Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Politika soudržnosti pro období 2007-2013: Česká republika se dohodla s Komisí na svém plánu a prioritách

(Brusel 27.07.2007) Česká republika dosáhla dohody s komisařkou pro regionální politiku Danutou Hübnerovou a komisařem pro zaměstnanost a sociální věci Vladimírem Špidlou ohledně národního plánu a priorit pro politiku soudržnosti v období 2007-2013. České orgány ve svém národním strategickém referenčním rámci popisují, jak použijí finanční prostředky ve výši 26,3 miliard EUR, které obdrží v následujících sedmi letech, v souladu s Lisabonskou strategií pro růst a zaměstnanost.

Danuta Hübnerová uvedla: „Jsem velmi ráda, že se Česká republika zařadila mezi členské státy, jejichž referenční rámce již byly schváleny. Těší mě závazek českých orgánů vůči Lisabonské strategii pro růst a zaměstnanost. Jsem přesvědčena, že evropské investice pomohou v blízké budoucnosti zvýšit životní úroveň všech českých občanů.\"

Komisař Vladimír Špidla dodal: „Česká strategie ukazuje pevný závazek k podpoře lepších investic do lidských zdrojů, což povede ke vzniku více a lepších pracovních míst. Tento cíl tvoří podstatu evropského programu reforem. Česká republika si zvolila priority, které podpoří zaměstnanost a umožní pracovníkům přizpůsobit se měnícím se okolnostem.\"

Český národní strategický referenční rámec v hrubých rysech stanoví, jakým způsobem budou české orgány v příštích sedmi letech investovat 26,3 miliard EUR z prostředků EU za účelem růstu a vytváření pracovních míst.

Politika soudržnosti má za cíl odstraňovat nerovnosti mezi rychle se rozvíjejícími regiony (jakým je například Praha, jíž se týká cíl konkurenceschopnosti) a zaostávajícími regiony (Střední Morava, Moravskoslezsko a Severozápad), na které se vztahuje cíl konvergence.

Vláda určila pro období 2007-2013 tyto priority:

  • Podpora konkurenceschopnosti: posílení podnikatelského sektoru prostřednictvím zlepšení jeho produktivity a urychlení udržitelného hospodářského růstu. Prioritou je též zvýšení relativně nízké míry výdajů na výzkum a vývoj (1,42 % HDP v roce 2005) v zájmu boje proti „odlivu mozků\". Podpora cestovního ruchu v regionech, jenž může napomoci vytváření nových pracovních míst, rovněž v programu zaujímá významné místo.
  • Rozvoj otevřené, flexibilní a soudržné společnosti: podpora rozvoje rozmanité, sociálně uvědomělé a soudržné společnosti, která je otevřená novým příležitostem. Cílem je vytvořit moderní vzdělávací systém, který se stane hnací silou účinného a flexibilního trhu práce. České orgány též mají v úmyslu snížit administrativní zátěž pro podnikatele alespoň o 20 %.
  • Zlepšení životního prostředí: vnitrostátní orgány budou usilovat o zlepšení kvality životního prostředí a přístupu k dopravním sítím, jakož i o zvýšení podílu železniční dopravy a rozvoj kombinované dopravy.
  • Vyvážený rozvoj: podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti s ohledem na místní potenciál a rozdílné místní podmínky (přírodní, hospodářské, sociální i kulturní). Ve venkovských oblastech budou vnitrostátní orgány podporovat nové hospodářské aktivity.

Česká republika má v úmyslu rozvrhnout hlavní priority stanovené v referenčním rámci do 17 operačních programů (sedmi regionálních, osmi odvětvových a dvou určených pro pražský region).

Poznámky pro editory

Česká republika zaslala svůj národní strategický referenční rámec Komisi v březnu 2007.

Každý členský stát připravuje národní strategický referenční rámec v souladu se strategickými obecnými zásadami Společenství pro období 2007-2013 za současně probíhajícího dialogu s Komisí. Tento dokument definuje strategii, kterou si stát zvolil, a předkládá seznam operačních programů, které stát hodlá uskutečnit. Do dnešního dne Komise oficiálně schválila národní strategické referenční rámce 20 členských států.

Lisabonská strategie je akční a rozvojový plán reforem stanovený na zasedání Evropské rady v Lisabonu v březnu 2000. Cílem reforem je dosažení strategického cíle EU stát se nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou na světě, schopnou udržitelného hospodářského růstu, s více a lepšími pracovními místy a větší sociální soudržností. Pokrok se pravidelně posuzuje na jarních zasedáních Evropské rady.
Český národní strategický referenční rámec je dostupný na:

http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika/nsrr
Další informace o politice soudržnosti v České republice (částky z roku 2004) lze nalézt na:

http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche/cz_en.pdf

Více informací o evropské regionální politice lze nalézt na: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm
Více informací o evropské politice v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a rovných příležitostí naleznete na:

http://ec.europa.eu/employment_social/index_en.html

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Regionální rada regionu soudržnosti nabízí k prodeji nepotřebný majetek.

Likvidační komise na svém zasedání dne 28. 11. 2019 doporučila  a předseda RR Jihovýchod dne 11. 12. 2019 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku - 2. kolo: více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více