Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Další kontrola na výbornou

(3. 4. 2014) ROP Jihovýchod úspěšně prošel další významnou kontrolou. Tentokrát nás kontroloval Finanční úřad pro Jihomoravský kraj a zaměřil se na více než 1,6 miliardy korun dotací, které byly v roce 2012 přidělovány příjemcům dotací v regionu Jihovýchod. Kontrolovalo se, zda nedošlo k porušení rozpočtové kázně.      

Porušení rozpočtové kázně znamená, že subjekt, který spravuje veřejné peníze, neoprávněně použije peněžní prostředky ze státního rozpočtu a jiné peněžní prostředky státu. V případě ROP Jihovýchod  se kontrola týkala dotace přiznané v roce 2012 ve výši 1 601 991 000 korun na podporu projektů realizovaných v ROP Jihovýchod, včetně výdajů na vlastní činnost příjemce dotace, tedy Regionální rady Jihovýchod. Kontrolované peníze byly ROP Jihovýchod poskytnuty ze státního rozpočtu, konkrétně z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj.

„Provedenou daňovou kontrolou skutečností rozhodných pro stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně týkající se dotace poskytnuté v roce 2012 Rozhodnutím o poskytnutí dotace na rok 2012 číslo 1/RS_JV_2012, nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.“ Říká Zpráva o daňové kontrole.

Dalším kontrolorem, který bude Regionální radu Jihovýchod v nejbližších dnech kontrolovat, bude odbor kontroly Ministerstva financí, který bude  od 7.  4. 2014 dokončovat přezkum hospodaření Regionální rady Jihovýchod za rok 2013. I zde věříme ve výborný výsledek kontroly.

ROP Jihovýchod má pro programové období 2007–2013 k dispozici dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 720 milionů eur, tj. přibližně 18,3 miliardy korun. Celkově jsme k dnešnímu dni proplatili téměř 13,5 miliardy korun. Zdálo by se, že máme k dispozici ještě několik miliard, ale smlouvy podepsané s příjemci už pokrývají téměř všechny zbývající dotační peníze. K dnešnímu dni máme 601 ukončených projektů a 285 projektů je nyní v realizaci. 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2018 EXTERNÍ.

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen "Regionální rada" nebo "správce") je správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "nařízení"). více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více