Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Regionální operační program Jihovýchod

(28.03.2007) Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod (ROP JV) má pro nadcházející programové období 2007-2013 k dispozici přibližně 700 mil. eur, což při současném kurzu eura znamená více než 19 miliard korun pro Jihomoravský kraj a kraj Vysočina.

Finance budou čerpány z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) na investiční projekty v oblasti dopravní infrastruktury, cestovního ruchu a rozvoje měst a venkova. Pokud bude v obou krajích dostatek kvalitních projektů, přiteče každý rok prostřednictvím ROP JV z Evropské unie do regionu průměrně 2,8 miliardy korun. To je přibližně sedmkrát více, než činily finanční prostředky ze Společného regionálního operačního programu (SROP) v předchozím programovém období.

Cíl programu
Cílem ROP JV je podporovat růst konkurenceschopnosti a prosperity regionu při zvyšování kvality života obyvatel. ROP JV má tři prioritní osy: dostupnost dopravy (49 %), rozvoj udržitelného cestovního ruchu (19 %) a udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel (28,6 %). Zbývající 3,4 % jsou určena pro technickou pomoc na řízení programu, publicitu a absorpční kapacitu.
Projekty mohou připravovat kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, v oblasti cestovního ruchu i právnické osoby s účastí samosprávy, nestátní neziskové organizace, malí a střední podnikatelé a v prioritní ose věnované rozvoji měst a venkovských sídel navíc vzdělávací instituce.

Kompletní znění ROP JV je k dispozici na internetových stránkách www.jihovychod.cz.

Všech 24 operačních programů České republiky schválených vládou bylo na začátku března zasláno k projednání Evropské komisi do Bruselu. ROP JV prošel jako jeden z prvních programů technickou kontrolou Evropské komise a byl přijat k další věcné kontrole. V této fázi byly přijaty k dalšímu vyjednávání čtyři programy financované z ERDF, a to OPPI - Operační program Podnikání a inovace, OP Doprava, OP Praha Konkurenceschopnost, ROP JV a rovněž zastřešující dokument NSRR -
Národní strategický referenční rámec.

Regionální rada
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod je řídícím orgánem ROP JV. Byla zřízena zákonem č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje v červenci 2006 jako „implementační agentura\" ROP JV. Úřad Regionální rady jako výkonná složka a jeden z orgánů Regionální rady zajišťuje implementaci ROP, zodpovídá zejména za transparentní hodnocení projektů, jejich kontrolu, financování, monitoring, poskytování konzultací, informací, zajištění publicity programu a řízení činnosti Monitorovacího výboru. Dalšími orgány RR jsou: Výbor RR a předseda RR. Výbor RR má 16 členů (8 zastupitelů z každého kraje) a jeho předsedou byl zvolen RNDr. Miloš Vystrčil, hejtman kraje Vysočina. Ředitelkou Úřadu RR je Mgr. Marta Sargánková.
Proces schvalování projektů: nastavení postupů, konzultace a hodnocení projektů podle hodnotících kritérií provádí Úřad Regionální rady a předává seznam zhodnocených projektů Výboru Regionální rady ke schválení. Kontrolu realizace projektů, vyúčtování, platby, monitoring a evaluace provádí opět Úřad Regionální rady.

Zahajovací konference
První konference přiblíží ROP JV odborné veřejnosti a proběhnou v Jihlavě 29. května 2007 a v Brně o dva dny později 31. května 2007. Pozváni budou zástupci měst a obcí, hospodářských komor a podnikatelského sektoru, agrárních komor, obchodních a profesních sdružení, nevládních neziskových organizací, vzdělávacích institucí, zdravotnického a sociálního sektoru, odborníci z oblasti evropských fondů a zástupci médií.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Prodej nepotřebného majetku ROP Jihovýchod

Likvidační komise na svém zasedání 12.11.2020 doporučila a předseda RR Jihovýchod 23.11.2020 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více