Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Druhé kolo připomínek Evropské komise k ROP JV

(06.09.2007) Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod řešila během prázdnin druhé kolo připomínek Evropské komise (EK) k Regionálnímu operačnímu programu NUTS 2 Jihovýchod (ROP JV). Nakolik bude toto vypořádání úspěšné, bude jasné koncem září 2007. V každém případě je Regionální rada Jihovýchod připravena dodržet svůj záměr a v polovině září vyhlásit první výzvu.

 

První výzva se bude týkat žadatelů podávajících žádost o dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím ROP JV na projekty spadající do prioritních os 1 a 4: Dostupnost dopravy a Technická pomoc. V prioritní ose 1 jde konkrétně o oblast podpory 1.1 zahrnující např. výstavbu silnic II. a III. třídy včetně mostů, protihlukových bariér, obchvatů, okružních křižovatek. Příjemcem této podpory mohou být kraje a organizace zřizované a zakládané krajem.

V druhém kole připomínek Evropskou komisi např. zajímalo podrobnější uplatnění principu partnerství, tzn., které nevládní neziskové organizace, subjekty či orgány zodpovědné za prosazování tzv. horizontálních priorit (rovných příležitostí, environmentální otázky) jsou zapojeny do přípravy ROP JV. Přehled připomínek neziskových organizací i jejich vypořádání je uveden ve Finálním připomínkovém listu na internetových stránkách http://www.jihovychod.cz/.

Dalším bodem bylo zdůvodnění rozdělení finanční alokace do jednotlivých prioritních os a oblastí priorit. Aktuální verze ROP JV počítá s následujícím rozdělením 704 mil. EUR (cca 19 mld. Kč) pro období 2007-2013:
Prioritní osa 1 - Dostupnost dopravy: 49 %, tj. 345 mil. EUR (9 763 mil. Kč);
Prioritní osa 2 - Rozvoj udržitelného cestovního ruchu: 19 %, tj. 134 mil. EUR (3 786 mil. Kč);
Prioritní osa 3 - Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel: 28,6 %, tj. 201 mil. EUR (5 699 mil. Kč);
Prioritní osa 4 - Technická pomoc: 3,4 %, tj. 24 mil. EUR (678 mil. Kč).

Rozdělení finanční alokace vychází z výsledků analýzy absorpční kapacity obou krajů regionu soudržnosti Jihovýchod, kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, ze socioekonomické analýzy, SWOT analýzy a ze strategie obou krajů.

Podrobnější vysvětlení si žádala i návaznost a koordinace ROP JV s celonárodními operačními programy, s programy přeshraniční spolupráce se Slovenskem a s Rakouskem, stejně jako koordinace mezi strukturálními fondy (Evropským sociálním fondem a Evropským fondem pro regionální rozvoj). V souladu s nedávno přijatou verzí Národního strategického referenčního rámce bude roli prostředníka při předávání informací mezi operačními programy sehrávat Národní orgán pro koordinaci.

EK se dále zajímala o zapojení velkých měst regionu do rozhodování o rozvojové strategii, do výběru oblastí intervence i samotných projektů. Zapracovány byly základní principy nové metodiky IPRM, kterou schválila Vláda ČR 13. srpna 2007. Dopracování metodiky IPRM se předpokládá v polovině září a následovat by mělo opětovné schválení vládou.

Další skupina připomínek EK byla spojena s auditem. Podrobněji byla vysvětlena činnost orgánu vnější kontroly i vnitřního kontrolního systému.

V souvislosti s prioritní osou 1 Dostupnost dopravy Evropská komise podporuje pozitivní vliv veřejné dopravy na kvalitu životního prostředí. Nákup prostředků veřejné hromadné dopravy musí splňovat minimálně normu EURO 4 (norma udává množství prachových částic a sloučenin SOx a NOx ve výfukových plynech). Současně EK zdůrazňuje výhradně investiční charakter u projektů týkajících se výstavby silnic, tzn., že se může jednat o novostavby nebo o zlepšení stávajících parametrů silnic.

Evropská komise mj. také připomíná pozitivní zkušenosti starých členských států s tzv. Public Private Partnership (PPP) a doporučuje realizaci pilotních projektů i v ROP JV. Tento způsob předpokládá úzkou spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem. ROP JV počítá s PPP, není však jisté, zda bude využit.

Internetové stránky Regionální rady JV http://www.jihovychod.cz/ mají novou, přehlednější podobu a je zde k dispozici k připomínkám návrh Příručky pro žadatele a příjemce spolu s dalšími aktuálními informacemi.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více