Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
A E C 3 A

Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/4.1.00/04.00871
Předmět zakázky: služba
Oblast podpory: 4.1 – Aktivity spojené s realizací a řízením ROP JV
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Typ zakázky dle hodnoty: podlimitní
Předpokládaná hodnota zakázky: 4 800 000 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Pondělí, 31. leden 2011
Lhůta pro podávání nabídek: Středa, 2. březen 2011 09:00
Datum poslední úpravy: Čtvrtek, 3. březen 2011 05:00
Datum poslední úpravy (ROP JV): Středa, 29. leden 2014 16:42

Zadavatel: veřejný
Název zadavatele: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod
Sídlo zadavatele: Kounicova 13
Kontaktní osoba: Ing. Marek Bena
Telefon/fax: 420532193561
E-mail: bena@jihovychod.cz

Provedené změny

  • 31.1.2011 14:38:51 - Číslo projektu, popis
  • 31.1.2011 14:58:05 - cena, popis
  • 31.1.2011 14:58:52 - popis, Požadavek na písemnou formu

Popis předmětu zakázky

Předmětem plnění zakázky je poskytování právních služeb a právního poradenství zadavateli. Požadované právní služby: kontrola úplnosti a formální správnosti provedení zadávacích řízení realizovaných příjemci dotací podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách kontrola úplnosti a formální správnosti provedení zadávacích řízení realizovaných příjemci dotací podle pravidel vydaných zadavatelem zpracování zadávací dokumentace a realizace zadávacích řízení prováděných zadavatelem podle jeho vnitřních pravidel nebo podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách poskytování právního poradenství v oblasti výkladu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách mimosoudní i soudní vymáhání neoprávněně použitých či zadržených prostředků dotace ze strany příjemce dotace posuzování splnění podmínek spojování podniků a fúzí pro účely konstatování právního nástupnictví všeobecné právní poradenství a konzultace zejména z oblasti práva pracovního, občanského, obchodního a evropského se zaměřením na problematiku Evropského regionálního fondu.   Zadavatel předpokládá provedení cca. 60 kontrol úplnosti a formální správnosti realizovaných zadávacích řízení v průběhu roku 2011 a obdobného počtu v roce 2012. Předpokládaný průměrný hodinový rozsah plnění veřejné zakázky je v každém měsíci cca 30 hodin. Skutečný rozsah plnění se od tohoto předpokládaného rozsahu může lišit v závislosti na aktuálních potřebách zadavatele.   Klasifikace předmětu zakázky dle CPV kódu: 79100000-5 Právní služby

Místo plnění

Místem plnění je sídlo zadavatele.

Místo pro podání nabídky

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 13, 602 00 Brno. Na této adrese je možné nabídku v uzavřené obálce podat též osobně, a to v 6. podlaží, sekretariát ředitele, v pracovních dnech od 8.00 do 13.00 hod., poslední den lhůty do 9.00 hod.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Shora uvedené služby budou realizovány průběžně dle potřeb zadavatele v období od uzavření smlouvy do 31. 07. 2015. Zadavatel předpokládá, že k uzavření smlouvy dojde do 15. 4. 2011.

