Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Oficiální název
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod 

________________________________________________________________________________

Důvod a způsob založení
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod je právnickou osobou, zřízenou v územním obvodu statistické jednotky NUTS 2, regionu Jihovýchod, novelou zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách, a to s účinností od 1. 7. 2006. Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod je řídícím orgánem Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihovýchod pro období 2007–2013.

Postavení a působnost Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod blíže upravuje zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších přepisů.

________________________________________________________________________________

Organizační struktura
zobrazit

________________________________________________________________________________

Kontaktní spojení
zobrazit

________________________________________________________________________________

Kontaktní poštovní adresa
Kounicova 271/13, 602 00 Brno
Žižkova 89, 586 01 Jihlava

________________________________________________________________________________

Úřední hodiny

Pondělí  9:00–13:30
Úterý  9:00–13:30
Středa 9:00–13:30
Čtvrtek 9:00–13:30
Pátek 9:00–13:30

________________________________________________________________________________

Telefonní číslo
532 193 501

_______________________________________________________________________________

Adresa internetové stránky
http://www.jihovychod.cz

________________________________________________________________________________

Adresa e-podatelny
podatelna@jihovychod.cz

________________________________________________________________________________

Další elektronické adresy
-

________________________________________________________________________________

Případné platby lze poukázat
2012990047/6000

________________________________________________________________________________


75082241

________________________________________________________________________________

DIČ
CZ75082241
povinný subjekt není plátcem daně z přidané hodnoty

________________________________________________________________________________

DOKUMENTY

Seznamy hlavních dokumentů
zobrazit

________________________________________________________________________________

 

Žádosti o informace

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Pokyny k poskytování informací 1. 9. 2019

Informace poskytované veřejnosti dle zákona č. 106/1999 Sb.

________________________________________________________________________________

Příjem žádostí a dalších podání
Žádost či stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání lze podat elektronickou poštou na adresu: info@jihovychod.cz, zaslat poštou na adresu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod či předat ústně na sekretariátu (kancelář ředitele).

________________________________________________________________________________

Opravné prostředky
Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání lze podat u povinného subjektu na adrese Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 13, 602 00 Brno, a to písemně nebo ústně do protokolu. Odvolání lze také podat v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. O odvolání rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Rozhodnutí o odvolání je přezkoumatelné soudem

________________________________________________________________________________

Formuláře

Formulář žádosti o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.

Formulář odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí informace

Formulář stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace

________________________________________________________________________________

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
-

________________________________________________________________________________

PŘEDPISY

Nejdůležitější používané předpisy
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 ________________________________________________________________________________ 

Vydané právní předpisy
-

________________________________________________________________________________

ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Sazebník úhrad za poskytování informací
Viz přiložený dokument

________________________________________________________________________________

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
- 

________________________________________________________________________________

LICENČNÍ SMLOUVY

Vzory licenčních smluv
nerelevantní

________________________________________________________________________________

Výhradní licence
-

________________________________________________________________________________

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací 2020 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

_______________________________________________________________________________

 

 

zpět na: Regionální rada

Aktuality

Ukončení činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

Zákonem č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími zákony, bude Regionální rada Jihovýchod k 31. prosinci 2021 zrušena. Právním nástupcem od 1. ledna 2022 je stanovena Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, pro oblast daňových řízení pak Ministerstvo financí ČR.

 

  více

Zrušení pobočky v Jihlavě ke dni 31. 12. 2020.

Veškeré podání a dotazy směřujte od 4. 1. 2021 na sídlo úřadu Regionální rady Jihovýchod v Brně. více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více