Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Regionální operační program Jihovýchod

Programové období 2007–2013 přineslo změny v regionálních operačních programech ČR. Jeden Společný regionální operační program (SROP) byl nahrazen sedmi regionálními operačními programy v rámci jednotlivých regionů soudržnosti (NUTS 2). Všechny činnosti spojené s řízením programu, konzultace a sběr projektů, jejich hodnocení, realizaci a kontrolu provádí Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod jako řídící orgán ROP Jihovýchod.

Regionální operační program Jihovýchod (ROP JV) má pro programové období 2007–2013 k dispozici přibližně 704 mil. eur, což při kurzu 1 EUR = 27,98 CZK znamená téměř 20 miliard korun pro Jihomoravský kraj a Vysočinu. Finance jsou čerpány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) na investiční projekty v oblasti dopravní infrastruktury, cestovního ruchu a rozvoje měst a venkova. 

Globálním cílem Regionálního operačního programu Jihovýchod je posilování konkurenceschopnosti regionu vytvořením podmínek pro efektivní využívání rozvojového potenciálu na území regionu soudržnosti Jihovýchod prostřednictvím komplexního zlepšení dopravní dostupnosti a propojením rozvojových pólů regionu. Součástí globálního cíle je i využívání potenciálu v oblasti cestovního ruchu a zkvalitňování podmínek pro život obyvatel ve městech a na venkově v souladu s principy udržitelného vývoje.

Hlavní cíle ROP JV:

  • posílit dopravní dostupnost a dopravní obslužnost regionu v souladu s udržitelným rozvojem;
  • zkvalitnit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu v regionu podporou infrastruktury, koordinace rozvojových aktivit, marketingu a lidských zdrojů;
  • systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním rozvojového potenciálu měst a stabilizací osídlení ve venkovském prostoru.

 

ROP JV - finanční alokace z ERDF na 7 let a průměrně na 1 rok

Oblasti dotace regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Na základě analýzy ekonomické a sociální situace, po vyhodnocení dosavadních zkušeností s realizací programů v předchozích obdobích a v souladu s klíčovými strategickými programovými dokumenty politiky hospodářské a sociální soudržnosti byly stanoveny tři prioritní osy rozdělující operační program na logické celky a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory vymezujících, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.


graf prioritních os


Dostupnost dopravy (Prioritní osa 1)

Hlavním cílem prioritní osy 1 je posílit dopravní dostupnost a dopravní obslužnost regionu soudržnosti Jihovýchod v souladu s udržitelným rozvojem.

Podpora se rovněž týká zkvalitnění napojení regionu na nadregionální dopravní síť TEN-T, propojení uvnitř regionu, zlepšení dopravní dostupnosti prostřednictvím technického zhodnocení komunikací při respektování životního prostředí. více

Rozvoj udržitelného cestovního ruchu (Prioritní osa 2)

Cílem prioritní osy 2 je zkvalitnit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu v regionu podporou rozvoje infrastruktury a technického zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu, koordinace rozvojových aktivit, marketingu a lidských zdrojů.

Specifické cíle této priority sledují zkvalitnění a rozvoj základní a doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch, obnovu, trvalou údržbu, zpřístupnění a využití památek regionálního významu a zvýšení podílu ekologicky šetrných forem turistiky, jako je např. cykloturistika, pěší turistika a venkovská turistika, na cestovním ruchu v regionu. více

Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel (Prioritní osa 3)

Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním rozvojového potenciálu měst a stabilizací osídlení ve venkovském prostoru.

Specifické cíle se zaměřují na oživení neadekvátně využívaného nebo nerozvinutého městského prostředí urbanizačních center a úpravy veřejných prostranství, dále na regeneraci historických center a městských památkových rezervací a funkčního využití stavebního fondu, na regeneraci a revitalizaci zanedbaných ploch a objektů (brownfields atp.), na řešení nedostatečné dopravní infrastruktury související s rostoucí individuální automobilovou dopravou, na technické zhodnocení infrastruktury a zařízení občanské vybavenosti včetně zařízení pro kulturu, sport, práci s dětmi a mládeží, národnostními menšinami a rizikovými skupinami obyvatel, na realizaci inovativních pilotních projektů. více

Technická pomoc (Prioritní osa 4)

Tato prioritní osa slouží k finančnímu zajištění aktivit spojených s řízením programu, výběrem projektů, monitoringem projektů a programu, zpracováním studií a analýz, s propagací programu, s poskytováním asistence a metodické pomoci potenciálním předkladatelům projektů, s přípravou a realizací projektů vzdělávacích programů apod.

Z fondů EU vyčleněno 24 mil. EUR, což je 3,4 % ROP JV.

zpět na: Tiskové centrum

Aktuality

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více

Archeologický park Pavlov

Jsme hrdí, že projekt Archeologický park Pavlov rozšířil řady oceňovaných projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených z ROP JV a získal v listopadu Českou cenu za architekturu na rok 2017. více