Hodnotící kritéria

Nabídky budou hodnoceny dle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky.
Zadavatel stanovuje tato dílčí hodnotící kritéria a jejich váhy, podle kterých budou nabídky hodnoceny:
1. Nabídková cena v Kč včetně DPH 30%
Nabídce s nejnižší nabídkovou cenou bude přiděleno 100 bodů s následným provážením váhovým koeficientem 0,3, tj. taková nabídka získá celkem 30 bodů. Každé další nabídce bude přidělen počet bodů dle následujícího vzorce:
nejnižší nabídková cena v Kč vč. DPH
--------------------------------------------------------------------- x 100 x 0,3
nabídková cena hodnocené nabídky v Kč vč. DPH
2. Kvalita právního rozboru vzorového případu 70 %
Vzorový případ a jeho zadání je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude hodnotící komise hodnotit navržené řešení případu a míru naplnění následujících subkritérií:
- srozumitelnost použitých argumentů a celého posudku
- úplnost použitých argumentů a celého posudku
- odůvodněnost použitých argumentů a celého posudku
- použité argumenty a celý posudek odpovídají otázce
- právní správnost použitých argumentů a celého posudku
- využitelnost použitých argumentů a celého posudku,
přičemž nejvhodnější nabídce v každém subkritériu bude v ideálním případě přiděleno vždy max. 5 bodů. Ostatním nabídkám budou v daném subkritériu body přiděleny na základě porovnání s nejvhodnější nabídkou a dle následující stupnice:
- 5 bodů …. výborný
- 4 body …. velmi dobrý
- 3 body …. dobrý
- 2 body …. dostatečný
- 0 bodů …. nedostatečný či chybějící
Součástí zprávy o hodnocení nabídek bude i zdůvodnění přidělených bodových hodnot.
Bodový zisk každé nabídky v subkritériu využitelnost použitých argumentů a celého posudku bude následně vynásoben váhovým koeficientem k = 2, v ostatních subkritériích zůstanou bodové hodnoty beze změny.
Po provedení součtu konečného bodového zisku za všechna subkritéria bude výsledná bodová hodnota každé nabídky přepočtena poměrovým způsobem na 100 bodovou základnu s následným provážením váhovým koeficientem dílčího hodnotícího kritéria, kdy nejvhodnější nabídka získá 70 bodů a každá další nabídka získá počet bodů dle vzorce:
počet získaných bodů hodnocené nabídky
---------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 0,7
počet získaných bodů nabídky s nejvyšším bodovým ziskem
Součtem vypočtených bodových hodnot z obou kritérií pro každou hodnocenou nabídku vznikne výsledný bodový zisk, dle kterého bude určeno pořadí nabídek. Nabídka s nejvyšší bodovou hodnotou je nabídkou nejvýhodnější.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Uchazeč je povinen prokázat splnění:
1. základních kvalifikačních předpokladů
• dle § 53 odst. 1 písm. a) – j) zákona předložením čestného prohlášení dle platného znění zákona (uchazeč může použít text prohlášení, které je přílohou č. 2 zadávací dokumentace). Čestné prohlášení v případě právnických osob činí ty osoby, které jednají jménem či za uchazeče, a to v souladu se způsobem jednání a podepisování za uchazeče
• dle § 53 odst. 1 písm. k) a l) zákona:
- předložením seznamu statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele
- má-li uchazeč formu akciové společnosti, předložením aktuálního seznamu akcionářů s podílem akcií vyšším než 10%
2. profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) a b) zákona
• předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán nebo výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán a
• předložením dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Uchazeč prokáže splnění shora uvedených základních a profesních kvalifikačních předpokladů předložením kopií shora uvedených dokladů; čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší než 90 dnů.
3. splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 písm. a) a b) zákona:
• předložením seznamu obdobných významných služeb poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech (formou čestného prohlášení) s uvedením rozsahu a doby jejich poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být:
- osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo
- osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
- čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle předchozí odrážky od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně (v případě předložení čestného prohlášení dle tohoto bodu bude uchazeč povinen takové důvody na vyžádání zadavateli prokázat).
Za obdobnou službu je považována již provedená činnost pro jiného zadavatele v rozsahu činností uvedených ve specifikaci této zakázky, tzn.
- uchazeč zpracoval a prováděl zadávací řízení v režimu zákona č. 137/2006 Sb., alespoň ve 20 případech a zároveň prováděl nezávislou kontrolu správnosti provedení takových zadávacích řízení jiných zadavatelů, než je uchazeč sám, alespoň v 15 případech, přičemž tato kontrola byla ukončena zpracováním písemné právní analýzy, případně alespoň stručným rozborem zjištěných chyb a jejich následků, případně návrhem možných nápravných opatření.
- uchazeč prováděl mimosoudní nebo soudní vymáhání jakýchkoliv pohledávek alespoň v 10 případech.
• předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci všech řešitelů a jejich zástupců v oblasti požadované pro plnění zakázky, formou strukturovaných životopisů s podrobným popisem zkušeností a praxe v oblasti veřejných zakázek. Zadavatel požaduje, aby uchazeč vyčlenil pro poskytování plnění celkem min. 3 řešitele: min. jednoho hlavního řešitele a dva další řešitele.
Zadavatel stanovuje tento minimální rozsah požadované kvalifikace:
- hlavní řešitel a jeho zástupce - minimálně magisterské VŠ vzdělání v oboru právo, oprávnění k výkonu advokacie, minimálně 2 roky praxe se specializací na oblast zadávání veřejných zakázek - podmínkou je jak zkušenost se zadáváním veřejných zakázek, tak zkušenost s kontrolou zadaných či realizovaných zakázek
- řešitelé - minimálně magisterské VŠ vzdělání v oboru právo, minimálně 2 roky praxe se specializací na oblast zadávání veřejných zakázek- podmínkou je jak zkušenost se zadáváním veřejných zakázek, tak zkušenost s kontrolou zadaných či realizovaných zakázek
Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením kopií shora uvedených dokladů.
Bude-li zadavatel po uchazeči, se kterým má být uzavřena smlouva dle § 82 zákona, požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace, je tento uchazeč povinen je předložit.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Uchazeč v nabídce uvede svoje základní identifikační údaje, tj. obchodní firmu či název právnické osoby nebo jméno a příjmení fyzické osoby - podnikatele, sídlo, právní formu, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, jména, příjmení a funkce členů statutárního orgánu, jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby (vč. originálu či úředně ověřené kopie dokladu o takovém oprávnění – např. plná moc), kontaktní spojení – telefon, fax, e-mail a další údaje dle svého uvážení v rozsahu max. 2 str. A4.
Nabídka bude podána v neprůhledné obálce zabezpečené prostředky proti neoprávněné manipulaci, označena bude názvem zakázky a slovem „NEOTVÍRAT“. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na kterou je možné zaslat oznámení, že nabídka byla podána
po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy zpracovaný dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, bude podepsán oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku. Nabídka, která nebude obsahovat podepsaný a datovaný návrh smlouvy uchazeče, bude vyřazena a uchazeč bude ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

Další podmínky a informace

Další podmínky a informace jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentaci.

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17539