Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
7 5 C D 7

Restaurování a statické zajištění vnitřních výmaleb v kostele sv. Petra a Pavla v Nové Říši

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/2.1.00/06.01094
Předmět zakázky: služba
Oblast podpory: 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
Druh zadávacího řízení: zakázka s vyšší hodnotou 1. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: s vyšší hodnotou
Předpokládaná hodnota zakázky: 5 602 833 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Čtvrtek, 14. duben 2011
Lhůta pro podávání nabídek: Sobota, 30. duben 2011 08:00
Datum poslední úpravy: Čtvrtek, 7. duben 2011 12:45

Zadavatel: neveřejný
Název zadavatele: Kanonie premonstrátů v Nové Říši
Sídlo zadavatele: U Kláštera 1, Nová Říše, 588 65
Kontaktní osoba: Ing. arch. Martina Kozáková
Telefon/fax: 420606193139
E-mail: m.kozakova@volny.cz

Provedené změny

Popis předmětu zakázky

Restaurování a statické zajištění vnitřních výmaleb v kostele sv. Petra a Pavla v Nové Říši.

Více viz čl. I  Výzvy

Místo plnění

Kostel sv. Petra a Pavla v Nové Říši

Místo pro podání nabídky

Kanonie premonstrátů v Nové Říši, kancelář KP, U Kláštera 1, 588 65 Nová Říše. Více viz čl. VII a VIII Výzvy

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Nabídky budou podány osobně nebo poštou v písemné formě v uzavřené obálce opatřené adresou uchazeče, na uzavření razítkem uchazeče a s označením : „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VÝMALBY KOSTEL NOVÁ ŘÍŠE“ a „NEOTVÍRAT“. Nabídky budou podány nejpozději 30. dubna 2011 do 08:00 hodin, přičemž rozhodující je datum a čas doručení nabídky do místa pro podání nabídek. Práce budou provedeny v termínu od 9.5.2011 do 30.11.2011.

Hodnotící kritéria

1. Nabídková cena bez DPH - (60% váhy vlivu).
2. Délka poskytnuté záruky - (40% váhy vlivu).

Více viz čl. V Výzvy

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Kvalifikační předpoklady:
1. základní kvalifikační předpoklady
2. profesní kvalifikační předpoklady
3. technické kvalifikační předpoklady

Více viz čl. IV, bod 1-3 Výzvy

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka uchazeče bude obsahovat:
a) Krycí list s identifikačními údaji uchazeče,
b) Nabídkovou cenu ( členěnou na cenu bez DPH a celkem vč. DPH),
c) Délku poskytnuté záruky,
d) Listiny prokazující splnění kvalifikačních předpokladů,
e) Návrh obchodní smlouvy (který je přílohou č.1 výzvy) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Více viz čl. I, bod 1-3 Výzvy

Jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Více viz čl. VI, bod 1-5 Výzvy

Další podmínky a informace

1) Pro vyzvaného dodavatele tvoří projektová dokumentace s výkazy výměr v elektronické podobě přílohu č. 2 výzvy k podání nabídky. Ostatní uchazeči mohou tyto podklady získat na základě písemné žádosti o poskytnutí dalších dokumentů a podkladů v elektronické podobě na adrese zadavatele. Poplatek za použití reprodukční techniky související se zajištěním zadávací dokumentace nebude požadován.

2) Místo a předmět zakázky je možné si prohlédnout po předchozí telefonické domluvě s níže uvedeným pověřeným zástupcem kanonie. Prohlídka nebude organizována hromadně, ale bude umožněna individuálně jednotlivým zájemcům. Pověřeným zástupcem kanonie pro sjednání prohlídky je Mgr. Vít Červenka, převor, tel. 567 318 110, e-mail vit.cervenka@post.cz.

Více viz čl. IX Výzvy

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17515