Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Oficiální název
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod 

________________________________________________________________________________

Důvod a způsob založení
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod je právnickou osobou, zřízenou v územním obvodu statistické jednotky NUTS 2, regionu Jihovýchod, novelou zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách, a to s účinností od 1. 7. 2006. Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod je řídícím orgánem Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihovýchod pro období 2007–2013.

Postavení a působnost Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod blíže upravuje zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších přepisů.

________________________________________________________________________________

Organizační struktura
zobrazit

________________________________________________________________________________

Kontaktní spojení
zobrazit

________________________________________________________________________________

Kontaktní poštovní adresa
Kounicova 271/13, 602 00 Brno
Žižkova 89, 586 01 Jihlava

________________________________________________________________________________

Úřední hodiny
PO  9:00 - 13:30
ÚT  9:00 - 13:30
ST  9:00 - 13:30
ČT  9:00 - 13:30
PÁ  9:00 - 13:30

________________________________________________________________________________

Telefonní číslo
532 193 501

_______________________________________________________________________________

Adresa internetové stránky
http://www.jihovychod.cz

________________________________________________________________________________

Adresa e-podatelny
podatelna@jihovychod.cz

________________________________________________________________________________

Další elektronické adresy
-

________________________________________________________________________________

Případné platby lze poukázat
2012990047/6000

________________________________________________________________________________


75082241

________________________________________________________________________________

DIČ
CZ75082241
povinný subjekt není plátcem daně z přidané hodnoty

________________________________________________________________________________

DOKUMENTY

Seznamy hlavních dokumentů
zobrazit

________________________________________________________________________________

 

Žádosti o informace

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Postup poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace poskytované veřejnosti dle zákona č. 106/1999 Sb.

________________________________________________________________________________

Příjem žádostí a dalších podání
Žádost či stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání lze podat elektronickou poštou na adresu: info@jihovychod.cz, zaslat poštou na adresu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod či předat ústně na sekretariátu (kancelář ředitele).

________________________________________________________________________________

Opravné prostředky
Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání lze podat u povinného subjektu na adrese Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 13, 602 00 Brno, a to písemně nebo ústně do protokolu. Odvolání lze také podat v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. O odvolání rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Rozhodnutí o odvolání je přezkoumatelné soudem

________________________________________________________________________________

Formuláře

Formulář žádosti o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.

Formulář odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí informace

Formulář stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace

________________________________________________________________________________

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
-

________________________________________________________________________________

PŘEDPISY

Nejdůležitější používané předpisy
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 ________________________________________________________________________________ 

Vydané právní předpisy
-

________________________________________________________________________________

ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Sazebník úhrad za poskytování informací
Viz přiložený dokument

________________________________________________________________________________

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
- 

________________________________________________________________________________

LICENČNÍ SMLOUVY

Vzory licenčních smluv
nerelevantní

________________________________________________________________________________

Výhradní licence
-

________________________________________________________________________________

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací 2016 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva o poskytování informací 2015 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva o poskytování informací 2014 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva o poskytování informací 2013 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva o poskytování informací 2012 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva o poskytování informací 2011 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva o poskytování informací 2010 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva o poskytování informací 2008 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva o poskytování informací 2009 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

_______________________________________________________________________________

 

 

zpět na: Regionální rada

Aktuality

Archeologický park Pavlov

Jsme hrdí, že projekt Archeologický park Pavlov rozšířil řady oceňovaných projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených z ROP JV a získal v listopadu Českou cenu za architekturu na rok 2017. více

Evropské peníze pro region jsme využili do posledního eura

(4. 4. 2017) Na konci měsíce března byla odeslána závěrečná zpráva o provádění ROP Jihovýchod do Bruselu. Jedná se o důležitý milník a předpoklad  pro uzavření programu.

Za svého fungování Regionální rada umožnila investovat na území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina více než 31 miliard korun, z čehož dotace činily skoro 21 miliard korun a zbylých 10 miliard dodali samotní příjemci. V regionu Jihovýchod bylo podpořeno 941 projektů. více

Financování Úřadu Regionální rady v roce 2018

Díky projektu Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2018–2019, který je financován z Operačního programu Technická pomoc, Úřad Regionální rady zajistí řádné ukončení ROP Jihovýchod. Z evropských fondů jsme získali finance potřebné k postupnému ukončování administrace jednotlivých projektů předložených do ROP Jihovýchod. více