČ, AD“

Vážení,
tímto si Vás dovolujeme upozornit na změnu - posun termínu k podání nabídky k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku na služby s názvem:
„II/412 ZNOJMO, MOST 412-001,002 - RDS, SP, IČ, AD“,

a to z termínu 22.3.2011, 9:00

na termín 29.3.2011, 9:00.

Popis předmětu zakázky

I.         Zakázka

Předmět zakázky                       Předmětem zakázky je zpracování realizační dokumentace stavby včetně záborového elaborátu (dále RDS), soupisu prací stavby (dále SP) a inženýrská  činnost (dále IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro realizaci projektu: „II/412 ZNOJMO, MOST 412-001,002“ a výkon autorského dozoru (dále AD) pro realizaci akce. Předmět zakázky je blíže vymezen v přiloženém návrhu textu smlouvy o dílo, v návrhu textu smlouvy o zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě.

 

Druh zakázky                           Veřejná zakázka na služby

Druh zadávacího řízení   Zakázka malého rozsahu

Předpokládaná hodnota 1 865 000,- Kč bez DPH

Zdroj financování

  

II.        Podmínky

Obchodní podmínky jsou vymezeny v přiložených návrzích textů smlouvy o dílo a smlouvy o

zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě.

 

KOMPLETNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE JE NA www.susjmk.cz VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2011

Místo plnění

SÚS JMK, ředitelství, Ořechovská 35, 619 64 Brno

Místo pro podání nabídky

SÚS JMK, ředitelství, Ořechovská 35, 619 64 Brno

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Doručení nabídky Termín pro doručení: 22.3.2011, 9:00-NEPLATÍ viz DODATEČNÁ INFORMACE č.1-29.3.2011, 9:00.

Hodnotící kritéria

IV. HODNOCENÍ
Bude hodnocena ekonomická výhodnost nabídky, přičemž

a) cena za služby obsažené ve smlouvě o dílo (RDS, SP, IČ)
bude mít váhu hodnocení 95 %,

b) cena za služby obsažené ve smlouvě o zajištění AD
bude mít váhu hodnocení 5 %.
a) cena za služby obsažené ve smlouvě o dílo
Hodnotí se celková nabídková cena bez DPH v Kč za realizaci celého předmětu veřejné zakázky, a to tak, že minimální hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. Následně se získá vážený počet bodů uchazeče, a to tak, že získaný počet bodů se násobí váhou kritéria (číslem 0,95).
vážený počet bodů uchazeče = (nejnižší nabídnutá cena bez DPH / nabízená cena bez DPH hodnoceného uchazeče) * 100 * 0,95

b) cena za služby obsažené ve smlouvě o zajištění AD
Hodnotí se celková nabídková cena bez DPH v Kč za realizaci AD na veřejné zakázce, a to tak, že minimální hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. Následně se získá vážený počet bodů uchazeče, a to tak, že získaný počet bodů se násobí váhou kritéria (číslem 0,05).
vážený počet bodů uchazeče = (nejnižší nabídnutá cena bez DPH / nabízená cena bez DPH hodnoceného uchazeče) * 100 * 0,05

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

III. KVALIFIKACE

Základní kvalifikační předpoklady
1. Čestné prohlášení dle vzoru v příloze.

Profesní kvalifikační předpoklady
1. Výpis z obchodního rejstříku, je-li uchazeč zapsán;
2. Živnostenský list prokazující oprávnění podnikat v rozsahu zadávané zakázky;
3. Úřední oprávnění dle zák. 200/1994 Sb.;
4. Doklad o autorizaci osob odpovědných za plnění veřejné zakázky.


Forma a stáří dokumentů
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek, starší 90 kalendářních dnů. Uchazeči předloží alespoň prosté kopie dokladů, s výjimkou čestných prohlášení, která budou v originále, nebo v ověřené kopii.

Společná nabídka
Podává-li nabídku více osob společně
1 předloží kopii smlouvy mezi těmito osobami, ze které vyplyne, že osoby jsou vůči zadavateli vázáni společně a nerozdílně;
2 každá z osob prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů a předložit výpis z obchodního rejstříku;
3 ostatní kvalifikační předpoklady prokazují tyto osoby společně.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

V. NABÍDKA
Obsah nabídky
1. Identifikační údaje uchazeče (firma; sídlo nebo místo podnikání; IČ);
2. Doklady prokazující kvalifikaci;
3. Návrh smlouvy o dílo vč. přílohy kalkulace ceny díla
4. Návrh smlouvy textu smlouvy o zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě
Návrhy smluv budou přesně odpovídat přiloženým obchodním podmínkám, vyjma uvedení ceny díla v požadované struktuře a vyjma označení uchazeče. Návrhy smluv budou podepsány oprávněnou osobou.

Podání nabídky
1. Nabídka bude podána v uzavřené obálce, označené názvem zakázky, firmou uchazeče
a nápisem NEOTVÍRAT.
2. Nabídka (tj. zejména návrh smlouvy a prohlášení) bude podepsána oprávněnou osobou.
3. Jednotlivé listy nabídky doporučujeme průběžně očíslovat a sešít tak, aby nebylo možné s nabídkou manipulovat.

Místo doručení: SÚS JMK, ředitelství, Ořechovská 35, 619 64 Brno
Způsob doručení: korespondenčně, nebo osobně v pracovní dny mezi 8:00 a 14:00,
u paní Havelkové, pana Konopáska, nebo paní Valentové.
Kontaktní osoba ve věcech organizačních: pan Konopásek, e-mail:ludvik.konopasek@susjmk.cz, telefon:547120323
Kontaktní osoba ve věcech technických: pan Charvát, e-mail:jaroslav.charvát@susjmk.cz, telefon: 515211220 (na vědomí pan Konopásek)

Další podmínky a informace

VI. DALŠÍ PODMÍNKY
Uchazeči jsou svou nabídkou vázáni do 30.9.2011.
Zadavatel přijímá pouze nabídky v českém jazyku.
Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku zrušit bez udání důvodů.
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit zadávací podmínky. Z tohoto důvodu zadavatel doporučuje před podáním nabídky navštívit stránky www.susjmk.cz, kde je umístěna zadávací dokumentace vč. jejich změn, doplnění a upřesnění.


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17515