Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
8 2 3 D 2

Evaluace dosavadní implementace ROP JV

Registrační číslo projektu:
Předmět zakázky: služba
Oblast podpory: 4.1 – Aktivity spojené s realizací a řízením ROP JV
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 333 333 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Úterý, 11. leden 2011
Lhůta pro podávání nabídek: Úterý, 1. únor 2011 13:00
Datum poslední úpravy: Středa, 2. únor 2011 03:00

Zadavatel:
Název zadavatele: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod
Sídlo zadavatele: Kounicova 271/13, 60200 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Doležalová
Telefon/fax: 420532193550
E-mail: dolezalova@jihovychod.cz

Provedené změny

  • 11.1.2011 14:13:10 - cena, popis

Popis předmětu zakázky

Předmětem zakázky je zpracování Evaluace dosavadní implementace ROP Jihovýchod. Jedná se o midterm evaluaci programu, která bude zaměřena na celkové zhodnocení dosavadní implementace a dosažitelnost cílů ROP Jihovýchod z věcného i finančního hlediska a v kontextu socioekonomických změn posoudí možnosti dosažení stanovených cílů operačního programu a dále pak vyhodnotí rizika stávajícího a příštího programového období. V rámci evaluace vybraný dodavatel také sestaví soubor doporučení k případným změnám v implementaci pro programové období 2007–2013 a k nastavení budoucího programového období 2014+. V podrobnostech je předmět zakázky vymezen v příloze č. 1 této výzvy k podání nabídek.   

 

Klasifikace předmětu zakázky CPV: 79400000, Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby.

Místo plnění

pro prezentace, konzultace a předávání zpráv – prostory zajištěné zadavatelem

Místo pro podání nabídky

Způsob podání nabídky Nabídka bude podána v neprůhledné obálce zabezpečené v místě uzavření obálky prostředky proti neoprávněné manipulaci, označena bude názvem „Evaluace dosavadní implementace ROP JV“ a slovem „NEOTVÍRAT“. Nabídky musí být zadavateli doručeny do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídky, kterou budou zadavateli doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, zadavatel neotvírá a považuje je za nepřijatelné nabídky. Lhůta a místo pro podání nabídky Lhůta pro podání nabídky začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídky a končí dnem 1. 2. 2011 v 13.00 hod. Pro doručení nabídky je rozhodným okamžikem převzetí nabídky zadavatelem v místě jeho sídla. Včasné doručení nabídky prostřednictvím držitele poštovní licence je rizikem odesílatele. Nabídku je možné podat též osobně, a to v sídle zadavatele v kanceláři ředitele v 6. podlaží, dveře č. 606, do rukou asistentky ředitelky Veroniky Kousalové nebo Lenky Dusové, v pracovních dnech od pondělí do pátku v následujících hodinách: pondělí a středa od 8:00 hod. do 16:00 hod., ostatní dny od 8:00 hod. do 13:30 hod.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Lhůta pro podání nabídky začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídky a končí dnem 1. 2. 2011 v 13.00 hod. Předpokládaný časový harmonogram realizace zakázky: Zahájení realizace zakázky proběhne bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy. Datum zahájení plnění předmětu zakázky a její realizace:Dnem podpisu smlouvy Předání průběžné zprávy 5 týdnů od podpisu smlouvy Formulace připomínek k průběžné zprávě:6 týdnů od podpisu smlouvy Předání hrubé verze závěrečné zprávy: 11 týdnů od podpisu smlouvy Formulace připomínek k závěrečné zprávě:12 týdnů od podpisu smlouvy Předání finální verze závěrečné zprávy:13 týdnů od podpisu smlouvy Zapracování případných dalších připomínek:14 týdnů od podpisu smlouvy Prezentace výstupů zakázky: 15 týdnů od podpisu smlouvy Zprávy o průběhu prací a příp. konzultace: Průběžně dle potřeby Datum ukončení plnění předmětu zakázky: Dnem převzetí předávacího protokolu

