Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
4 D D 3 F

II/405 Jihlava (Pančava) - most evid. číslo 405-001

Registrační číslo projektu:
Předmět zakázky: služba
Oblast podpory: 1.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 400 000 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Pondělí, 4. duben 2011
Lhůta pro podávání nabídek: Pátek, 15. duben 2011 13:00
Datum poslední úpravy: Pátek, 1. duben 2011 12:54

Zadavatel:
Název zadavatele: Vysočina
Sídlo zadavatele: Žižkova 57/1882, Jihlava, PSČ: 58733
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Hamáček
Telefon/fax: 420564602387
E-mail: hamacek.p@kr-vysocina.cz

Popis předmětu zakázky

Vypracování projektové dokumentace pro akci „II/405 Jihlava (Pančava) - most evid. číslo 405-001“ ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále jen „DÚR“). Součástí předmětu plnění je i zpracování oznámení záměru příslušnému úřadu (hodnocení vlivů záměru na životní prostředí) a zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí, včetně zajištění souhlasů vlastníků pozemků dotčených stavbou

štění vydání pravomocného územního rozhodnutí, včetně zajištění souhlasů vlastníků pozemků dotčených stavbou

Místo plnění

Pokladem pro vypracování DÚR bude vyhledávací studie (dále jen „VS“), zpracovaná společností Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava v březnu 2010. Pro další zpracování byla zvolena varianta A2. Varianta A2 - řeší směrové narovnání silnice II/405. Dojde k rozšíření komunikace na požadovanou kategorii MO2p 8/50, k vyrovnání trasy a zlepšení směrových poměrů v konci úseku a zmírnění podélného sklonu. Začátek úpravy je za stávající točnou trolejbusů ve směru na Třebíč (cca v km 0,632 silničního pasportu). Konec úpravy je cca 130 m za stávajícím mostem evid. číslo 405-001 a cca 70 m za koncem Jihlavy, tj. km 1,331 stávajícího silničního staničení a napojuje se na stávající silnici II/405. Konec úseku je napojen na stavbu „Silnice II/405 Jihlava – Příseka“ dokončenou v roce 2008. V km 0,561 v místě stávajícího mostu ev. č. 405-001 přes řeku Jihlávku je ve VS navržen nový most délky cca 16,0 m. V km 0,567 – 0,609 je navržena nová opěrná zeď a protihluková stěna z důvodu ochránění domu p. č. 43. Z důvodu absence chodníků je pro obyvatele problematický pohyb po komunikaci, proto ve VS je navržen v km cca 0,228 – 0,480 jednostranný chodník po pravé straně. V km cca 0,228 je navržen přechod pro chodce, který je umístněný v místě stávajícího přechodu pro chodce. V km 0,500, před restaurací je VS navrženo parkoviště (11 kolmých parkovacích stání). Jedno parkovací stání je vyhrazeno pro osoby se sníženou schopností pohybu. Dále je potřebné, po dohodě s městem Jihlava, doplnit pěší komunikace od restaurace směrem k mostu, na mostě a případně i za mostem. Při výstavbě komunikace a mostu dojde také k dotčení vzrostlé zeleně a zásahu do ZPF. Odvodnění komunikace v intravilánu bude zajištěno novou dešťovou kanalizací a nově vybudovanými uličními vpustmi. Odvodnění komunikace v extravilánu bude navrženo do stávajících a nově navržených příkopů, které jsou zaústěny do vodoteče. Pláň komunikace je odvodněna v převážné délce úpravy do příkopů nebo ze svahu do okolního terénu.

Místo pro podání nabídky

Nabídky je možné doručit poštou nebo osobně každý pracovní den na podatelně zadavatele na adrese: Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava v době od 8:00 hod. do 13:00 hod., v pondělí a ve středu do 17:00 hod., v poslední den lhůty pro podání nabídky do 17:00 hod.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí do 28. 10. 2011 (záborový elaborát bude předán v předstihu a to nejpozději do 15. 8. 2011) Oznámení záměru dle zákona, ukončení zjišťovacího řízení do 30. 9. 2011 Podání řádné žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby do 15ti kalendářních dnů od předání odsouhlasené DÚR, nebo od předání dokladů a příloh žádosti zajišťované objednatelem Doklady majetkoprávní přípravy nejpozději v den podání řádné žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby na příslušný stavební úřad

Hodnotící kritéria

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise jmenovaná zástupcem zadavatele podle jediného kritéria – nejnižší nabídkové ceny.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

- Základní kvalifikační předpoklady
Uchazeč splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže:
 Předložením čestného prohlášení (nezávazně lze použít vzor čestného prohlášení – viz příloha č. 2), z jehož obsahu bude zřejmé, že splňuje požadované základní kvalifikační předpoklady, a které bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče.

Před podpisem smlouvy o dílo předloží vybraný uchazeč tyto originály dokladů:
 Potvrzení příslušného finančního úřadu, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště.
 Potvrzení příslušného orgánu či instituce, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště.


