Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
B C 1 4 D

Benediktinské opatství Rajhrad, Muzeum Brněnska – výstavní prostory, jižní křídlo prelatury

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/2.1.00/06.001067
Předmět zakázky: stavební práce
Oblast podpory: 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Typ zakázky dle hodnoty: podlimitní
Předpokládaná hodnota zakázky: 33 557 000 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Úterý, 1. únor 2011
Lhůta pro podávání nabídek: Pondělí, 28. únor 2011 12:00
Datum poslední úpravy: Pondělí, 31. leden 2011 09:05

Zadavatel:
Název zadavatele: Benediktinské opatství Rajhrad
Sídlo zadavatele: Klášter 1, 664 61 RAJHRAD
Kontaktní osoba: Ing.Jitka Frišová
Telefon/fax: 420547230027
E-mail: benediktini@volny.cz

Provedené změny

Popis předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je komplexní zhotovení stavby s názvem „Benediktinské opatství Rajhrad, Muzeum Brněnska – výstavní prostory, jižní křídlo prelatury“.

Předmět plnění zakázky spočívá v provedení komplexní památkové obnovy jižního křídla prelatury spočívající v provedení stavebních a spojených restaurátorských prací včetně některých zkoušek, revizí a atestů a pořízení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a podle:

PROJEKTU - projektové dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu zpracované do podrobností, které specifikují předmět veřejné zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky s názvem „ Benediktinské opatství Rajhrad, Muzeum Brněnska – výstavní prostory, jižní křídlo prelatury“, projektantem Hexaplan International spol. s r.o., se sídlem Šámalova 720/72, 615 00 Brno pod zakázkovým číslem 756-2 s technickými podmínkami ve formě souhrnu všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce, a současně dodávky a služby související s těmito stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět veřejné zakázky na stavební práce popsán (v tištěné podobě) se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb ve formě výkazu výměr (v elektronické podobě na CD ROM) dále jen PROJEKT;

POVOLENÍ - podmínek pravomocného stavebního povolení stavby čísla jednacího 25423/07-No vydaného dne 2.1.2008 Městským úřadem Rajhrad, stavebním úřadem I.stupně, 664 61 Rajhrad, Masarykova 32, které nabylo právní moci dnem 1.2.2008 dále jen POVOLENÍ;

STANOVISKA - podmínek závazného stanoviska orgánu památkové péče číslo 19/2007 vydaného dne 8.10.2007, číslo 06/2010 vydaného dne 23.6.2010 a  číslo 11/2010 vydaného dne 20.9.2010 vše Městským úřadem Židlochovice, Odborem školství a kultury, Pracovištěm památkové péče;

Průzkumu – podmínek restaurátorského průzkumu zpracovaného akademickým malířem Janem Knorem v dubnu 2010.

Další součásti předmětu veřejné zakázky:

Zhotovení dokumentace pro provedení stavby v rozsahu nezbytně nutném pro řádné zhotovení díla a v rozsahu uvedeném v příloze číslo 3 a v členění uvedeném v příloze číslo 5 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2010 a její předání objednateli ve 3 vyhotoveních z toho 1 v datové formě (na CD nebo DVD ROM).

Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla minimálně v rozsahu uvedeném v příloze číslo 14 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2010 a její předání Objednateli ve 6 vyhotoveních z toho jednoho v datové formě (na DVD nebo CD ROM). Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. domovních přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.

Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v § 15 odstavec (2) zákona č. 309/2006 Sb. (pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován) a jeho předání Objednateli a koordinátorovi bezpečnosti práce před zahájením prací na staveništi.

Zpracování geodetického a geometrického zaměření díla odpovědným geodetem pro vklad do katastru nemovitostí se zakreslením průběhu stávajících inženýrských sítí, dokumentace bude odpovídat požadavkům pro vklad do katastru nemovitostí a bude předána Objednateli v 5 vyhotoveních z toho 1 v datové formě (na DVD nebo CD ROM).

Ověření a vytýčení polohy stávajících nadzemních, pozemních a podzemních inženýrských sítí před zahájením prací, zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací a z něho vyplývajících dopravně-inženýrských opatření.

Zpracování dokumentace skutečného provedení restaurátorských prací, která musí obsahovat i foto či videodokumentaci postupu provádění restaurátorských prací podle podmínek ZÁMĚRU a její předání Objednateli ve 3 vyhotoveních z toho jednoho v datové formě (na DVD nebo CD ROM).

Zpracovávání a předkládání vzorků výplní otvorů (okna, dveře) dle určení orgánů památkové péče pro účely jejich schvalování Objednatelem a orgány památkové péče před jejich dodáním do místa plnění veřejné zakázky. Každou z žádostí o předložení vzorků předá Objednatel Zhotoviteli vždy písemně v přiměřené lhůtě před jejich dodáním do místa plnění veřejné zakázky a to na základě požadavků orgánů památkové péče. 

Návrh, výroba a umístění min. 2 ks informačních a reklamních panelů s logem Evropské unie, poskytovatele dotace, Jihomoravského kraje a s údaji o díle, Zhotoviteli a Objednateli. Tabule budou obsahovat údaje o tom, že stavba je spolufinancována z prostředků Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod a z prostředků Jihomoravského kraje. Návrh grafického ztvárnění panelů musí být v souladu s Pravidly pro publicitu Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod a podléhá odsouhlasení Objednatele a poskytovatele dotace.

Návrh, výroba a v dokončené stavbě osazení tabulky s údaji o stavbě, která bude obsahovat údaje o tom, že stavba byla realizována z prostředků Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod a z prostředků Jihomoravského kraje. Návrh grafického ztvárnění tabulky musí být v souladu s Pravidly pro publicitu Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod a podléhá odsouhlasení Objednatele a poskytovatele dotace.

