Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Newsletter Jihovýchod 12/2007 pokračování

 

Nejnovější výzva: dvě a půl miliardy pro projekty ROP Jihovýchod

Regionální rada Jihovýchod vyhlásila dne 17. prosince 2007 další výzvy k přijímání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Celková výše finančních prostředků vyčleněných na tuto výzvu činí 2 593 mil. Kč.

Žadatelé o dotace mohou předkládat projekty v těchto oblastech podpory:
1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy
1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu
2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu
3.2 Rozvoj regionálních středisek
3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
3.4 Veřejné služby regionálního významu

Projekty přijímá Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod od 2. ledna 2008 do 29. února 2008 (resp. do 31. března 2008 pro oblasti podpory 3.2 a 3.3) na svých pracovištích v Brně (projekty pro Jihomoravský kraj) a Jihlavě (projekty pro kraj Vysočina).

--------------------------------------------------------------------------------------------

Prvních pět silničních staveb na Vysočině usiluje o evropskou podporu

První evropské peníze z Regionálního operačního programu Jihovýchod o celkových nákladech 758,5 mil. Kč pomohou na Vysočině k realizaci hned pěti dopravních investic, které mají na Vysočině urychlit další modernizaci Páteřní silniční sítě kraje Vysočina:

II/360 Oslavička – obchvat, 2. stavba
II/405 Brtnice – Zašovice
II/353 Bohdalov – obchvat
II/602 hranice kraje – Pelhřimov, 1. stavba
II/602 hranice kraje – Pelhřimov, 2. stavba

Už nyní Vysočina připravuje na rok 2008 dalších minimálně sedm projektů zaměřených na rozvoj dopravní infrastruktury: pokračování modernizace II/602 hranice kraje – Pelhřimov, 3.stavba, dále II/405 Příseka – Brtnice, II/360 ul. Rafaelova – Pocoucov, II/128 Pacov – Lukavec, 1. stavba, II/150 Havlíčkův Brod – Okrouhlice, II/399 Stropešín – most ev. č. 399–002, II/152 Jaroměřice – Hrotovice – hranice kraje, 1. stavba.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Schváleny dotace EU prvním projektům ROP Jihovýchod 130,5 mil. korun pro jihomoravské silnice

Výbor Regionální rady Jihovýchod na svém devátém zasedání dne 12. prosince 2007 v jihlavském hotelu Gustav Mahler schválil první dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Po Moravskoslezsku je Jihovýchod druhým regionem, který má již schválené první projekty v oblasti dopravy.

Jedná se o tři projekty předložené v rámci první, kontinuální, výzvy vyhlášené 17. září 2007 pro oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu. Žadatel, příspěvková organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, získá prostřednictvím ROP JV dotaci z ERDF ve výši 130,5 mil. Kč pro tyto své projekty:

Silnice II/422 – Lednice, přeložka silnice
Zvýšení dopravní dostupnosti města Ivančice
Újezd u Brna, most 418–005

Stejná výzva se týkala projektů Technické pomoci pro roky 2007 a 2008. Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod podala celkem pět projektů v celkové hodnotě 123 mil. Kč a rovněž tyto projekty byly přijaty pro financování z ERDF. Jedná se o následující projekty: Podpora řízení ROP JV; Monitoring a evaluace 2008; Řízení a implementace ROP JV 2008; TP ROP JV – publicita a absorpční kapacita; Publicita, vzdělávání a absorpční kapacita 2008.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Slavnostní podpis rozhodnutí Evropské komise – schváleno 704 mil. EUR pro region Jihovýchod

Sedm regionálních operačních programů bylo symbolicky podepsáno v úterý 11. prosince 2007 v 11 hodin v pražské vile Portheimka na Smíchově.

Za českou stranu dokumenty podepsali předsedové regionálních rad regionů soudržnosti, za Evropskou komisi Katarína Mathernová, zástupce generálního ředitele Generálního ředitelství pro regionální politiku. Současně s regionálními operačními programy byly podepsány i Operační program Podnikání a inovace a Operační program Doprava.

Slavnostní akce pořádané ve spolupráci s Asociací krajů ČR se zúčastnil také předseda Vlády ČR Mirek Topolánek, vicepremiér pro evropské záležitosti Alexandr Vondra, čeští a moravští hejtmani, ministři Aleš Řebíček a Martin Říman, zástupci Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii, generální sekretáři pro vyjednávání těchto programů a ředitelé regionálních rad.

