Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Regionální operační program Jihovýchod

Programové období 2007–2013 přineslo změny v regionálních operačních programech ČR. Jeden Společný regionální operační program (SROP) byl nahrazen sedmi regionálními operačními programy v rámci jednotlivých regionů soudržnosti (NUTS 2). Všechny činnosti spojené s řízením programu, konzultace a sběr projektů, jejich hodnocení, realizaci a kontrolu provádí Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod jako řídící orgán ROP Jihovýchod.

Regionální operační program Jihovýchod (ROP JV) má pro programové období 2007–2013 k dispozici přibližně 704 mil. eur, což při kurzu 1 EUR = 27,98 CZK znamená téměř 20 miliard korun pro Jihomoravský kraj a Vysočinu. Finance jsou čerpány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) na investiční projekty v oblasti dopravní infrastruktury, cestovního ruchu a rozvoje měst a venkova. 

Globálním cílem Regionálního operačního programu Jihovýchod je posilování konkurenceschopnosti regionu vytvořením podmínek pro efektivní využívání rozvojového potenciálu na území regionu soudržnosti Jihovýchod prostřednictvím komplexního zlepšení dopravní dostupnosti a propojením rozvojových pólů regionu. Součástí globálního cíle je i využívání potenciálu v oblasti cestovního ruchu a zkvalitňování podmínek pro život obyvatel ve městech a na venkově v souladu s principy udržitelného vývoje.

Hlavní cíle ROP JV:

  • posílit dopravní dostupnost a dopravní obslužnost regionu v souladu s udržitelným rozvojem;
  • zkvalitnit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu v regionu podporou infrastruktury, koordinace rozvojových aktivit, marketingu a lidských zdrojů;
  • systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním rozvojového potenciálu měst a stabilizací osídlení ve venkovském prostoru.

 

ROP JV - finanční alokace z ERDF na 7 let a průměrně na 1 rok

Oblasti dotace regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Na základě analýzy ekonomické a sociální situace, po vyhodnocení dosavadních zkušeností s realizací programů v předchozích obdobích a v souladu s klíčovými strategickými programovými dokumenty politiky hospodářské a sociální soudržnosti byly stanoveny tři prioritní osy rozdělující operační program na logické celky a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory vymezujících, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.


graf prioritních os


Dostupnost dopravy (Prioritní osa 1)

Hlavním cílem prioritní osy 1 je posílit dopravní dostupnost a dopravní obslužnost regionu soudržnosti Jihovýchod v souladu s udržitelným rozvojem.

Podpora se rovněž týká zkvalitnění napojení regionu na nadregionální dopravní síť TEN-T, propojení uvnitř regionu, zlepšení dopravní dostupnosti prostřednictvím technického zhodnocení komunikací při respektování životního prostředí. více

Rozvoj udržitelného cestovního ruchu (Prioritní osa 2)

Cílem prioritní osy 2 je zkvalitnit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu v regionu podporou rozvoje infrastruktury a technického zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu, koordinace rozvojových aktivit, marketingu a lidských zdrojů.

Specifické cíle této priority sledují zkvalitnění a rozvoj základní a doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch, obnovu, trvalou údržbu, zpřístupnění a využití památek regionálního významu a zvýšení podílu ekologicky šetrných forem turistiky, jako je např. cykloturistika, pěší turistika a venkovská turistika, na cestovním ruchu v regionu. více

Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel (Prioritní osa 3)

Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním rozvojového potenciálu měst a stabilizací osídlení ve venkovském prostoru.

Specifické cíle se zaměřují na oživení neadekvátně využívaného nebo nerozvinutého městského prostředí urbanizačních center a úpravy veřejných prostranství, dále na regeneraci historických center a městských památkových rezervací a funkčního využití stavebního fondu, na regeneraci a revitalizaci zanedbaných ploch a objektů (brownfields atp.), na řešení nedostatečné dopravní infrastruktury související s rostoucí individuální automobilovou dopravou, na technické zhodnocení infrastruktury a zařízení občanské vybavenosti včetně zařízení pro kulturu, sport, práci s dětmi a mládeží, národnostními menšinami a rizikovými skupinami obyvatel, na realizaci inovativních pilotních projektů. více

Technická pomoc (Prioritní osa 4)

Tato prioritní osa slouží k finančnímu zajištění aktivit spojených s řízením programu, výběrem projektů, monitoringem projektů a programu, zpracováním studií a analýz, s propagací programu, s poskytováním asistence a metodické pomoci potenciálním předkladatelům projektů, s přípravou a realizací projektů vzdělávacích programů apod.

Z fondů EU vyčleněno 24 mil. EUR, což je 3,4 % ROP JV.

zpět na: Tiskové centrum

Aktuality

Ukončení činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

Zákonem č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími zákony, bude Regionální rada Jihovýchod k 31. prosinci 2021 zrušena. Právním nástupcem od 1. ledna 2022 je stanovena Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, pro oblast daňových řízení pak Ministerstvo financí ČR.

 

  více

Zrušení pobočky v Jihlavě ke dni 31. 12. 2020.

Veškeré podání a dotazy směřujte od 4. 1. 2021 na sídlo úřadu Regionální rady Jihovýchod v Brně. více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více