Průběžné měsíční pořizování fotodokumentace postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na DVD nebo CD ROM při předání díla.

Průběžné měsíční pořizování videodokumentace postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na DVD nebo BD ROM při předání díla.

Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 3 vyhotoveních. Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, nejpozději však k termínu předání a převzetí díla. Doklady bude archivovat technický dozor investora (TDI), který provede jejich kompletaci před předáním a převzetím díla a kolaudací.

Provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních. Každý prvek díla bude individuálně vyzkoušen po zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení každého prvku bude zhotovitelem sepsán protokol o individuálním vyzkoušení. Tyto protokoly bude zhotovitel předávat průběžně TDI, nejpozději však k termínu předání a převzetí díla.

Provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních. Po dokončení díla, před jeho předáním a převzetím, provede zhotovitel komplexní vyzkoušení díla podle PROJEKTU. Podmínky (harmonogram) provedení komplexního vyzkoušení zpracuje zhotovitel písemně před zahájením komplexního vyzkoušení a předá je TDI. TDI bude provádět kontrolu provedení komplexního vyzkoušení. Po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí díla, zpracuje zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit TDI.

Vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, resp. jeho dílčích částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla, resp. jeho dílčích částí a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na na DVD nebo CD ROM). Nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje zhotovitel návod na provoz a údržbu díla, který bude zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při jejichž dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno.

Celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).

Provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky Objednatele (budoucím uživatelem). Objednatel na vyžádání zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a převzetím provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení jednotlivých osob objednatele doloží zhotovitel při předání a převzetí díla protokoly o zaškolení osob..

Místo plnění

Rajhrad, kód obce NUTS CZ0623583758, kód obce ZÚJ 583758

Místo pro podání nabídky

Nabídky se podávají v sídle osoby zastupující zadavatele – ikis, s.r.o. Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno - v pracovní dny od 9 00 hodin do 14 00 hodin a v poslední den lhůty pro podání nabídky – 28.2.2011 - do 12 00 hodin.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Zahájení plnění veřejné zakázky je zadavatelem předpokládáno od 15.4.2011. Ukončení plnění veřejné zakázky je zadavatelem předpokládáno nejpozději do 31.8.2012. Součástí předložených nabídek bude podrobný harmonogram postupu prací (v minimálním časovém členění na dekády).

Hodnotící kritéria

Zadavatel zvolil v souladu s ustanovením § 78 odstavec (1) písmeno a) Zákona jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky ekonomickou výhodnost nabídky a současně stanovil v souladu s ustanovením § 78 odstavec (4) Zákona dílčí hodnotící kritéria. Nabídky uchazečů bude zadavatel hodnotit podle následujících dílčích hodnotících kritérií (dále označených též jako „kritérium“), pro která stanovil v souladu s ustanovením § 78 odstavce (5) a (6) Zákona váhu takto:
Celková výše nabídkové ceny včetně DPH - váha kritéria 70 %
Termín plnění - váha kritéria 30 %
1. kritérium:
Zadavatel bude hodnotit celkovou výši nabídkové ceny včetně DPH. Jako nejvhodnější bude v tomto dílčím kritériu hodnocena nabídka uchazeče, který v nabídce uvede nejnižší nabídkovou cenu.
2. kritérium:
Zadavatel bude hodnotit termín plnění - průběžnou lhůtu plnění smlouvy. Průběžná lhůta plnění smlouvy bude stanovena počtem dní ode dne zahájení plnění předmětu smlouvy do dne předání poslední části předmětu smlouvy bez vad a nedodělků včetně (datum zahájení plnění předmětu smlouvy stanovuje zadavatel všem uchazečům shodně v textu konceptu smlouvy a datum předání poslední části předmětu smlouvy bez vad a nedodělků uvede uchazeč v textu konceptu smlouvy). Jako nejvhodnější bude v tomto kritériu hodnocena nabídka uchazeče, který v nabídce uvede nejkratší průběžnou lhůtu plnění předmětu smlouvy.
Popis způsobu hodnocení nabídek uchazečů podle dílčích kritérií
1. kritérium: Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu uchazeče bodovací metodou. Nabídková cena uchazeče bude hodnocena podle její absolutní výše v korunách českých včetně DPH. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce
nejnižší nabídková cena v Kč
----------------------------------------- x 100 (bodů)
hodnocená nabídková cena v Kč
Takto vypočtené bodové hodnocení bude dále vynásobeno vahou tohoto kritéria a tak bude vypočteno výsledné bodové ohodnocení tohoto kritéria s přesností na 3 desetinná místa.
2. kritérium: Zadavatel bude hodnotit uchazeči nabízený termín plnění podle trvání průběžné lhůty plnění v kalendářních dnech výše uvedenou bodovací metodou. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce
nejkratší lhůta plnění ve dnech
----------------------------------------- x 100 (bodů)
hodnocená lhůta plnění ve dnech
Takto vypočtené bodové hodnocení bude dále vynásobeno vahou tohoto kritéria a tak bude vypočteno výsledné bodové ohodnocení tohoto kritéria s přesností na 3 desetinná místa.
Výběr nejvhodnější nabídky
Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka, která získá při hodnocení výše uvedeným způsobem nejvyšší výsledné bodové ohodnocení.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