Hodnotící kritéria

Způsob hodnocení nabídek
Zadavatel stanovil hodnoticí kritérium ekonomické výhodnosti nabídky. Nabídky bude hodnotit hodnotící komise pomocí následujících dílčích kritérií:
č. Kritérium Max. počet bodů
1. Kvalita nabídky 40
2. Nabídková cena vč. DPH 60
Způsob hodnocení nabídek dle kritéria č. 1 „Kvalita nabídky“:
Subkritérium: Datové zdroje; Zvolené metody a postupy;
Bližší charakteristika kriteria: Konkrétnost datových zdrojů, které hodlá dodavatel použít. Detailnost, srozumitelnost a logika výkladu, zdůvodnění použitých metod a postupů.
Subkritérium: Uskutečnitelnost harmonogramu; Rizika
Bližší charakteristika kriteria: Náhradní lidské zdroje, nasazení zdrojů na úzká místa, definice odpovědnosti v rámci realizačního týmu, vztah koordinátora projektu a hlavní kontaktní osoby. Definice rizikových míst, srozumitelnost jejich popisu, návrhy pro jejich minimalizaci.
V každém subkritériu bude nejvhodnější nabídce v ideálním případě přiděleno vždy max. 5 bodů. Ostatním nabídkám budou v daném subkritériu body přiděleny na základě porovnání s nejvhodnější nabídkou a dle následující stupnice:
5... plně vyhovující zadání a potřebám zadavatele specifikovaným v zadávací dokumentaci, vysoce profesionální zpracování
4... vyhovující s minimálními výhradami,
3... vyhovující s velkými výhradami,
2... dostatečný
0... nevyhovující
Součástí zprávy o hodnocení nabídek bude i zdůvodnění přidělených bodových hodnot.
Po provedení součtu bodů za všechna subkritéria, bude výsledná bodová hodnota každé nabídky provážena váhovým koeficientem, kdy nejvhodnější nabídka získá 40 bodů a každá další nabídka získá počet bodů dle vzorce:
Počet získaných bodů
-------------------------------------------------------- x 40 (bodů)
Počet získaných bodů nabídky s nejvyšším bodovým ziskem
Způsob hodnocení nabídek dle kritéria č. 2 „Nabídková cena vč. DPH“:
nejnižší nabídková cena v Kč
--------------------------------------- x 60 (bodů)
nabídková cena hodnocené nabídky v Kč
Celkový počet bodů je součtem dosažených bodů v kritériích 1 a 2. Za nejvýhodnější nabídku je považována nabídka, která získala nejvyšší počet bodů.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Požadavky na identifikaci uchazeče:
Uchazeč uvede svoje základní identifikační údaje, tj. obchodní firma či název právnické osoby nebo jméno a příjmení fyzické osoby – podnikatele, sídlo, právní forma, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, jména, příjmení a funkce členů statutárního orgánu a jiných fyzických osob oprávněných jednat jménem či za uchazeče (vč. originálu či úředně ověřené kopie dokladu o takovém oprávnění – např. plná moc), kontaktní spojení (telefon, fax, e-mail) a další údaje dle svého uvážení v rozsahu max. 2 str. A4.
Požadavky na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů a technických kvalifikačních předpokladů
Předpokladem pro hodnocení nabídky uchazeče je splnění níže uvedených kvalifikačních předpokladů doklady obsaženými v nabídce uchazeče:
a) profesních kvalifikačních předpokladů, které uchazeč prokáže předložením následujících listin:
• výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, nebo výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a
• dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace (tj. k poslednímu dni lhůty pro podání nabídky), starší 90 dnů.
b) technických kvalifikačních předpokladů, které uchazeč prokáže předložením následujících dokladů:
• předložením čestného prohlášení o seznamu služeb obdobného charakteru, jako je předmět této veřejné zakázky, poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu, stručného popisu, doby poskytnutí a osoby, která reference uchazeče potvrdí, přičemž musí jít min. o 3 ukončené zakázky na služby, jejíchž předmětem byla alespoň z části evaluace u programů spolufinancovaných z EU, každá alespoň v hodnotě 500 000,- Kč bez DPH nebo v úhrnu 1 500 000,- Kč bez DPH, přičemž uvedené finanční limity se týkají vlastního poskytování služeb (nikoliv nákladů např. za dopravu, ubytování atp.), a
• reference dodavatele, zejména odkazy na ukázky minulých evaluací a analýz
• předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci alespoň tří osob poskytujících příslušné služby (klíčoví členové týmu), v oblasti požadované pro plnění zakázky, formou strukturovaných životopisů. Zadavatel stanovuje tento minimální rozsah požadované kvalifikace:
- vedoucí zaměstnanec podílející se na projektu (koordinátor projektu) - min. VŠ vzdělání, minimálně 4 roky praxe v monitoringu nebo evaluaci programů strukturálních fondů a znalost problematiky strukturálních fondů
- 1. člen týmu – min VŠ vzdělání, min. 3 roky praxe v monitoringu nebo evaluaci programů strukturálních fondů a znalost problematiky strukturálních fondů
- 2. člen týmu – min. VŠ vzdělání, min. 3 roky praxe v oblasti problematiky čerpání ze strukturálních fondů nebo v oblasti zpracování a řízení projektů v rámci fondů EU

