Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
7 3 D C 3

Výstavba nového atletického hřiště v obci Šanov

Registrační číslo projektu: CZ 1.11/3.3.00/36.01524
Předmět zakázky: stavební práce
Oblast podpory: 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 880 277 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Čtvrtek, 27. březen 2014
Lhůta pro podávání nabídek: Pátek, 25. duben 2014 12:00
Datum poslední úpravy: Pátek, 18. duben 2014 12:43

Zadavatel: veřejný
Název zadavatele: Obec Šanov
Sídlo zadavatele: Hlavní 65, 67168 Šanov
Kontaktní osoba: Samuel Kohoutek
Telefon/fax: 420604760851
E-mail: verejne-zakazky@rpa.cz

Zadávací podmínky zakázky prošly předchozí kontrolou ÚRR: ANO

Provedené změny

  • 4.4.2014 11:18:39 - Lhůta pro podání nabídek, Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
  • 4.4.2014 13:32:37 - Lhůta pro podání nabídek, Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
  • 18.4.2014 12:43:33 - Lhůta pro podání nabídek

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dotaz č. 1:
„prosím o upřesnění položky č. 8 "Brána š- do 4 m", dílu doplňující konstrukce na komunikaci. Z projektové dokumentace není zřejmé o jakou bránu se jedná tj. konstrukce, uzamykání, povrchové úpravy, výška, zavěšení apod. Bez tohoto upřesnění není možné tuto konstrukci ocenit.“
Dodatečná informace č. 1:
Zadavatel touto dodatečnou informací blíže specifikuje položku č. 8 u SO 02 Oplocení a to nákresem, který bude uchazečům zaslán na kontaktní emailovou adresu uvedenou v žádosti o zadávací dokumentaci v elektronické podobě a bude i zveřejněna na portálu www.jihovychod.cz.
Dotaz č. 2:
„Dále bych se chtěl zeptat zda požadujete vyplnění sloupce "Obchodní název" ve výkazu výměr.“
Dodatečná informace č. 2:
Zadavatel informuje, že požaduje vyplnit obchodní názvy nabízeného plnění u žlutě vyznačených položek ve výkazu výměr.
Dotaz č. 3:
„prosím o vysvětlení oplocení z pletiva. Ve výkresu číslo 2 OPLOCENÍ TYP
„A“ je uvedeno, že pletivo a napínací dráty mají být potažené plastem,
ale sloupky pouze pozinkované. Je tomu tak opravdu?“
Dodatečná informace č. 3:
Zadavatel uvádí, v souladu se zadávací dokumentaci, že pletivo a napínací dráty mají být potažené plastem a sloupky mají být pozinkované.
Dodatečná informace č. 4:
Zadavatel, vzhledem ke výše uvedeným změnám zadávacích podmínek prodlužuje lhůtu k podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek v rámci výběrového řízení s názvem „Výstavba nového atletického hřiště v obci Šanov“ končí dne 22.4.2014 ve 12:00 hodin.

Popis předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Výstavba nového atletického hřiště“. Jedná se o výstavbu nového hřiště pro lehkou atletiku, které bude k dispozici zejména žákům školy a členům sportovních oddílů, ale také obyvatelům obce. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro veřejnou zakázku „Výstavba nového atletického hřiště v obci Šanov ” a v neoceněném výkazu výměr (slepém rozpočtu). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla.

Místo plnění

k.ú Šanov nad Jevišovkou, blíže specifikováno v projektové dokumentaci

Místo pro podání nabídky

Regionální poradenská agentura, s.r.o. Starobrněnská 20 602 00 Brno

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Termín zahájení doby plnění veřejné zakázky se předpokládá v průběhu roku 2014. Předpokládaný termín dokončení díla je do 8 týdnů od protokolárního předání staveniště. K převzetí staveniště a zahájení prací bude Zhotovitel vyzván písemně Objednatelem. Zhotovitel je povinen řádně převzít staveniště nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy. Zadavatel požaduje, aby uchazeč uvedl v nabídce harmonogram postupu plnění po týdnech. V harmonogramu dodavatel uvede maximální celkovou lhůtu dokončení všech prací. Harmonogram musí respektovat a být v souladu s příslušnými právními předpisy, normami, technologickým postupem lege artis a rozhodnutími příslušných správních orgánů. Z předloženého harmonogramu musí vyplývat technická realizovatelnost plnění, a to s ohledem na dobu plnění a potřebnou kvalitu provedení prací. Vybraný uchazeč bude povinen dodržovat harmonogram postupu plnění a v případě objektivní potřeby změny je povinen s předstihem získat písemný souhlas Zadavatele se změnou harmonogramu.