1. Rozsah kvalifikace podle § 50 odstavec (1) Zákona
Předpokladem hodnocení nabídek v tomto zadávacím řízení je splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:
a) základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53 Zákona,
b) profesních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 54 Zákona,
c) ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 55 Zákona
d) technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 56 Zákona.
2. Prokazování splnění kvalifikace
2.1. Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků Zákona a zadavatele je předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v zadávacím řízení.
2.2. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle § 50 odstavec (1) písmena b) až d) Zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je povinen v takovém případě povinen v nabídce předložit:
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odstavec (1) písmeno j) Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písmeno a) Zákona subdodavatelem;
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odstavec (1) písmeno b) až d) Zákona.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písmeno a) Zákona.
2.3. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odstavec (1) písmeno a) Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písmeno a) Zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odstavec (1) písmeno b) až d) Zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele se použije § 51 odstavec (4) Zákona obdobně.
2.4. Pokud podává více dodavatelů společnou nabídku, jsou povinni předložit v nabídce smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou vázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
2.5. Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace v souladu s ustanovením § 51 odstavec (7) Zákona. Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném Zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
2.6. Dodavatel je povinen prokázat kvalifikaci ve lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel požaduje doložení dokladů k prokázání kvalifikace v listinné podobě.
2.7. Nestanoví-li Zákon jinak, překládá dodavatel kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Dodavatel, s kterým má být uzavřena smlouva podle ustanovení § 82 Zákona je povinen na vyžádání ze strany zadavatele předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
2.8. Podle ustanovení § 57 odstavec (2) Zákona doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 dnů.
2.9. Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle ustanovení § 127 Zákona:
V souladu s ustanovením § 127 Zákona předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění:
 základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53 odstavec (1) písmena a) až j) Zákona,
 profesních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 54 Zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.
Zadavatel v souladu s ustanovením § 127 odstavec (3) Zákona vedle výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů požaduje rovněž předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace podle § 53 odstavec (1) písmena k) a l) Zákona způsobem stanoveným v § 53 odstavec (2) písmeno d) Zákona.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být ke dni prokázání splnění kvalifikace starší než 3 měsíce.
2.10. Prokazování kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle ustanovení § 134 Zákona:
V souladu s ustanovením § 134 Zákona předloží-li dodavatel zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 Zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (podle ustanovení § 52 Zákona), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.
Zadavatel vedle výpisu ze seznamu certifikovaných dodavatelů požaduje rovněž předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace podle § 53 odstavec (1) písmena k) a l) Zákona způsobem stanoveným v § 53 odstavec (2) písmeno d) Zákona.
Platnost certifikátu je 1 rok ode dne jeho vydání.
2.11. Prokazování kvalifikace výpisem ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů popř. zahraničním certifikátem podle ustanovení § 143 Zákona:
V souladu s ustanovením § 143 Zákona předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů popř. zahraniční certifikát ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění těch kvalifikačních předpokladů, jejichž splnění ze seznamu či certifikátu vyplývá v souladu s ustanovením § 143 odstavec (3) Zákona, pokud má zahraniční dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště, ve státě, ve kterém byl výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů či zahraniční certifikát vydán.
Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší než 3 měsíce a musí být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.
3. Základní kvalifikační předpoklady podle ustanovení § 53 Zákona a způsob jejich prokázání
3.1. Podle ustanovení § 53 odstavec (1) písmeno a) Zákona – základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatků, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, vč. případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu.
Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat:
- statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu; je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;
- podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle osob uvedených v předchozí odrážce rovněž vedoucí této organizační složky.
- tento předpoklad musí splňovat dodavatel ve vztahu k území České republiky, ve vztahu k zemi svého sídla a ve vztahu k místu podnikání či bydliště.
Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel předložením kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů.
3.2. Podle ustanovení § 53 odstavec (1) písmeno b) Zákona - základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu.
Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat:
- statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu; je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;
- podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle osob uvedených v předchozí odrážce rovněž vedoucí této organizační složky.
- tento předpoklad musí splňovat dodavatel ve vztahu k území České republiky, ve vztahu k zemi svého sídla a ve vztahu k místu podnikání či bydliště.
Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel předložením kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů.
3.3. Podle ustanovení § 53 odstavec (1) písmeno c) Zákona - základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 obchodního Zákoníku.
Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel čestným prohlášením podepsaným oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku.
3.4. Podle ustanovení § 53 odstavec (1) písmeno d) Zákona - základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující (Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů.) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel čestným prohlášením podepsaným oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského Zákoníku.
3.5. Podle ustanovení § 53 odstavec (1) písmeno e) Zákona - základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který není v likvidaci.
Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel čestným prohlášením podepsaným oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku.
3.6. Podle ustanovení § 53 odstavec (1) písmeno f) Zákona - základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.
Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel potvrzením příslušného finančního úřadu v kopii. Ve vztahu ke spotřební dani prokáže dodavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu čestným prohlášením podepsaným oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku.
3.7. Podle ustanovení § 53 odstavec (1) písmeno g) Zákona - základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.
Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel čestným prohlášením podepsaným oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku.
3.8. Podle ustanovení § 53 odstavec (1) písmeno h) Zákona - základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.
Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel potvrzením příslušného orgánu či instituce v kopii.
3.9. Podle ustanovení § 53 odstavec (1) písmeno i) Zákona - základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písmeno d) Zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů. Pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.
Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel čestným prohlášením podepsaným odpovědným zástupcem nebo jinou osobou odpovídající za činnost dodavatele.
Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu vyžaduje zadavatel v návaznosti na kvalifikační předpoklad podle ustanovení § 54 písmeno d) Zákona. Pokud v rámci zadávaného zadávacího řízení není vyžadováno prokázání splnění kvalifikace podle § 54 písmeno d) Zákona, není nutné tento kvalifikační předpoklad prokazovat.
3.10. Podle ustanovení § 53 odstavec (1) písmeno j) Zákona – základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel čestným prohlášením podepsaným oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku.
3.11. Podle ustanovení § 53 odstavec (1) písmeno k) Zákona - základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele.
Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel předložením seznamu statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a to v podobě čestného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku.
3.12. Podle ustanovení § 53 odstavec (1) písmeno l) Zákona - základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %.
Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel předložením seznamu akcionářů, který odpovídá akcionářské struktuře v okamžiku jeho vyhotovení a to v podobě čestného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku.
4. Profesní kvalifikační předpoklady podle ustanovení § 54 Zákona a způsob jejich prokázání
4.1. Podle ustanovení § 54 písmeno a) Zákona – profesních kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, (Například § 2f Zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění Zákona č. 85/2004 Sb.) pokud je v ní zapsán.
Splnění tohoto profesního kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel podle ustanovení § 57 odstavec (1) Zákona předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
4.2. Podle ustanovení § 54 písmeno b) Zákona – profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Splnění tohoto profesního kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel podle ustanovení § 57 odstavec (1) Zákona předložením kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
4.3. Podle ustanovení § 54 písmeno d) Zákona – profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů (Například zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.).
Splnění tohoto profesního kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel podle § 57 odstavec (1) Zákona předložením dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje a to předložením:
- osvědčením o autorizaci odpovědného zástupce pro výkon živnosti provádění staveb podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
- povolení k restaurování památky dle § 14a Zákona č.20/1987 Sb. O státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) pro následující restaurátorské specializace:
- restaurování nepolychromovaných nefigurálních uměleckých děl ze štuku, kamene, umělého kamene a sádry;
- restaurování nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl ze štuku, kamene, umělého kamene a sádry;
- restaurování uměleckořemeslných děl z obecných kovů;
- restaurování malířských uměleckých děl, polychromovaných děl a sgrafit.
5. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady podle ustanovení § 55 Zákona a způsoby jejich prokázání
5.1. Podle ustanovení § 55 odstavec (1) písmeno a) Zákona – tento ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad splňuje dodavatel, který předloží pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.
5.1.1. Zadavatel v souladu s ustanovením § 55 odstavec (3) písmeno a) Zákona stanovuje rozsah požadovaných informací a dokladů pro tento ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad takto:
- uchazeč ve své nabídce předloží pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.
5.1.2. Zadavatel v souladu s ustanovením § 55 odstavec (3) písmeno b) Zákona stanovuje způsob prokázání splnění tohoto ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu takto:
- uchazeč ve své nabídce předloží kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.
- uchazeč ve své nabídce doloží čestné prohlášení, že pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání smlouvy a záruční doby mezi dodavatelem a objednatelem. Čestné prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku.
5.1.3. Zadavatel v souladu s ustanovením § 55 odstavec (3) písmeno c) Zákona vymezuje minimální úroveň tohoto ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu této veřejné zakázky takto:
- minimální výše pojistné částky na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě činí 35.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost.
5.2. Podle ustanovení § 55 odstavec (1) písmeno c) Zákona – tento ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad splňuje dodavatel, který předloží údaj o celkovém obratu dodavatele zjištěný podle zvláštních právních předpisů (§ 1 odst. 2 písm. e) a § 20 odst. 1 písm. a) bod 2 Zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), případně obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky, a to nejvýše za poslední 3 účetní období; jestliže dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti.
5.2.1. Zadavatel v souladu s ustanovením § 55 odstavec (3) písmeno a) Zákona stanovuje rozsah požadovaných informací a dokladů pro tento ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad takto:
- uchazeč ve své nabídce předloží údaj o obratu dosaženém dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky (provádění rekonstrukcí pozemních staveb), a to za poslední 3 účetní období.
5.2.2. Zadavatel v souladu s ustanovením § 55 odstavec (3) písmeno b) Zákona stanovuje způsob prokázání splnění tohoto ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu takto:
- uchazeč ve své nabídce předloží čestné prohlášení o obratu dosaženém dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky (provádění rekonstrukcí pozemních staveb), které bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku.
5.2.3. Zadavatel v souladu s ustanovením § 55 odstavec (3) písmeno c) Zákona vymezuje minimální úroveň tohoto ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu této veřejné zakázky takto:
- minimální výše obratu uchazeče dosaženého s ohledem na předmět veřejné zakázky (provádění rekonstrukcí pozemních staveb) za předcházející 3 účetní období činí minimálně 70 mil. Kč (bez DPH) samostatně v každém z předcházejících 3 účetních obdobích.
6. Technické kvalifikační předpoklady podle ustanovení § 56 Zákona a způsoby jejich prokázání
6.1. Podle ustanovení § 56 odstavec (3) písmeno a) Zákona – tento technický kvalifikační předpoklad splňuje dodavatel, který předloží seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.