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Požadavky na vázanost nabídkou a připravenost ke splnění zakázky
Nabídka bude obsahovat čestné prohlášení uchazeče, že všechny údaje uvedené v jeho nabídce jsou pravdivé, že uchazeč nezamlčel žádné skutečnosti podstatné pro jeho způsobilost k realizaci zakázky a že je připraven spolehlivě a bez průtahů splnit veškeré podmínky dle této výzvy. Požadované čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Zadávací lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán, trvá po dobu 60 dnů od posledního dne lhůty pro podání nabídek.
Požadavky na variantní řešení nabídky
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. Nabídky obsahující variantní řešení budou vyřazeny a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení této zakázky.
Požadavky na jazyk nabídky
Nabídka bude zpracována v českém či slovenském jazyce. V případě dokladů, jejichž originály jsou v jiném než uvedeném jazyce, připojí uchazeč v nabídce jejich úřední překlad do českého jazyka.
Požadavky na zpracování návrhu poskytovaného plnění
V nabídce uchazeč představí podrobný a propracovaný návrh realizace zakázky v členění dle přílohy č. 1 této dokumentace. Uchazeč zejména uvede:
• své porozumění a pojetí zadávané zakázky,
• popis potřebných datových zdrojů, příp. i metodik, které budou aplikovány s cílem vyhovět požadavkům zadání,
• představení potenciálního použití jednotlivých metod a aktivit analytické části a jejich zdůvodnění,
• navržení postupu a harmonogramu prací, očekávaná rizika realizace evaluace,
• složení týmu, kvalifikace a zkušenosti členů, jejich role, odpovědnost a kontakty v průběhu realizace zakázky,
• nominace hlavní kontaktní osoby, která bude ve spojení s Odbornou skupinou pro evaluaci ROP,
Požadavky na zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena je stanovena jako celková cena za úplné splnění předmětu zakázky v korunách českých vč. DPH.
Nabídková cena bude v nabídce členěna jako cena celkem bez DPH, sazba DPH, výše DPH a cena včetně DPH. V případě, že uchazeč není plátcem DPH, uvede tuto skutečnost ve své nabídce.
Požadavky na náležitosti a členění nabídky
Nabídka bude uspořádána do následujících sedmi po sobě jdoucích částí:
Část A: Identifikační údaje uchazeče a doklady prokazující oprávnění osob podepisujících nabídku jednat jménem či za uchazeče
Část B: Doklady prokazující splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů
Část C: Čestná prohlášení
Část D: Návrh poskytovaného plnění
Část E: Nabídková cena
Část F: Návrh smlouvy
Část G: Seznam subdodavatelů, které uchazeč hodlá použít při plnění předmětu zakázky

