Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
E C 2 9 F

Beringie-Kamčatka-elementy naučné stezky

Registrační číslo projektu:
Předmět zakázky: stavební práce
Oblast podpory: 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Typ zakázky dle hodnoty: podlimitní
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 000 000 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Úterý, 5. duben 2011
Lhůta pro podávání nabídek: Středa, 4. květen 2011 09:00
Datum poslední úpravy: Pondělí, 4. duben 2011 15:43

Zadavatel:
Název zadavatele: Statutární město Brno
Sídlo zadavatele: Dominikánské nám.196/1, 601 67 Brno
Kontaktní osoba: Dana Škarková
Telefon/fax:
E-mail: skarkova.dana@brno.cz

Popis předmětu zakázky

Cílem zadávacího řízení  je doplnění zrealizovaného expozice “Beringie ZOO Brno” v letech 2009-2010 o elementy navozující atmosféru tamního prostředí.

Elementy naučné stezky mají přiblížit návštěvníkům prostředí Kamčatky  u již zrealizované expozice „Beringie“.  Doplněním elementů  do expozice Beringie budou návštěvníci nenásilně vtaženi do prostředí Kamčatky. Zábavnou   formou se dozví něco o životě medvědů, rosomáků a jiných živočiších tamního prostředí, zažijí něco málo strachu /zvuky živlů a zvířat/ a též nabudou znalosti v oblasti ochrany životního prostředí.

Místo plnění

ZOO Brno, U ZOO 46 635 00, Brno - Bystrc

Místo pro podání nabídky

Adresa pro podání nabídek : Statutární město Brno, Odbor investiční, Magistrát města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

•Zahájení stavby : 06 / 2011 •Lhůta výstavby : 6 měsíců •Dokončení stavby : 11 / 2011

Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Základních kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách kopií výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, (doklady nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů) a kopií dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci, kopií dokladu osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje (autorizace v oboru pozemní stavitelství).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě v listinné podobě a podepsána statutárními zástupci uchazeče (dle výpisu z obchodního rejstříku) nebo jinou osobou k tomu oprávněnou. Kopie tohoto oprávnění musí být v takovém případě součástí nabídky.
Vzhledem k tomu, že k zakázce se vztahuje dotace z ROP NUTS 2 Jihovýchod, zadavatel požaduje předložení nabídky ve dvou rovnocenných výtiscích.
Nabídka bude podána v uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky a v souladu se zákonem.
V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o uchazeči v rozsahu uvedeném v § 17 písm. d) zákona. Ostatní informace viz přiložená ZD.

Další podmínky a informace

Zadávací dokumentaci je nutné předem písemně (e-mailem) objednat s uvedením identifikačních údajů uchazeče a tel.dohodnout termín jejího vyzvednutí.Obchodní podmínky jsou v podobě smlouvy o dílo. Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 22.4.2011. Sraz účastníků prohlídky je v 9.00 hod. před vstupem do ZOO Brno.Ostatní informace viz přiložená ZD.

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17515