6.1.1. Zadavatel v souladu s ustanovením § 56 odstavec (7) písmeno a) Zákona stanovuje rozsah požadovaných informací a dokladů pro tento technický kvalifikační předpoklad takto:
- dodavatel ve své nabídce předloží seznam obdobných stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let
a
- dodavatel ve své nabídce dále předloží osvědčení objednatelů o řádném plnění obdobných stavebních prací. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.
6.1.2. Zadavatel v souladu s ustanovením § 56 odstavec (7) písmeno b) Zákona stanovuje způsob prokázání splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu takto:
- dodavatel ve své nabídce předloží seznam obdobných stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let. Seznam bude mít podobu čestného prohlášení, které bude podepsáno oprávněnou osobou dodavatele v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku
a
- dodavatel ve své nabídce dále předloží osvědčení objednatelů o řádném plnění obdobných stavebních prací.
6.1.3. Zadavatel v souladu s ustanovením § 56 odstavec (7) písmeno c) Zákona vymezuje minimální úroveň tohoto technického kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu této veřejné zakázky takto:
- obdobnou stavební prací se rozumí stavební práce v oblasti provádění rekonstrukcí pozemních staveb, jejichž finanční objem byl alespoň 35 mil. Kč bez DPH a to samostatně každé z nich
a
- zadavatel požaduje prokázat minimálně 5 obdobných stavebních prací řádně dokončených a předaných za posledních 5 let.
6.2. Podle ustanovení § 56 odstavec (3) písmeno b) Zákona – tento technický kvalifikační předpoklad splňuje dodavatel, který předloží seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.
6.2.1. Zadavatel v souladu s ustanovením § 56 odstavec (7) písmeno a) Zákona stanovuje rozsah požadovaných informací a dokladů pro tento technický kvalifikační předpoklad odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu této veřejné zakázky takto:
- dodavatel ve své nabídce jmenovitě uvede seznam techniků (realizační tým), kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky v těchto funkcích:
- hlavní stavbyvedoucí
- stavbyvedoucí
- hlavní inženýr projektu
- interní auditor jakosti
- restaurátor nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl ze dřeva
- restaurátor nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl ze štuku
- restaurátor nástěnných maleb
6.2.2. Zadavatel v souladu s ustanovením § 56 odstavec (7) písmeno b) Zákona stanovuje způsob prokázání splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu takto:
- dodavatel ve své nabídce předloží jmenovitý seznam techniků (realizační tým), kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky ve výše uvedených funkcích a to formou čestného prohlášení, které bude podepsáno oprávněnou osobou dodavatele v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku.
6.2.3. Zadavatel v souladu s ustanovením § 56 odstavec (7) písmeno c) Zákona vymezuje minimální úroveň tohoto technického kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu této veřejné zakázky takto:
- stavbyvedoucí 1 osoba
- hlavní inženýr projektu 1 osoba
- interní auditor jakosti 1 osoba
- restaurátor nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl ze dřeva 1 osoba
- restaurátor nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl ze štuku 1 osoba
- restaurátor nástěnných maleb 1 osoba
6.3. Podle ustanovení § 56 odstavec (3) písmeno c) Zákona – tento technický kvalifikační předpoklad splňuje dodavatel, který předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací (§ 44 odst. 1 Zákona č. 50/1976 Sb., ve znění Zákona č. 83/1998 Sb. a Zákona č. 59/2001 Sb.):
6.3.1. Zadavatel v souladu s ustanovením § 56 odstavec (7) písmeno a) Zákona stanovuje rozsah požadovaných informací a dokladů pro tento technický kvalifikační předpoklad takto:
- dodavatel ve své nabídce předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dále uvedených osob (realizační tým) odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací.
- stavbyvedoucí
- hlavní inženýr projektu
- interní auditor jakosti
- restaurátor nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl ze dřeva
- restaurátor nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl ze štuku
- restaurátor nástěnných maleb
6.3.2. Zadavatel v souladu s ustanovením § 56 odstavec (7) písmeno b) Zákona stanovuje způsob prokázání splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu takto:
- uchazeč ve své nabídce předloží kopie dále uvedených dokladů o vzdělání a odborné kvalifikaci pro každou z osob uvedených výše v tomto odstavci
- doklad o vzdělání – osvědčení o autorizaci v příslušném oboru - a to pro stavbyvedoucího a hlavního inženýra projektu;
- doklad o vzdělání – VŠ diplom a (nebo) maturitní vysvědčení - pro každou z osob uvedených výše v tomto odstavci
- doklad o odborné kvalifikaci – certifikát o absolvování školení interních auditorů vydaný organizací, která je k této činnosti akreditována - pro interního auditora jakosti
- doklad o odborné kvalifikaci – povolení k restaurování památky dle § 14a zákon o státní památkové péči - pro každého z restaurátorů uvedených výše v článku 6.3.1.
- doklad o odborné kvalifikaci - délce odborné praxe - přehled o délce odborné praxe s uvedením údajů o délce odborné praxe, údajů o zaměstnavateli k dané odborné praxi příslušejícímu a údajů o kontaktních osobách, u kterých může zadavatel tyto údaje ověřit. Přehled o délce odborné praxe osoby, která svoji odbornou praxi prokazuje, bude mít podobu čestného prohlášení podepsaného osobou, která svoji odbornou praxi prokazuje a to samostatného pro každou z osob uvedených výše v tomto odstavci.
- doklad o odborné kvalifikaci - referencích - přehled zakázek realizovaných osobou, která své reference prokazuje s uvedením názvu zakázky, objemu zakázky v Kč bez DPH a trvání zakázky. Přehled o zakázkách realizovaných osobou, která své reference prokazuje, bude mít podobu čestného prohlášení podepsaného osobou, která své reference prokazuje a to samostatného pro každou z osob uvedených výše v tomto odstavci.
6.3.3. Zadavatel v souladu s ustanovením § 56 odstavec (7) písmeno c) Zákona vymezuje minimální úroveň tohoto technického kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu této veřejné zakázky pro každou z osob uvedených výše v tomto odstavci takto:
- stavbyvedoucí
- minimální úroveň vzdělání: VŠ v oboru pozemní stavby, autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby
- minimální odborná kvalifikace: délka praxe minimálně 10 let při vedení realizace pozemních staveb, s referencí alespoň 3 rekonstrukcí pozemních staveb, na kterých působil ve funkci stavbyvedoucího a jejichž náklady byly alespoň 35 mil. Kč bez DPH samostatně za každou takovouto stavbu
- hlavní inženýr projektu
- minimální úroveň vzdělání: VŠ v oboru pozemních staveb nebo architektury
- minimální odborná kvalifikace: délka praxe minimálně 10 let při projektování pozemních staveb
- interní auditor jakosti
- minimální úroveň vzdělání: SŠ nebo VŠ
- minimální odborná kvalifikace: délka praxe minimálně 5 let ve funkci auditora jakosti
- restaurátor nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl ze dřeva
- minimální úroveň vzdělání: VŠ nebo SŠ
- minimální odborná kvalifikace: délka praxe minimálně 5 let při restaurování nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl ze dřeva, s referencí alespoň 3 staveb, na kterých působil ve funkci restaurátora nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl ze dřeva