Hodnotící kritéria

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH dle ustanovení § 78 odst. 1) písm. b) zákona. To znamená, že hodnotící kritérium NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH má váhu 100 %.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
a) splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona,
b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona,
c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku a
d) splní technické kvalifikační předpoklady podle § 56 zákona.
Nestanoví-li zadavatel jinak, předkládá dodavatel doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii.
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že základní kvalifikační předpoklady splňuje. Vzor čestného prohlášení je přílohou zadávací dokumentace.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží
a) dle § 54 písm. a) zákona výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů, ne starší 90 dnů,
b) dle § 54 písmene b) zákona doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. K prokázání kvalifikace dle tohoto písmene dodavatel předloží živnostenské oprávnění k předmětu podnikání “Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.
11. Ekonomická a finanční způsobilost
Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele splnit veřejnou zakázku.
12. Technické kvalifikační předpoklady
12.1 Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona seznam stavebních prací realizovaných dodavatelem v posledních 5 letech a osvědčení objednatele o řádném plnění těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly provedeny řádně a odborně.
12.2 Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanoven na minimálně 3 zakázky obdobného charakteru zahrnující výstavbu sportovního hřiště zahrnující položení umělého povrchu určeného pro účely pořádání sportovních podujatí např. EPDM nebo obdobného materiálu, každá s hodnotou minimálně 1.400.000,- Kč bez DPH.
12.3 Dodavatel uvede výhradně dokončené a předané stavby. Z uvedených údajů musí být patrno postavení zhotovitele v dodavatelském systému (hlavní dodavatel, subdodavatel, člen sdružení apod.) a dále jeho podíl na zakázce (podíl prací realizovaných dodavatelem musí odpovídat min. finančnímu limitu požadovaného zadavatelem).
12.4 Pokud bude dodavatel prokazovat splnění technických kvalifikačních předpokladů certifikátem systému certifikovaných stavebních dodavatelů, uvede přímý odkaz na konkrétní zapsanou stavbu, kterou prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů.
13. Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli výpis ze seznamu ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění
a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 nebo 2 zákona a
b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d) zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.
14. Prokazování kvalifikace certifikátem systému certifikovaných dodavatelů
Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje dle § 134 zákona tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Dodavatel může nabídku zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo kurýrní poštou – za rozhodující okamžik pro posouzení, zda byla nabídka doručena včas, je vždy okamžik převzetí nabídky kontaktní osobou zástupce zadavatele.
Nabídka bude podána písemně, v listinné podobě, v českém jazyce, a to v jednom originále v tištěné podobě a v jedné kopii v elektronické podobě na CD. V nabídce nesmí být přepisy a opravy.
Vyhotovení nabídky bude odpovídajícím způsobem zabezpečeno proti možné manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a proti jejich vypadnutí. Zabezpečení bude provedeno pevným, nerozebíratelným svázáním, ale zároveň tak, aby bylo možné jednotlivé stránky nabídky při listování bezproblémově obracet, tzn. nejlépe provázané šňůrkou, konce provázání zavázány a zapečetěny nebo přelepeny papírovou páskou opatřenou razítkem a podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele. Všechny listy nabídky vč. příloh budou v pravém dolním rohu vzestupně a řádně očíslovány. Jednotlivé oddíly budou přehledně označeny boční popiskou nebo rozdělovníky.
Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona
Obálka bude označena nápisem:
„NEOTVÍRAT – ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ
Výstavba nového atletického hřiště v obci Šanov“
V případě, že nabídka nebude vypracována v souladu se zadávacími podmínkami, může být vyřazena a dodavatel bude vyloučen ze zadávacího řízení.
Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný dodavatel.

Další podmínky a informace

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise pro otevírání obálek neotevírá a zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel ani komise nesmí otevřít obálku před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Otevírání obálek bude neveřejné.

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 18097