- Profesní kvalifikační předpoklady
Uchazeč splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže:

 Výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

 Dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Uchazeč doloží živnostenské oprávnění pro:
- Projektovou činnost ve výstavbě
- Výkon zeměměřičských činností
- Geologické práce

 Dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Uchazeč doloží:
- Osvědčení o autorizaci pro obor mosty a inženýrské konstrukce, vydané dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších.
- Osvědčení o autorizaci pro obor dopravní stavby, vydané dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
- Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Uchazeč doloží úřední oprávnění s rozsahem uvedeným v ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) cit. zákona.
- Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy. Oprávnění se musí výslovně vztahovat na provádění geotechnického průzkumu.
- Osvědčení o autorizaci ke zpracování dokumentací a posudků dle § 19 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, vydané Ministerstvem životního prostředí.

U osob, které nejsou statutárními nebo odpovědnými zástupci uchazeče, je uchazeč povinen doložit, zda jsou tyto autorizované osoby v pracovním nebo obdobném poměru k uchazeči. V ostatních případech uchazeč doloží závazné prohlášení o budoucí spolupráci podepsané autorizovanou osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.

- Technické kvalifikační předpoklady
Uchazeč splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže:

 Seznamem významných služeb poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Za splnění tohoto kvalifikačního předpokladu bude považováno doložení seznamu obsahující provedení těchto služeb:
- 5 dokončených projektů ve stupni DÚR nebo DSP (dokumentace pro stavební povolení) novostaveb, kompletních rekonstrukcí nebo přeložek pozemních komunikací s délkou minimálně 650 m kategorie min. MO2p, případně S 9,5 v průjezdním úseku. Součástí takového doloženého projektu musí být chodníky, protihluková opatření a přeložky inženýrských sítí.
- 5 dokončených projektů ve stupni DÚR nebo DSP (dokumentace pro stavební povolení) novostavby, případně kompletní rekonstrukce mostního objektu přes vodoteč s délkou min. 16 m, včetně nutné úpravy vodního toku.

Přílohou tohoto seznamu musí být min. dvě osvědčení pro DÚR/DSP pozemní komunikace min. MO2p / S 9,5 (v seznamu uvedených) a min. jedno osvědčení pro most (v seznamu uvedený).
Tato osvědčení budou vydána:
- veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo
- jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli

Seznam bude předložen ve formě doplněné přílohy č. 3 zadávací dokumentace – Seznam realizovaných služeb. Tento seznam bude podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat. Z popisu těchto referenčních služeb musí být patrné, že splňují požadovaná kritéria.
Osvědčení musí obsahovat stručnou charakteristiku projektovaných prací, stupeň dokumentace, cenu a dobu vypracování projektové dokumentace, místo navrhovaných stavebních prací a údaj o tom, zda byly služby provedeny řádně a odborně.

 předložením certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou – certifikát ČSN EN ISO řady 9000 odpovídající předmětu zakázky. Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie a jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Uchazeč splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže:
 Čestným prohlášením, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Pro splnění kvalifikace je nutné, aby pojistná částka předmětného pojištění činila minimálně 10 000 000,- Kč.
 údaj o celkovém obratu uchazeče zjištěný podle zvláštních právních předpisů za poslední 3 účetní období formou čestného prohlášení. Zadavatel požaduje, aby celkový obrat uchazeče v každém účetním období činil nejméně 10 000 000,- Kč bez DPH. Jestliže uchazeč vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace:


 Titulní list nabídky
 Obsah nabídky
Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol) nabídky.
 Krycí list nabídky
Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije přílohu č. 1 – Krycí list nabídky (vzor) zadávací dokumentace. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena v členění dle zadávací dokumentace, datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za uchazeče.
 Doklady, jimiž uchazeč prokáže splnění kvalifikace
 Návrh smlouvy o dílo
 Ostatní požadavky zadavatele dle této zadávací dokumentace:
 cenová kalkulace vypracovaná pro jednotlivé činnosti.
 Subdodavatelský systém s uvedením veškerých služeb a prací, které budou provedeny prostřednictví subdodavatelů. Uchazeč je povinen provést min. 60% finančního objemu zakázky vlastními kapacitami. Pořízení a nákup mapových podkladů (bez geodetických prací) a údajů ČHMÚ nejsou považovány za subdodávky. Splnění tohoto požadavku musí být patrné z předložené cenové kalkulace.

Další podmínky a informace

 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Pokud podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, zadavatel všechny nabídky podané tímto dodavatelem samostatně nebo společně s jinými dodavateli, vyřadí.
 Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
 Náklady dodavatelů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí.
 Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou otevřeny. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
 Nabídka, která nebude úplná, bude ze zadávacího řízení vyřazena. Uchazeč bude následně zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.
 Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení kdykoli do uzavření smlouvy i bez uvedení důvodu.
 Uchazeč podáním nabídky na veřejnou zakázku „II/405 Jihlava (Pančava) - most evid. číslo 405-001“ uděluje zadavateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
 Zadavatel se zavazuje, že vyjma skutečností uvedených v předchozí větě považuje informace o zájemcích získané při tomto zadávacím řízení za důvěrné.
 Vybraný uchazeče je povinen v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, umožnit provedení finanční kontroly a řádně při kontrole spolupůsobit.
 Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění
 Vybraný uchazeč předá zadavateli kopii své nabídky a to nejpozději při podpisu smlouvy o dílo.

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17515