- restaurátor nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl ze štuku
- minimální úroveň vzdělání: VŠ nebo SŠ
- minimální odborná kvalifikace: délka praxe minimálně 5 let při restaurování nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl ze štuku, s referencí alespoň 3 staveb, na kterých působil ve funkci restaurátora nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl ze štuku
- restaurátor nástěnných maleb
- minimální úroveň vzdělání: VŠ nebo SŠ
- minimální odborná kvalifikace: délka praxe minimálně 5 let při restaurování nástěnných maleb, s referencí alespoň 3 staveb, na kterých působil ve funkci restaurátora nástěnných maleb
6.4. Podle ustanovení § 56 odstavec (3) písmeno e) Zákona – tento technický kvalifikační předpoklad splní dodavatel, který předloží přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky.
6.4.1. Zadavatel v souladu s ustanovením § 56 odstavec (7) písmeno a) Zákona stanovuje rozsah požadovaných informací a dokladů pro tento technický kvalifikační předpoklad takto:
- dodavatel ve své nabídce předloží přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele podílejících se na plnění stavebních zakázek a z toho počet vedoucích zaměstnanců dodavatele podílejících se na plnění stavebních zakázek za poslední 3 roky.
6.4.2. Zadavatel v souladu s ustanovením § 56 odstavec (7) písmeno b) Zákona stanovuje způsob prokázání splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu takto:
- přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele bude uveden ve formě čestného prohlášení, které bude podepsáno oprávněnou osobou dodavatele v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku.
6.4.3. Zadavatel v souladu s ustanovením § 56 odstavec (7) písmeno c) Zákona vymezuje minimální úroveň tohoto technického kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu této veřejné zakázky takto:
- dodavatel prokáže, že minimální průměrný roční počet zaměstnanců dodavatele podílejících se na plnění stavebních zakázek je 50 osob, z toho je minimálně 5 osob vedoucích zaměstnanců dodavatele podílejících se na plnění stavebních zakázek v každém roce za poslední 3 roky.
6.5. Podle ustanovení § 56 odstavec (4) Zákona – tento technický kvalifikační předpoklad splňuje dodavatel, který předloží certifikát systému řízení jakosti vydaný podle českých technických norem (České technické normy řady ČSN EN ISO 9000.) akreditovanou osobou (§ 16 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb.). Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie. Zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.
6.5.1. Zadavatel v souladu s ustanovením § 56 odstavec (7) písmeno a) Zákona stanovuje rozsah požadovaných informací a dokladů pro tento technický kvalifikační předpoklad takto:
- dodavatel ve své nabídce předloží certifikát systému řízení jakosti vydaný podle českých technických norem akreditovanou osobou nebo rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie nebo jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.
6.5.2. Zadavatel v souladu s ustanovením § 56 odstavec (7) písmeno b) Zákona stanovuje způsob prokázání splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu takto:
- dodavatel ve své nabídce předloží kopii certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou nebo kopii rovnocenného dokladu vydaných v členském státě Evropské unie nebo kopie rovnocenných opatření k zajištění jakosti.
6.5.3. Zadavatel v souladu s ustanovením § 56 odstavec (7) písmeno c) Zákona vymezuje minimální úroveň tohoto technického kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu této veřejné zakázky takto:
- zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklady pro činnost provádění staveb
6.6. Podle ustanovení § 56 odstavec (5) Zákona – tento technický kvalifikační předpoklad splňuje dodavatel, který předloží doklad o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 ze dne 19.března 2001 o dobrovolné účasti organizací v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS)) nebo certifikátu řízení z hlediska ochrany životního prostředí vydaného podle českých technických norem (České technické normy řady ČSN EN ISO 14000.) akreditovanou osobou (§ 16 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb.). Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě EU a jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění řízení z hlediska ochrany životního prostředí.
6.6.1. Zadavatel v souladu s ustanovením § 56 odstavec (7) písmeno a) Zákona stanovuje rozsah a způsob požadovaných informací a dokladů pro tento technický kvalifikační předpoklad takto:
- dodavatel ve své nabídce předloží doklad o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) nebo certifikát řízení z hlediska ochrany životního prostředí vydaný podle českých technických norem akreditovanou osobou, popř. rovnocenné doklady vydané v členském státě EU, popř. jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění řízení z hlediska ochrany životního prostředí.
6.6.2. Zadavatel v souladu s ustanovením § 56 odstavec (7) písmeno b) Zákona stanovuje způsob prokázání splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu takto:
- uchazeč ve své nabídce předloží kopii dokladu o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) nebo certifikátu řízení z hlediska ochrany životního prostředí vydaný podle českých technických norem akreditovanou osobou nebo kopii rovnocenného dokladu vydaného v členském státě Evropské unie popřípadě kopie rovnocenných dokladů o rovnocenných opatřeních k zajištění řízení z hlediska ochrany životního prostředí.
6.6.3. Zadavatel v souladu s ustanovením § 56 odstavec (7) písmeno c) Zákona vymezuje minimální úroveň tohoto technického kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu této veřejné zakázky takto:
- zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil výše uvedené doklady pro činnosti související s prováděním staveb.
7. Změny v kvalifikaci
Při změnách kvalifikace je povinen uchazeč postupovat v souladu s ustanovením § 58 Zákona. Toto ustanovení Zákona se nepoužije pro základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odstavec (1) písmeno l) Zákona.
8. Nesplnění kvalifikace
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58 Zákona, musí být zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel dodavateli vyloučení z účasti v zadávacím řízení bezodkladně písemně oznámí s uvedením důvodů.
9. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace vítězného uchazeče
Zadavatel požaduje, aby vítězný uchazeč předložil originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace podle ustanovení § 57 odstavce (1) Zákona, v rozsahu:
9.1. Základní kvalifikační předpoklady:
- aktuální výpis z Rejstříku trestů všech členů statutárního orgánu
- potvrzení o bezdlužnosti Finančního úřadu
- potvrzení o bezdlužnosti Správy sociálního zabezpečení
9.2. Profesní kvalifikační předpoklady:
- aktuální výpis z Obchodního rejstříku
- doklady o oprávnění k podnikání
- osvědčení o autorizaci odpovědného zástupce
Vítězný uchazeč předloží tyto doklady zadavateli současně s předložením čistopisu smlouvy.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Podle ustanovení § 68 Zákona je předpokladem zadání veřejné zakázky dodavateli podání nabídky. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče. Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Součástí nabídky jsou rovněž další dokumenty požadované Zákonem či zadavatelem v zadávací dokumentaci. Součástí nabídky jsou rovněž doklady a informace prokazující splnění kvalifikace, nestanovil-li zadavatel v zadávací dokumentaci jinak.
