Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Politika soudržnosti pro období 2007-2013: Česká republika se dohodla s Komisí na svém plánu a prioritách

(Brusel 27.07.2007) Česká republika dosáhla dohody s komisařkou pro regionální politiku Danutou Hübnerovou a komisařem pro zaměstnanost a sociální věci Vladimírem Špidlou ohledně národního plánu a priorit pro politiku soudržnosti v období 2007-2013. České orgány ve svém národním strategickém referenčním rámci popisují, jak použijí finanční prostředky ve výši 26,3 miliard EUR, které obdrží v následujících sedmi letech, v souladu s Lisabonskou strategií pro růst a zaměstnanost.

Danuta Hübnerová uvedla: „Jsem velmi ráda, že se Česká republika zařadila mezi členské státy, jejichž referenční rámce již byly schváleny. Těší mě závazek českých orgánů vůči Lisabonské strategii pro růst a zaměstnanost. Jsem přesvědčena, že evropské investice pomohou v blízké budoucnosti zvýšit životní úroveň všech českých občanů.\"

Komisař Vladimír Špidla dodal: „Česká strategie ukazuje pevný závazek k podpoře lepších investic do lidských zdrojů, což povede ke vzniku více a lepších pracovních míst. Tento cíl tvoří podstatu evropského programu reforem. Česká republika si zvolila priority, které podpoří zaměstnanost a umožní pracovníkům přizpůsobit se měnícím se okolnostem.\"

Český národní strategický referenční rámec v hrubých rysech stanoví, jakým způsobem budou české orgány v příštích sedmi letech investovat 26,3 miliard EUR z prostředků EU za účelem růstu a vytváření pracovních míst.

Politika soudržnosti má za cíl odstraňovat nerovnosti mezi rychle se rozvíjejícími regiony (jakým je například Praha, jíž se týká cíl konkurenceschopnosti) a zaostávajícími regiony (Střední Morava, Moravskoslezsko a Severozápad), na které se vztahuje cíl konvergence.

Vláda určila pro období 2007-2013 tyto priority:

  • Podpora konkurenceschopnosti: posílení podnikatelského sektoru prostřednictvím zlepšení jeho produktivity a urychlení udržitelného hospodářského růstu. Prioritou je též zvýšení relativně nízké míry výdajů na výzkum a vývoj (1,42 % HDP v roce 2005) v zájmu boje proti „odlivu mozků\". Podpora cestovního ruchu v regionech, jenž může napomoci vytváření nových pracovních míst, rovněž v programu zaujímá významné místo.
  • Rozvoj otevřené, flexibilní a soudržné společnosti: podpora rozvoje rozmanité, sociálně uvědomělé a soudržné společnosti, která je otevřená novým příležitostem. Cílem je vytvořit moderní vzdělávací systém, který se stane hnací silou účinného a flexibilního trhu práce. České orgány též mají v úmyslu snížit administrativní zátěž pro podnikatele alespoň o 20 %.
  • Zlepšení životního prostředí: vnitrostátní orgány budou usilovat o zlepšení kvality životního prostředí a přístupu k dopravním sítím, jakož i o zvýšení podílu železniční dopravy a rozvoj kombinované dopravy.
  • Vyvážený rozvoj: podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti s ohledem na místní potenciál a rozdílné místní podmínky (přírodní, hospodářské, sociální i kulturní). Ve venkovských oblastech budou vnitrostátní orgány podporovat nové hospodářské aktivity.

Česká republika má v úmyslu rozvrhnout hlavní priority stanovené v referenčním rámci do 17 operačních programů (sedmi regionálních, osmi odvětvových a dvou určených pro pražský region).

Poznámky pro editory

Česká republika zaslala svůj národní strategický referenční rámec Komisi v březnu 2007.

Každý členský stát připravuje národní strategický referenční rámec v souladu se strategickými obecnými zásadami Společenství pro období 2007-2013 za současně probíhajícího dialogu s Komisí. Tento dokument definuje strategii, kterou si stát zvolil, a předkládá seznam operačních programů, které stát hodlá uskutečnit. Do dnešního dne Komise oficiálně schválila národní strategické referenční rámce 20 členských států.

Lisabonská strategie je akční a rozvojový plán reforem stanovený na zasedání Evropské rady v Lisabonu v březnu 2000. Cílem reforem je dosažení strategického cíle EU stát se nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou na světě, schopnou udržitelného hospodářského růstu, s více a lepšími pracovními místy a větší sociální soudržností. Pokrok se pravidelně posuzuje na jarních zasedáních Evropské rady.
Český národní strategický referenční rámec je dostupný na:

http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika/nsrr
Další informace o politice soudržnosti v České republice (částky z roku 2004) lze nalézt na:

http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche/cz_en.pdf

Více informací o evropské regionální politice lze nalézt na: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm
Více informací o evropské politice v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a rovných příležitostí naleznete na:

http://ec.europa.eu/employment_social/index_en.html

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více

Archeologický park Pavlov

Jsme hrdí, že projekt Archeologický park Pavlov rozšířil řady oceňovaných projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených z ROP JV a získal v listopadu Českou cenu za architekturu na rok 2017. více