Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
9 C E 6 3

Nové zadání výběrového řízení - 8.4.2011 - II/379 DEBLÍN - TIŠNOV- IZ, DSP, SP, IČ, AD

Registrační číslo projektu:
Předmět zakázky: služba
Oblast podpory: 1.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 100 000 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Sobota, 9. duben 2011
Lhůta pro podávání nabídek: Úterý, 19. duben 2011 08:30
Datum poslední úpravy: Pátek, 8. duben 2011 14:52

Zadavatel: veřejný
Název zadavatele: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Sídlo zadavatele: Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
Kontaktní osoba: Konopásek
Telefon/fax:
E-mail: ludvik.konopasek@susjmk.cz

Provedené změny

Popis předmětu zakázky

I.         Zakázka

 

Předmět zakázky                       Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro zpracování investičního záměru (IZ), dále zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně záborového elaborátu (dále DSP), soupisu prací stavby (dále SP), inženýrská činnost (dále IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro realizaci projektu   

                                                „II/397 DEBLÍN - TIŠNOV“ a výkon autorského dozoru  (dále AD) pro realizaci akce. Předmět zakázky je blíže vymezen v přiložených návrzích textů smluv o dílo, a v návrhu textu smlouvy o zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě.

       Projektová dokumentace musí být rozdělena na tyto samostatné stavby :                              

- II/379 Deblín-Tišnov- km 12,850-17,450 vč. mostu 379-003 - DSP,SP,IČ

- III/37910 Čížky, most 37910-1 - DSP,SP,IČ

- III/37911 Žernůvka, most 37911-1 - DSP, SP, IČ

- III/3795 Kuřimské Jestřabí, most 3795-3 - DSP, SP, IČ

- II/379 Deblín-Tišnov- rekonstrukce krytu komunikace km 12,850-17,450 vč. mostu 379-003 - IZ

Druh zakázky                           Veřejná zakázka na služby

Druh zadávacího řízení   Zakázka malého rozsahu

Předpokládaná hodnota - IZ, DSP, SP, IČ         920 000,-Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota - AD                               90 000,-Kč bez DPH

 

II.        Podmínky

Obchodní podmínky jsou vymezeny v přiložených návrzích textů smluv o dílo a smlouvy o

zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě.

Místo plnění

SÚS JMK, ředitelství, Ořechovská 35, 619 64 Brno

Místo pro podání nabídky

SÚS JMK, ředitelství, Ořechovská 35, 619 64 Brno

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Doručení nabídky Termín pro doručení: 19. 4. 2011, 8:30. Místo doručení: SÚS JMK, ředitelství, Ořechovská 35, 619 64 Brno Způsob doručení: korespondenčně, nebo osobně v pracovní dny mezi 8:00 a 14:00, u paní Havelkové, pana Konopáska, nebo paní Valentové. Kontaktní osoba: pan Konopásek, e-mail:ludvik.konopasek@susjmk.cz, telefon:547120323

Hodnotící kritéria

IV. HODNOCENÍ
Bude hodnocena nejnižší nabídková cena.

Za nabídkovou cenu bude považován součet nabídkových cen uvedených v návrzích smluv:
o SMLOUVA O DÍLO „II/379 Deblín-Tišnov- rekonstrukce krytu komunikace km 12,850-17,450 vč. mostu 379-003 – IZ“
o SMLOUVA O DÍLO A MANDÁTNÍ SMLOUVA „II/379 Deblín - Tišnov – DSP, SP, IČ“
o SMLOUVA o zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě „II/379 Deblín - Tišnov “

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

III. KVALIFIKACE

Základní kvalifikační předpoklady
1. Čestné prohlášení dle vzoru v příloze č. 2;


Profesní kvalifikační předpoklady
1. Výpis z obchodního rejstříku, je-li uchazeč zapsán;
2. Živnostenský list prokazující oprávnění podnikat v rozsahu zadávané zakázky;
3. Úřední oprávnění dle zák. 200/1994 Sb.;
4. Doklad o autorizaci osob odpovědných za plnění veřejné zakázky.

Forma a stáří dokumentů
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek, starší 90 kalendářních dnů. Uchazeči předloží alespoň prosté kopie dokladů, s výjimkou čestných prohlášení, která budou v originále, nebo v ověřené kopii.

Společná nabídka
Podává-li nabídku více osob společně
1 předloží kopii smlouvy mezi těmito osobami, ze které vyplyne, že osoby jsou vůči zadavateli vázáni společně a nerozdílně;
2 každá z osob prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů a předložit výpis z obchodního rejstříku;
3 ostatní kvalifikační předpoklady prokazují tyto osoby společně.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

V. NABÍDKA

Obsah nabídky
1. Identifikační údaje uchazeče (firma; sídlo nebo místo podnikání; IČ);
2. Doklady prokazující kvalifikaci.
3. Návrh SMLOUVY O DÍLO „II/379 Deblín-Tišnov- rekonstrukce krytu komunikace km 12,850-17,450 vč. mostu 379-003 – IZ“, vč. příloh - kalkulace ceny díla.
4. Návrh SMLOUVY O DÍLO A MANDÁTNÍ SMLOUVY „II/379 Deblín - Tišnov – DSP, SP, IČ“, vč. příloh - kalkulace ceny díla.
5. Návrh SMLOUVY o zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě „II/379 Deblín - Tišnov “
6. Součástí nabídky bude rovněž ocenění 1 paré vícetisků této dokumentace, u které si zadavatel opět vyhrazuje její objednání v průběhu záruky na PD.

Návrhy smluv budou přesně odpovídat přiloženým obchodním podmínkám, vyjma uvedení ceny díla v požadované struktuře a vyjma označení uchazeče. Návrhy smluv budou podepsány oprávněnou osobou.


Podání nabídky
1. Nabídka bude podána v uzavřené obálce, označené názvem zakázky, firmou uchazeče
a nápisem NEOTVÍRAT.
2. Nabídka (tj. zejména návrh smlouvy a prohlášení) bude podepsána oprávněnou osobou.
3. Jednotlivé listy nabídky doporučujeme průběžně očíslovat a sešít tak, aby nebylo možné s nabídkou manipulovat.

Další podmínky a informace

VI. DALŠÍ PODMÍNKY
Uchazeči jsou svou nabídkou vázáni do 31. 8. 2011.
Zadavatel přijímá pouze nabídky v českém jazyku.
Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku zrušit bez udání důvodů.
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit zadávací podmínky. Z tohoto důvodu zadavatel doporučuje před podáním nabídky navštívit stránky www.susjmk.cz, kde je umístěna zadávací dokumentace vč. jejich změn, doplnění a upřesnění.

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17515