Další požadavky pro podání nabídky se řídí ustanovením § 69 Zákona.
Podle ustanovení § 69 odstavec (5) Zákona se nabídky podávají písemně. Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle ustanovení § 71 odstavec (6) Zákona.
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Podle ustanovení § 69 odstavec (2) Zákona dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel v souladu s ustanovením § 69 odstavec (3) Zákona všechny nabídky podané takovým způsobem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.
Nabídku může podat dodavatel společně s jinými dodavateli (společná nabídka více dodavatelů) za podmínek uvedených v § 51 odstavec (6) Zákona.
Nabídka bude podána v jednom originálním vyhotovení. Nabídka bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nebo části nabídky. Zadavatel doporučuje provést zabezpečení tak, že všechny listy nabídky (s výjimkou případných prospektových materiálů) budou provlečeny provázkem, provázek bude zavázán na uzlík a ten bude přelepen na titulní straně nabídky bílou samolepící páskou, která bude opatřena otiskem razítka a podpisem oprávněné osoby uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku (obdobným způsobem jako jsou zabezpečovány notářské zápisy). Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Výpočet nabídkové ceny podle příslušných částí zadávací dokumentace bude v nabídce doložen též v datové podobě ve formátu MS Excel 2003 nebo vyšším na CD ROM.
Zadavatel doporučuje očíslování listů nabídky nepřetržitou vzestupnou číselnou řadou. Jako poslední list nabídky bude doloženo prohlášení uchazeče o celkovém počtu listů nabídky, podepsané oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského Zákoníku.
Obchodní podmínky:
Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci předmětu této veřejné zakázky, a to formou konceptu smlouvy obligatorního charakteru. Text smlouvy je součástí zadávací dokumentace v tištěné podobě se zabezpečením proti vyjmutí listů. Uchazeč vyplní v textu konceptu smlouvy obligatorního charakteru rukou údaje, které jsou určeny k vyplnění, aniž by porušil jeho zabezpečení, a takto doplněný návrh smlouvy vrátí jako součást nabídky zadavateli.
Smluvní podmínky obsažené v konceptu smlouvy obligatorního charakteru jsou neměnné.
Návrh smlouvy bude podepsán (ve všech částech k podpisu určených) oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku. Takto nepodepsaný návrh smlouvy je nepodepsanou nabídkou ve smyslu Zákona a je proto právně neúčinný. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsaný návrh smlouvy, bude ze soutěže vyřazena a uchazeč bude vyloučen pro nesplnění podmínek zadání.
Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku a návrh smlouvy musí být podepsán oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).
Vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, není oprávněn převést svá práva a závazky z takovéto smlouvy plynoucí na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu oprávněné osoby zadavatele.
Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky stanovuje zadavatel v souladu s ustanovením § 44 odstavec (3) písmeno g) Zákona. Tyto jiné požadavky jsou proto podmínkou zadavatele a budou zadavatelem posuzovány z pohledu toho, zda uchazeč nepředložil nepřijatelnou nabídku ve smyslu ustanovení § 22 odstavec (1) písmeno b) Zákona.
Zadavatel nehradí náklady na účast v zadávacím řízení a nabídky nevrací. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto zadávací řízení způsobem stanoveným v ustanovení § 84 Zákona.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách. Zadavatel vyloučí uchazeče ze soutěže v případě, že uchazeč uvede ve své nabídce nepravdivé údaje. Podmínkou zadavatele je, aby v nabídce byla doložena plná moc uchazeče, kterou zplnomocňuje zadavatele k ověřování skutečností uvedených v nabídce. Plná moc bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku.
Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce doložil formou čestného prohlášení souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas bude udělen na dobu realizace stavby a dále na dobu dalších 10 let po dokončení stavby. Uchazeč má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu nepřesných osobních údajů a právo na ochranu svého soukromého a osobního života. Dále má právo na vysvětlení a případně na odstranění stavu, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V Čestném prohlášení bude dále uvedeno: Dodavatel tímto prohlašuje, že byl ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů řádně informován o zpracování a uchování osobních údajů.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Doklady, které jsou vyhotoveny v jiném než českém jazyce, musí být opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka. Tato podmínka se nevztahuje pouze na prospektový materiál.
Zadavatel v souladu s ustanovením § 44 odstavec (6) Zákona požaduje, aby dodavatel specifikoval v nabídce části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat subdodavatelům a uvedl identifikační údaje těchto subdodavatelů. Dodavatel předloží v nabídce přehled všech subdodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci veřejné zakázky z více jak 10 % objemu veřejné zakázky a dále všech subdodavatelů restaurátorských prací a v přehledu uvede:
identifikační údaje subdodavatele
popis části VZ, která bude daným subdodavatelem zajišťována
% objem subdodávky zajišťované daným subdodavatelem
Zadavatel požaduje, aby uchazeč realizoval veřejnou zakázku pomocí těch subdodavatelů, které uvedl v nabídce.
Přehled subdodavatelů a závazek, že tito subdodavatelé budou veřejnou zakázku realizovat, bude mít podobu čestného prohlášení, které bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku. V případě, že bude uchazeč realizovat zakázku pouze vlastními kapacitami nebo subdodávkami, které budou menší než 10 % objemu zakázky, uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení.
Vítězný uchazeč je povinen zpracovat všechny součásti a dokumenty související s předmětem plnění veřejné zakázky v průběhu realizace veřejné zakázky v českém jazyce a vést všechna jednání, vč. jednání na pracovní úrovni v průběhu realizace VZ v českém jazyce. Uchazeč splní tuto podmínku doložením čestného prohlášení, které bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku.
Zadavatel požaduje, aby uchazeč doložit v nabídce čestné prohlášení uchazeče o tom, že souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zejména s povinností zadavatele poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu zadavatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Uchazeč (budoucí zhotovitel) v čestném prohlášení dále uvede, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. Prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku.
Zadavatel požaduje, aby uchazeč doložit v nabídce čestné prohlášení uchazeče o tom, že v případě, že s ním bude uzavřena smlouva, poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Závazek bude rovněž obsahovat právo přístupu EF v rámci kontroly k dokumentům, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) Zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole v platném znění) vč. zajištění stejných podmínek u svých subdodavatelů. Prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku.
Zadavatel v souladu s ustanovením § 69 odstavec (2) Zákona požaduje, aby uchazeč doložil v nabídce čestné prohlášení uchazeče o tom, že jako dodavatel, který podává nabídku v zadávacím řízení, není současně subdodavatelem jiného dodavatele jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku.

