Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Oficiální název
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod 

________________________________________________________________________________

Důvod a způsob založení
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod je právnickou osobou, zřízenou v územním obvodu statistické jednotky NUTS 2, regionu Jihovýchod, novelou zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách, a to s účinností od 1. 7. 2006. Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod je řídícím orgánem Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihovýchod pro období 2007–2013.

Postavení a působnost Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod blíže upravuje zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších přepisů.

________________________________________________________________________________

Organizační struktura
zobrazit

________________________________________________________________________________

Kontaktní spojení
zobrazit

________________________________________________________________________________

Kontaktní poštovní adresa
Kounicova 271/13, 602 00 Brno
Žižkova 89, 586 01 Jihlava

________________________________________________________________________________

Úřední hodiny

Pondělí  9:00–13:30
Úterý  9:00–13:30
Středa 9:00–13:30
Čtvrtek 9:00–13:30
Pátek 9:00–13:30

________________________________________________________________________________

Telefonní číslo
532 193 501

_______________________________________________________________________________

Adresa internetové stránky
http://www.jihovychod.cz

________________________________________________________________________________

Adresa e-podatelny
podatelna@jihovychod.cz

________________________________________________________________________________

Další elektronické adresy
-

________________________________________________________________________________

Případné platby lze poukázat
2012990047/6000

________________________________________________________________________________


75082241

________________________________________________________________________________

DIČ
CZ75082241
povinný subjekt není plátcem daně z přidané hodnoty

________________________________________________________________________________

DOKUMENTY

Seznamy hlavních dokumentů
zobrazit

________________________________________________________________________________

 

Žádosti o informace

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Pokyny k poskytování informací 1. 9. 2019

Informace poskytované veřejnosti dle zákona č. 106/1999 Sb.

________________________________________________________________________________

Příjem žádostí a dalších podání
Žádost či stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání lze podat elektronickou poštou na adresu: info@jihovychod.cz, zaslat poštou na adresu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod či předat ústně na sekretariátu (kancelář ředitele).

________________________________________________________________________________

Opravné prostředky
Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání lze podat u povinného subjektu na adrese Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 13, 602 00 Brno, a to písemně nebo ústně do protokolu. Odvolání lze také podat v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. O odvolání rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Rozhodnutí o odvolání je přezkoumatelné soudem

________________________________________________________________________________

Formuláře

Formulář žádosti o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.

Formulář odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí informace

Formulář stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace

________________________________________________________________________________

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
-

________________________________________________________________________________

PŘEDPISY

Nejdůležitější používané předpisy
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 ________________________________________________________________________________ 

Vydané právní předpisy
-

________________________________________________________________________________

ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Sazebník úhrad za poskytování informací
Viz přiložený dokument

________________________________________________________________________________

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
- 

________________________________________________________________________________

LICENČNÍ SMLOUVY

Vzory licenčních smluv
nerelevantní

________________________________________________________________________________

Výhradní licence
-

________________________________________________________________________________

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací 2019 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

_______________________________________________________________________________

 

 

zpět na: Regionální rada

Aktuality

Úřad Regionální rady předkládá Výboru Regionální rady (na jeho 75. zasedání, konané dne 24. 6. 2020) ke schválení závěrečný účet RR JV za rok 2019. Součástí závěrečného účtu je i přezkoumání hospodaření RR JV, které provedlo Ministerstvo financí ČR. více

Regionální rada regionu soudržnosti nabízí k prodeji nepotřebný majetek.

Likvidační komise na svém zasedání dne 22. 04. 2020 doporučila  a předseda RR Jihovýchod dne 5. 5. 2020 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku: více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více