Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
3 9 2 C C

Publicita projektu Zpřístupnění brněnského podzemí

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/2.1.00/02.00468
Předmět zakázky: dodávka
Oblast podpory: 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 200 000 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Pátek, 7. leden 2011
Lhůta pro podávání nabídek: Úterý, 1. únor 2011 10:00
Datum poslední úpravy: Středa, 2. únor 2011 03:00

Zadavatel:
Název zadavatele: Statutární město Brno
Sídlo zadavatele: Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Radim Gold
Telefon/fax: 420542174062
E-mail: gold.radim@brno.cz

Provedené změny

  • 10.1.2011 15:35:11 - popis, Kvalifikace dodavatele, Hodnotící kritéria, Místo plnění, Doba trvání zakázky, Další podmínky, Požadavek na písemnou formu
  • 10.1.2011 15:39:29 - popis, Kvalifikace dodavatele, Hodnotící kritéria, Místo plnění, Doba trvání zakázky, Další podmínky, Požadavek na písemnou formu
  • 19.1.2011 09:45:59 - popis, Doba trvání zakázky, Požadavek na písemnou formu

Popis předmětu zakázky

Předmětem zakázky je:

1)       Zhotovení plakátů

2)       Zajištění inzerce

3)       Zajištění reklamní kampaně

4)       Zhotovení informačních materiálů (letáky, mobilní výstava projektu, drobné informační předměty).

 

Všechny požadované dokumenty budou zpracovány v souladu s požadavky Regionálního operačního programu Jihovýchod.

Místo plnění

území statutárního města Brna

Místo pro podání nabídky

Nabídky je možné podávat osobně nebo prostřednictvím poštovní či zásilkové služby na kontaktní adresu zadavatele Magistrát města Brna, Oddělení implementace evropských fondů, Kounicova 67, 601 67 Brno, dv. č. 454 (sekretariát), a to v pracovních dnech od 8:00 hod. do 14:00 hod., poslední den lhůty od 8:00 hod. do 10:00 hod.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Plakáty - 21. 3. 2011; Inzerce - květen až červen 2011; Informační materiály – letáky - 21. 3. 2011; Informační materiály – reklamní kampaň - 1. - 30. 4. 2011; Informační materiály – mobilní výstava projektu - 21. 3 .2011; Informační materiály – drobné informační předměty – stojánky na jmenovky - 21. 3. 2011; Informační materiály – drobné informační předměty – image-složky - 21. 3. 2011; Informační materiály – drobné informační předměty – informační kartičky - 21. 3. 2011;

Hodnotící kritéria

Hodnocení nabídek k veřejné zakázce bude probíhat podle kritéria nejnižší nabídkové ceny s DPH.

U kritéria nabídková cena bude hodnocena nabídková cena za plnění definované v části I. zadávací dokumentace, rozhodující je cena včetně DPH. Hodnotící komise sestaví pořadí uchazečů od prvního k poslednímu s ohledem na výši nabídkové ceny, nejvhodnější nabídka je taková, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí jednotlivé nabídkové ceny analogicky dle § 77 zákona (mimořádně nízká nabídková cena).

V případě dvou či více nejnižších nabídkových cen si zadavatel vyhrazuje možnost rozhodnout o nejvhodnější nabídce losem; losování provede zadavatelem pověřená hodnotící komise; průběhu losování jsou oprávněni zúčastnit se pověření zástupci dotčených uchazečů. O termínu losování budou uchazeči písemně informováni minimálně 3 pracovní dny předem.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci:
1. splněním základních kvalifikačních předpokladů,
2. splněním profesních kvalifikačních předpokladů,
3. splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů,
4. splněním technických kvalifikačních předpokladů.

1. Základní kvalifikační předpoklady:
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za uchazeče. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace.

2. Profesní kvalifikační předpoklady:
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:
• výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dnů ke dni uplynutí lhůty pro podání nabídek,
• doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč v prosté kopii. Zadavatel může po vybraném uchazeči požadovat před podpisem smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace tohoto uchazeče. V takovém případě je uchazeč povinen originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace poskytnout.

3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:
Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:
• údaj o celkovém obratu uchazeče zjištěný podle zvláštních právních předpisů, popřípadě obrat dosažený uchazečem s ohledem na předmět veřejné zakázky, a to za poslední 3 účetní období; jestliže uchazeč vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti; minimální úroveň daného kvalifikačního předpokladu činí 1,5 mil. Kč za každé účetní období.

Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže uchazeč podpisem čestného prohlášení.

4. Technické kvalifikační předpoklady:
Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů následovně:
• seznam uchazečem realizovaných zakázek s předmětem plnění pokrývající svým rozsahem minimálně plnění definované v čl. I bodu 1 zadávací dokumentace, a to v posledních 5 letech s uvedením jejich obsahu, rozsahu a doby poskytnutí; požadovaná celková výše referenčních zakázek činí minimálně 500 000,- Kč bez DPH za 1 zakázku a požadovaný rozsah referenčních zakázek činí minimálně 1 realizovaná zakázka.

Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže uchazeč podpisem čestného prohlášení.

Společná ustanovení k prokazování kvalifikace:
Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu (§ 125 – 132 zákona), který nahrazuje splnění prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle čl. III bodů 1 a 2 zadávací dokumentace.

Uchazeč může prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, a údaje v něm uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů. Certifikát dodavatel předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace. Certifikát musí být platný ve smyslu § 140 odstavec 1 zákona.

Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele, vyjma kvalifikačního předpokladu uvedeného v čl. III bodu 1 zadávací dokumentace a bodu 2 odrážky první zadávací dokumentace. Uchazeč je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle čl. III bodu 1 zadávací dokumentace a profesního kvalifikačního předpokladu podle čl. III bodu 2 odrážky první zadávací dokumentace v plném rozsahu. Splnění zbývající části kvalifikace dle této zadávací dokumentace musí prokázat všichni dodavatelé společně. Tito dodavatelé jsou dále povinni veřejnému zadavateli předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Splnění kvalifikačních předpokladů lze prokázat i pomocí elektronických prostředků analogicky podle § 149 zákona, pokud je to vzhledem k povaze příslušných kvalifikačních předpokladů možné.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné formě, v českém jazyce. Všechny strany nabídky (včetně dokladů a dokumentů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů) budou očíslovány vzestupnou nepřerušenou číselnou řadou. Uvedené požadavky na formální podobu nabídky mají pouze doporučující charakter a jejich nedodržení ze strany uchazeče není důvodem pro vyřazení takové nabídky a vyloučení dotčeného uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení.

Pokud nebude nabídka podepsána statutárním zástupcem uchazeče, musí být přiložena plná moc osoby oprávněné nabídku podepsat v originále nebo ověřené kopii. Přijímány budou pouze nabídky v nepoškozeném a neotevřeném obalu, obal bude označen výrazným textem: NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „PUBLICITA PROJEKTU ZPŘÍSTUPNĚNÍ BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ“.

Uchazeč použije doporučené pořadí dokumentů, včetně obsahu nabídky, uvedené v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace:
1. Krycí list nabídky – (Příloha č. 1) podepsaný v souladu s požadavky zadávací dokumentace.
2. Doklady prokazující splnění kvalifikace dle části III.
3. Písemný návrh smlouvy o dílo. Písemný návrh smlouvy (Příloha č. 3) bude zpracován v rozsahu požadavků na obsah smlouvy ze strany zadavatele, které jsou součástí zadávací dokumentace, a podepsán osobou oprávněnou podepisovat jménem či za uchazeče.
4. Čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou podepisovat (uchazeč použije čestné prohlášení uvedené v Příloze č. 2).
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky, v členění podle jednotlivých propagačních prostředků uvedených v bodu I. zadávací dokumentace. Nabídková cena veřejné zakázky bude předložena:
- v souladu se zadávací dokumentací,
- v české měně,
- jako cena nejvýše přípustná,
- v členění ceny podle jednotlivých položek předmětu zakázky specifikovaných v části I (viz Příloha č. 1 zadávací dokumentace – Krycí list nabídky).

Další podmínky a informace

Uchazeč předloží návrh smlouvy o dílo v souladu s požadavky zadávací dokumentace a uvede zejména obchodní a platební podmínky. Návrh smlouvy může být ze strany zadavatele upraven v souladu s jeho administrativními a obchodními zvyklostmi. Písemné znění návrhu smlouvy je přílohou zadávací dokumentace. Zálohy nejsou přípustné, pokud smlouva nestanoví jinak. Doba splatnosti účetních/daňových dokladů bude stanovena minimálně na 30 kalendářních dnů ode dne doručení účetního/daňového dokladu zadavateli.
a) Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou vázáni) činí 30 dnů a počíná běžet analogicky v souladu s § 43 zákona okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. V případě výběru této nabídky jako nejvhodnější se lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy. Ustanovením § 43 zákona se analogicky rovněž řídí stavění zadávací lhůty.
b) Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
c) Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení v případech uvedených v § 84 zákona, dále v případě, kdy by měla být hodnocena pouze jedna nabídka, a dále v případě, kdy na předmětnou zakázku nebude poskytnuta finanční podpora ze zdrojů EU nebo nebude poskytnuta ve výši potřebné k realizaci zakázky.
d) Nabídka nesplňující zadávací podmínky bude vyřazena.
e) Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
f) Vybraný uchazeč je povinen veškeré doklady související s realizací projektu a jeho financováním (způsobem dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění) uchovávat na jednom místě deset let po ukončení poslední platby na projekt (tj. po vyúčtování projektu), přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.
g) Dodavatelé jsou oprávněni požadovat po zadavateli dodatečné informace, a to písemnou formou; žádosti o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktním osobám uvedeným v záhlaví zadávací dokumentace; žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Z důvodu dodržení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace neumožňuje zadavatel osobní ani telefonické dotazy či konzultace týkající se předmětné veřejné zakázky či výběrového řízení na předmětnou veřejnou zakázku.

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17539