Přehled alokací
Česká republika v období 2007–2013 může ke zlepšení životní úrovně svých obyvatel čerpat z fondů EU přibližně 26,7 miliard EUR, což je zhruba 752,7 miliard korun, z toho 4,657 mld. EUR (125 mld. Kč) prostřednictvím regionálních operačních programů (tj. téměř 17,5 %).

Pro srovnání: výše rozpočtu ČR pro rok 2007 je 1 040,8 miliard Kč. Podpora z fondů EU, kterou může Česká republika v období 2007–2013 čerpat, tak odpovídá 74 % státního rozpočtu ČR roku 2007. Evropské komisi však ještě zbývá schválit 11 z celkových 24 operačních programů ČR.

ROP Jihovýchod
Region soudržnosti Jihovýchod má z Evropského fondu pro regionální rozvoj vyčleněnou částku 704 mil. EUR (tj. více než 15 % z celkové částky pro ROP) a po regionech Severozápad (746 mil. EUR) a Moravskoslezsko (716 mil. EUR) se jedná o třetí nejvyšší částku pro ROP. Nejnižší částkou (559 mil. EUR) disponuje ROP Střední Čechy.

Částka 704 mil. EUR pro ROP Jihovýchod je rozdělena do čtyř prioritních os programu:
Prioritní osa 1 – Dostupnost dopravy: 49 %, tj. 345 mil. EUR (9 763 mil. Kč);
Prioritní osa 2 – Rozvoj udržitelného cestovního ruchu: 19 %, tj. 134 mil. EUR (3 786 mil. Kč);
Prioritní osa 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel: 28,6 %, tj. 201 mil. EUR (5 699 mil. Kč);
Prioritní osa 4 – Technická pomoc: 3,4 %, tj. 24 mil. EUR (678 mil. Kč).

Rozdělení finanční alokace vychází z výsledků analýzy absorpční kapacity obou krajů regionu soudržnosti Jihovýchod, kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, ze socioekonomické analýzy, SWOT analýzy a ze strategie obou krajů.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Brusel schválil 19 miliard korun pro region Jihovýchod

Evropská komise schválila sedm regionálních operačních programů (ROP) a operační program Podnikání a inovace. Jsou to první schválené investiční programy v ČR financované z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Ve středu 5. prosince 2007 to oznámila Danuta Hübnerová, evropská komisařka pro regionální politiku a zdůraznila: „Jsme přesvědčeni, že české regiony si rychle osvojí novou roli spočívající v přímé odpovědnosti za řízení finančních prostředků EU a chopí se obrovské nabízené příležitosti."

-------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhlášení první výzvy k předkládání projektů

Regionální rada Jihovýchod vyhlásila dne 17. září 2007 historicky první výzvu v novém programovém období 2007–2013 pro zájemce o dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím ROP JV.

Žadatelé mohou kontinuálně předkládat projekty spadající do oblasti podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu (tj. prioritní osa 1) a do prioritní osy 4 – Technická pomoc. Projekty mohou předkládat kraje regionu soudržnosti Jihovýchod (oblasti podpory 1.1 a 4.2), organizace zřizované nebo zakládané těmito kraji (oblast podpory 1.1) a Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod (oblast podpory 4.1 a 4.2).

Místem realizace projektů je region soudržnosti Jihovýchod, tzn. Jihomoravský kraj a kraj Vysočina. Projekty jsou přijímány do ukončení výzvy rozhodnutím Výboru Regionální rady nebo do vyčerpání finanční alokace prostředků, avšak nejdéle do 31. prosince 2013.

zpět na: Newsletter 2007

Aktuality

Ukončení činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

Zákonem č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími zákony, bude Regionální rada Jihovýchod k 31. prosinci 2021 zrušena. Právním nástupcem od 1. ledna 2022 je stanovena Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, pro oblast daňových řízení pak Ministerstvo financí ČR.

 

  více

Zrušení pobočky v Jihlavě ke dni 31. 12. 2020.

Veškeré podání a dotazy směřujte od 4. 1. 2021 na sídlo úřadu Regionální rady Jihovýchod v Brně. více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více