Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
A C 4 5 1

Realizace netradičních letních prohlídek na zámcích a hradech v kraji Vysočina v letech 2011 - 2012

Registrační číslo projektu:
Předmět zakázky: služba
Oblast podpory: 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 071 875 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Sobota, 2. duben 2011
Lhůta pro podávání nabídek: Úterý, 12. duben 2011 10:00
Datum poslední úpravy: Pátek, 1. duben 2011 10:01

Zadavatel:
Název zadavatele: Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele: Věžní 26, 586 01 Jihlava
Kontaktní osoba: Ing. Romana Nejedlá
Telefon/fax: 420606775430
E-mail: romana.nejedla@vysocinatourism.cz

Provedené změny

Popis předmětu zakázky

Předmětem zakázky je realizace letních víkendových netradičních prohlídek v letech 2011 - 2012 na cekem sedmi památkových objektech v kraji Vysočina a zajištění propagace akce v médiích. Prohlídky se uskuteční na každém z objektů vždy jeden víkend v letních měsících (červenec – srpen). Cílem akce je zvýšit atraktivitu a návštěvnost vybraných objektů.

Místo plnění

Kraj Vysočina

Místo pro podání nabídky

Vysočina Tourism, příspěvková organizace, Věžní 26, P.O.Box 85, 586 01 Jihlava

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

rok 2011 - 2012

Hodnotící kritéria

Nejnižší nabídková cena (100%)

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Kvalifikační předpoklady je uchazeč povinen prokázat ve lhůtě pro předložení nabídky.

Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že splňuje požadované základní kvalifikační předpoklady, a které bude podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele.

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona prokáže uchazeč předložením výpisu z Obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán, ne staršího než 90 dnů k poslednímu dni lhůty pro předložení nabídek a dále dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

K prokázání technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 56 odst. 2 písm. a) zákona zadavatel požaduje předložení seznamu alespoň tří zakázek obdobného charakteru realizovaných v posledních pěti letech, s uvedením jejich rozsahu, roku realizace a kontaktních osob, u nichž lze tyto údaje ověřit.

Na doložení kvalifikačních předpokladů se užije ustanovení § 57 zákona.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Dokumenty tvořící nabídku budou předloženy v tomto pořadí:
• Krycí list nabídky – budou v něm uvedeny základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče, nabídková cena bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH, datum a podpis oprávněné osoby jednat jménem nebo za uchazeče. Vzor krycího listu nabídky je přílohou č. 1 této Zadávací dokumentace.
• Doklady k prokázání kvalifikace – uchazeč prokazuje splnění základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů v rozsahu a způsobem uvedeným v bodě II. této zadávací dokumentace.
• Návrh ideového scénáře netradičních prohlídek dle specifikace uvedené v bodě I. odstavci 1, této zadávací dokumentace pro prohlídky uskutečněné v roce 2011.
• Grafický návrh informačního letáku pro propagaci akce v roce 2011, velikost A5, barevnost 4/0
• Cenová nabídka zpracovaná dle podmínek bodu III.III této zadávací dokumentace
• Návrh smlouvy obsahující plně všechny obchodní podmínky uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace a i další podmínky stanovené touto zadávací dokumentací. Návrh, doplněný o identifikační údaje uchazeče a podanou cenovou nabídku, musí být podepsán osobou k tomu oprávněnou. Zadavatel doporučuje, aby uchazeč doložil k nabídce příslušné doklady poskytující informaci o tom, která osoba je oprávněná k jednání jménem nebo za uchazeče, pokud to nevyplývá z ostatních dokumentů.

Další podmínky a informace

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17515