Další podmínky a informace

Obchodní podmínky
Zadavatel stanovuje tyto základní obchodní podmínky:
• smlouva se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
• předmět plnění: odpovídá předmětu zakázky (bude uveden dle uchazečem navrženého způsobu řešení),
• termín plnění: průběžně dle harmonogramu a potřeb zadavatele (uchazeč uvede konkrétní termíny v souladu se svou podanou nabídkou),
• místo plnění: pro prezentace, konzultace a předávání zpráv – prostory zajištěné zadavatelem
• platební podmínky:
o cena za poskytované služby je stanovena jako cena nejvýše přípustná, dle nabídky poskytovatele,
o platby budou provedeny ve dvou etapách bezhotovostně na základě vystaveného běžného daňového dokladu (faktury) podle skutečně realizovaných dodávek. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti upravené v § 28 a násl. z.č. 235/2004 Sb., v platném znění,
o podkladem pro vystavení faktury pro první etapu bude odevzdání průběžné zprávy o realizaci v požadovaném rozsahu, pro druhou etapu bude podkladem pro vystavení faktury odevzdání finální verze závěrečné zprávy a její prezentace; lhůta splatnosti činí vždy 14 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli a bude uváděna na daňovém dokladu.
o objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, pokud nebude obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Poskytovatel je povinen vystavit fakturu novou s lhůtou splatnosti v délce 14 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli,
o platby budou prováděné v Kč. Zálohové platby nebudou ze strany zadavatele poskytovány.
• Dodavatel se zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s prováděním evaluačních aktivit dozví, a že tyto skutečnosti a informace nevyužije ve svůj prospěch či prospěch třetích osob. Tento závazek trvá bez časového omezení i po zániku této smlouvy, pokud zadavatel nezbaví zhotovitele částečně nebo úplně této povinnosti mlčenlivosti. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
• Veškerá práva, včetně vlastnických, k výstupům projektu přecházejí po ukončení projektu na zadavatele. V rámci případné výzkumné činnosti musí zhotovitel poskytnout po skončení projektu výzkumná data zadavateli.
• Zadavatel poskytne dodavateli relevantní interní materiály a dále konzultace, které mohou být iniciovány z obou smluvních stran. Konzultovány mohou být i další organizace, které mohou mít k dispozici doplňující informace. Konzultací se bude vždy účastnit koordinátor projektu dodavatele.
• Připomínky zadavatele podané v rámci konzultací a k průběžné a závěrečné zprávě je dodavatel povinen bezodkladně zapracovat.
• Dodavatel se zavazuje provést předmět plnění dle této smlouvy prostřednictvím realizačního týmu navrženého v nabídce podané do zadávacího řízení. Hlavní kontaktní osobou dodavatele je v souladu s nabídkou podanou do zadávacího řízení………………………………………
Kontaktní osobou ze strany zadavatele je Mgr. Eva Doležalová, tel. 532193550.
Uchazeč ve své nabídce předloží návrh smlouvy plně odpovídající stanoveným obchodním podmínkám. Návrh smlouvy v nabídce bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku s uvedením jejího jména a příjmení a data podpisu.
Ostatní podmínky
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Žádná osoba se nesmí zúčastnit této soutěže jako uchazeč více než jednou. Náklady účastníků soutěže spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí.
Nabídky nebudou uchazečům vráceny. Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto zadávacího řízení, popř. ve vztahu k oprávněným kontrolním a auditním orgánům.
Pokud nabídka nebude úplná nebo nebude obsahovat veškeré doklady a informace ve formě stanovené touto výzvou, bude to mít za následek vyřazení nabídky; taková nabídka nebude hodnocena a uchazeč podávající takovou nabídku bude vyloučen ze zadávacího řízení.
Vybraný uchazeč je oprávněn zajistit realizaci poskytovaných služeb subdodavatelsky pouze do výše 5% z celkového plnění, v tomto případě je povinen v nabídce specifikovat části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům.
Účastníci jsou vázáni svými nabídkami po dobu 60 dnů ode dne doručení nabídky zadavateli.
Účastníkovi, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, vznikne dnem doručení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky právo a povinnost uzavřít se zadavatelem bez zbytečného odkladu smlouvu.
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení kdykoliv až do uzavření smlouvy s vítězným uchazečem, a to bez udání důvodu. Zadavatel má právo vyzvat účastníky k poskytnutí doplňujících informací či dokladů k nabídce v sídle zadavatele.
Zadavatel výslovně upozorňuje, že na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu nelze uplatnit postupy uvedené v zákoně č. 137/2006 Sb., neboť na ni v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona uplatňuje obecnou výjimku z působnosti zákona. Pokud jsou proto v této výzvě a ostatních dokumentech zadavatele použity pojmy shodné s pojmy zákona, nelze z takové skutečnosti jakkoliv vyvozovat, že je pro takový pojem zákon uplatňován, vyjma případů, kdy je to výslovně uvedeno.
Tato výzva je současně zadávací dokumentací a spolu s přílohami uvedenými v jejím textu tvoří zadávací podmínky shora uvedené veřejné zakázky.
Pro případné další informace o zakázce prosím kontaktujte Mgr. Evu Doležalovou, tel. 532 193 550, email: dolezalova@jihovychod.cz.
Informace o činnosti Regionální rady a Regionálním operačním programu Jihovýchod, jakož i tato výzva vč. příloh, jsou zveřejněny na webových stránkách zadavatele na adrese www.jihovychod.cz.

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17543