Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Monitorovací výbor přijal zprávu o realizaci ROP Jihovýchod

(2. 12. 2008) Regionální rada Jihovýchod uspořádala 1. prosince 2008 v Brně již páté zasedání Monitorovacího výboru a informovala na něm o realizaci a čerpání Regionálního operačního programu (ROP) Jihovýchod.

Monitorovací výbor zajišťuje dohled nad realizací programu při respektování principu partnerství. Je složený z 26 zástupců řídícího orgánu, představitelů Jihomoravského kraje a Vysočiny, akademické obce, podnikatelské sféry, neziskových organizací, partnerských ministerstev a Evropské komise.

O realizaci programu informovala ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod Marta Sargánková: „Pro první rok ROP Jihovýchod je charakteristický velmi rychlý start. Žadatelé měli své projekty připravené, čekalo se jen na formální schválení Evropské komise." Jak dále uvedla, ROP Jihovýchod nemá problémy s absorpční kapacitou, zájem žadatelů je obrovský a komunikační kampaň vydařená. „Je nutné vidět historii regionu Jihovýchod v podávání projektů žádajících dotace - Jihovýchod byl vždy na špici v množství podaných projektů," připomněla Marta Sargánková.

ROP Jihovýchod zdárně pokračuje. Regionální rada Jihovýchod vyhlásila během prvního roku realizace ROP Jihovýchod 21 výzev k předkládání projektů žádajících o dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zaregistrováno bylo 866 projektů, nejvíce v oblasti rozvoje měst a venkova (471). Schváleny byly dotace ve výši 6,6 miliard korun pro 287 projektů, z toho s 93 příjemci již byly podepsány smlouvy o poskytnutí dotace. Nejvíce schválených projektů je v oblasti cestovního ruchu (125). Vyhodnocením prochází v současné době dalších 266 předložených projektů. Výsledky budou známy v únoru příštího roku.

Podobně jako i u jiných regionálních operačních programů, je za největší riziko v implementaci ROP Jihovýchod považován nedostatečný monitorovací systém. Pro další rok proto jednou z priorit bude spolupráce s Národním orgánem pro koordinaci na jeho rozvoji. Především by mělo dojít k automatizaci přenosů dat mezi účetním a monitorovacím systémem a dále k rychlému dopracování problematiky žádostí o platbu a monitorovacích zpráv příjemců dotací s cílem minimalizovat množství ručně zadávaných údajů.

Do budoucna zůstává další prioritou zkvalitňování komunikace s žadateli s cílem snížit počet nedostatečně připravených projektů. Regionální rada Jihovýchod bude pokračovat v organizaci seminářů pro žadatele a příjemce. Zahájení spolupráce s Regionálními rozvojovými agenturami Jihomoravského kraje a Vysočiny posílí administrativní kapacity úřadu především v oblasti kontroly monitorovacích zpráv příjemců a jejich žádostí o platbu.

Monitorovací výbor vzal na vědomí zprávu o sběru projektových záměrů se strategickým významem pro cestovní ruch a podmínky předkládání těchto záměrů. Jak ukazuje praxe v zahraničí, lze tímto způsobem zmapovat dlouhodobé projekty se strategickým záměrem, přinášející významný potenciál růstu regionu a možnost navázání dalších aktivit a investic ze soukromého sektoru.

Na závěr jednání přijal Monitorovací výbor pro příští rok plán výzev k předkládání projektů žádajících o dotaci. V oblasti dopravy se ke třem kontinuálním výzvám připojí v prvním čtvrtletí 2009 výzva v oblasti infrastruktury pro nemotorovou dopravu a v závislosti na výsledcích notifikace Evropské komise i výzva v oblasti dopravní obslužnosti a veřejné dopravy. V prvním čtvrtletí 2009 je plánována i výzva v cestovním ruchu. V oblasti rozvoje měst a venkovských sídel jsou plánovány kontinuální výzvy.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více

Archeologický park Pavlov

Jsme hrdí, že projekt Archeologický park Pavlov rozšířil řady oceňovaných projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených z ROP JV a získal v listopadu Českou cenu za architekturu na rok 2017. více