Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
0 A 3 B A

Výkon činnosti koordinátora BOZP: II/430 Vyškov průtah

Registrační číslo projektu:
Předmět zakázky: služba
Oblast podpory: 1.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Středa, 16. březen 2011
Lhůta pro podávání nabídek: Pondělí, 28. březen 2011 08:30
Datum poslední úpravy: Čtvrtek, 17. březen 2011 15:46

Zadavatel:
Název zadavatele: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Sídlo zadavatele: Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Zmeškal
Telefon/fax:
E-mail: ondrej.zmeskal@susjmk.cz

Provedené změny

  • 17.3.2011 15:46:15 - Lhůta pro podání nabídek, Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, popis, Hodnotící kritéria

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

- změna lhůty pro doručení nabídek
- změna vyjádření hodnotícího kritéria
blíže viz příloha.

Popis předmětu zakázky

Výkon činnosti koordinátora BOZP. 

Předmětem zakázky je zejména zpracování plánu BOZP a výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě. Předmět zakázky je blíže vymezen v přiloženém návrhu textu smlouvy.

Místo plnění

Silnice II/430 v obci Vyškov

Místo pro podání nabídky

SÚS JMK, ředitelství, Ořechovská 35, 619 64 Brno

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Zahájení Výkonu činnosti koordinátora - bezprostředně po podpisu smlouvy. Předpokládaný termín zahájení výstavby - duben 2011. Předpokládaná délka trvání výstavby 72 dnů. Blíže viz přílohy.

Hodnotící kritéria

Nejnižší nabídková cena

Za nejnižší nabídkovou cenu bude považována cena bez DPH uvedená v návrhu smlouvy:

Za nabídkovou cenu bude považován součet:
odměny za výkon činnosti koordinátora BOZP před stavbou a
čtyř měsíčních odměn za výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby.

Blíže viz přílohy.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Základní kvalifikační předpoklady
1. Čestné prohlášení dle vzoru v příloze č. 2, případně čestné prohlášení stejného obsahu;
Profesní kvalifikační předpoklady
1. Výpis z obchodního rejstříku, je-li uchazeč zapsán;
2. Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, nebo osvědčení o zápisu do seznamu advokátů.
Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě:
a. Prokázání kvalifikace – předložením kopie pojistné smlouvy;
b. Minimální úroveň – pojištění ve výši 1.000.000,- Kč.
Technické kvalifikační předpoklady
1. Předložení seznamu významných služeb za poslední 3 roky; za významnou službu je považován výkon činnosti koordinátora BOZP,
a. Prokázání kvalifikace – předložením seznamu významných služeb formou čestného prohlášení, přílohou seznamu budou osvědčení o řádném plnění zakázek;
b. Minimální úroveň - alespoň 5 zakázek, kde hodnota stavebních prací byla alespoň 20.000.000,- Kč bez DPH, z nichž alespoň 2 byly stavbou dopravní infrastruktury;
2. Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci
a. Prokázání kvalifikace – doklady prokazující dosažené vzdělání;
b. Minimální úroveň – zkouška z odborné způsobilosti dle zákona 309/2006 Sb. a vyhlášky 592/2006 Sb.
Společná nabídka
Hodlá-li více dodavatelů plnit předmět veřejné zakázky společně, bude podána společná nabídka. Při podání společné nabídky je každý z dodavatelů povinen prokázat základní kvalifikační a profesní kvalifikační předpoklady. Technické a ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady prokazují dodavatelé společně. Uchazeči dále předloží smlouvu, z níž vyplyne, že uchazeči jsou vůči zadavateli odpovědní zavázáni společně a nerozdílně.
Forma a stáří dokumentů
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek, starší 90 kalendářních dnů.
Uchazeči předloží prosté kopie dokladů, s výjimkou dokladů prokazujících čestných prohlášení a smluv které budou v originále, nebo v ověřené kopii.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Další podmínky a informace

V přílohách

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17515