Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
0 6 7 5 3

Výkon činnosti koordinátora BOZP: III/37420 Svitávka 1. stavba napojení na I/43

Registrační číslo projektu:
Předmět zakázky: služba
Oblast podpory: 1.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Pátek, 1. duben 2011
Lhůta pro podávání nabídek: Pondělí, 11. duben 2011 08:30
Datum poslední úpravy: Čtvrtek, 31. březen 2011 21:30

Zadavatel:
Název zadavatele: Správa a údržba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Sídlo zadavatele: Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, 601 82
Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Zmeškal
Telefon/fax:
E-mail: ondrej.zmeskal@susjmk.cz

Popis předmětu zakázky

Výkon činnosti koordinátora BOZP. Předmětem zakázky je zejména zpracování plánu BOZP a výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě. Předmět zakázky je blíže vymezen v přílohách. 

Místo plnění

Svitávka

Místo pro podání nabídky

SÚS JMK, ředitelství, Ořechovská 35, 619 64 Brno

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Zahájení výkonu činnosti - ihned po podpisu smlouvy. Předpoklad zahájení stavebních prací - duben 2011. Předpokládaná lhůta výstavby - 65 dnů.

Hodnotící kritéria

Hodnotící kritérium: Nejnižší nabídková cena

Za nejnižší nabídkovou cenu bude považována cena bez DPH uvedená v návrhu smlouvy, a to součet:

Odměny za výkon činnosti koordinátora BOZP před stavbou (čl. III. odst. 2 smlouvy) a

tří měsíčních odměn za výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby (čl. III. odst. 4)

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Základní kvalifikační předpoklady
1. Čestné prohlášení dle vzoru v příloze č. 2, případně čestné prohlášení stejného obsahu.

Profesní kvalifikační předpoklady
1. Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán;
2. Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě:
o Prokázání kvalifikace – předložením kopie pojistné smlouvy, nebo pojistného certifikátu;
o Minimální úroveň – pojištění odpovědnosti za škodu ve výši 1.000.000,- Kč.

Technické kvalifikační předpoklady
1. Předložení seznamu významných služeb za poslední 3 roky; za významnou službu je považován výkon činnosti koordinátora BOZP,
o Prokázání kvalifikace – předložením seznamu významných služeb formou čestného prohlášení, přílohou seznamu budou osvědčení o řádném plnění zakázek;
o Minimální úroveň - alespoň 3 zakázky, kde hodnota stavebních prací byla alespoň 6.000.000,- Kč bez DPH, z nichž alespoň 1 byla stavbou dopravní infrastruktury;
2. Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci
o Prokázání kvalifikace – doklady prokazující vykonání zkoušky;
o Minimální úroveň – zkouška z odborné způsobilosti dle zákona 309/2006 Sb.
a vyhlášky 592/2006 Sb.

Společná nabídka
Hodlá-li více dodavatelů plnit předmět veřejné zakázky společně, bude podána společná nabídka. Při podání společné nabídky je každý z dodavatelů povinen prokázat základní a profesní kvalifikační předpoklady. Technické a ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady prokazují dodavatelé společně. Uchazeči dále předloží smlouvu, z níž vyplyne, že uchazeči jsou vůči zadavateli odpovědní zavázáni společně a nerozdílně.
Forma a stáří dokumentů
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek, starší 90 kalendářních dnů.
Uchazeči předloží prosté kopie dokladů, s výjimkou dokladů prokazujících čestných prohlášení a smluv které budou v originále, nebo v ověřené kopii.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

viz přílohy

Další podmínky a informace

viz přílohy

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17515