Další podmínky a informace

Zadavatel požaduje v souladu s ustanovením § 67 odstavec (1) Zákona, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v tomto zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 600 000,- Kč a to jednou z forem stanovených v § 67 odstavec (1) Zákona formou složení peněžní částky na účet zadavatele nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky (§ 47 zákona číslo 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů). Další podrobné informace jsou obsahem zadávací dokumentace (dále rovněž jen \\\"ZD\\\").
V souladu s ustanovením § 49 odstavec (4) Zákona zadavatel uskuteční prohlídku místa plnění společně pro všechny zájemce dne 16.2.2011 od 10 00 hodin. Prohlídky místa plnění se mohou zúčastnit vždy nejvýše 2 zástupci jednoho zájemce. Zájemce bude v rámci prohlídky plně obeznámen s místem plnění veřejné zakázky a místními podmínkami. Sraz účastníků prohlídky místa plnění je před hlavním vstupem do areálu kláštera Rajhrad v Rajhradě.
Zadávací dokumentace bude poskytována zájemcům v digitální, částečně v listinné podobě. Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace musí být osobě zastupující zadavatele doručena nejpozději do 28.2.2011 do 12 00 hodin.
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám se podává výhradně na brněnskou adresu osoby zastupující zadavatele v českém jazyce a musí být osobě zastupující zadavatele doručena nejpozději do 28.2.2011 do 12 00 hodin.
Zadavatel odešle prostřednictvím osoby zastupující zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám písemně (e-mailem, faxem, osobním doručení, poštou) v souladu s ustanovením § 49 odstavec (2) Zákona nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti. Vzhledem k této Zákonem stanovené lhůtě zadavatel upozorňuje dodavatele, že žádost o dodatečné informace by měla být osobě zastupující zadavatele doručena nejpozději 5 pracovních dnů před lhůtou pro podání nabídek, aby bylo možné dodatečné informace v Zákonem stanovené lhůtě poskytnout ještě ve lhůtě před podáním nabídek, kdy poskytnuté dodatečné informace mají pro dodavatele smysl.
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění požadavku odešle osoba zastupující zadavatele v souladu s ustanovením § 49 odstavec (3) Zákona současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti dodavatele.
Zastoupení zadavatele v zadávacím řízení:
Zadavatel uzavřel mandátní smlouvu na zastoupení zadavatele v zadávacím řízení podle ustanovení § 151 Zákona s dále uvedenou právnickou osobou jako osobou zastupující zadavatele v zadávacím řízení podle ustanovení § 151 odstavec (1) a (2) Zákona.
Název: ikis s.r.o.
Sídlo: Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno
IČ: 63485290
DIČ: CZ 63485290
Kontaktní adresa pracoviště Brno: Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno
Kontaktní osoby: Ing. Jiří Kudělka, Milena Černá, Iva Momirovová
e-mail: ikis@ikis.cz, kudelka@ikis.cz, cerna@ikis.cz
telefon: +420 539 002 898
fax: +420 545 220 843
Další podrobné informace jsou obsahem zadávací dokumentace.


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17543