Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Regionální operační program Jihovýchod

(28.03.2007) Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod (ROP JV) má pro nadcházející programové období 2007-2013 k dispozici přibližně 700 mil. eur, což při současném kurzu eura znamená více než 19 miliard korun pro Jihomoravský kraj a kraj Vysočina.

Finance budou čerpány z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) na investiční projekty v oblasti dopravní infrastruktury, cestovního ruchu a rozvoje měst a venkova. Pokud bude v obou krajích dostatek kvalitních projektů, přiteče každý rok prostřednictvím ROP JV z Evropské unie do regionu průměrně 2,8 miliardy korun. To je přibližně sedmkrát více, než činily finanční prostředky ze Společného regionálního operačního programu (SROP) v předchozím programovém období.

Cíl programu
Cílem ROP JV je podporovat růst konkurenceschopnosti a prosperity regionu při zvyšování kvality života obyvatel. ROP JV má tři prioritní osy: dostupnost dopravy (49 %), rozvoj udržitelného cestovního ruchu (19 %) a udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel (28,6 %). Zbývající 3,4 % jsou určena pro technickou pomoc na řízení programu, publicitu a absorpční kapacitu.
Projekty mohou připravovat kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, v oblasti cestovního ruchu i právnické osoby s účastí samosprávy, nestátní neziskové organizace, malí a střední podnikatelé a v prioritní ose věnované rozvoji měst a venkovských sídel navíc vzdělávací instituce.

Kompletní znění ROP JV je k dispozici na internetových stránkách www.jihovychod.cz.

Všech 24 operačních programů České republiky schválených vládou bylo na začátku března zasláno k projednání Evropské komisi do Bruselu. ROP JV prošel jako jeden z prvních programů technickou kontrolou Evropské komise a byl přijat k další věcné kontrole. V této fázi byly přijaty k dalšímu vyjednávání čtyři programy financované z ERDF, a to OPPI - Operační program Podnikání a inovace, OP Doprava, OP Praha Konkurenceschopnost, ROP JV a rovněž zastřešující dokument NSRR -
Národní strategický referenční rámec.

Regionální rada
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod je řídícím orgánem ROP JV. Byla zřízena zákonem č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje v červenci 2006 jako „implementační agentura\" ROP JV. Úřad Regionální rady jako výkonná složka a jeden z orgánů Regionální rady zajišťuje implementaci ROP, zodpovídá zejména za transparentní hodnocení projektů, jejich kontrolu, financování, monitoring, poskytování konzultací, informací, zajištění publicity programu a řízení činnosti Monitorovacího výboru. Dalšími orgány RR jsou: Výbor RR a předseda RR. Výbor RR má 16 členů (8 zastupitelů z každého kraje) a jeho předsedou byl zvolen RNDr. Miloš Vystrčil, hejtman kraje Vysočina. Ředitelkou Úřadu RR je Mgr. Marta Sargánková.
Proces schvalování projektů: nastavení postupů, konzultace a hodnocení projektů podle hodnotících kritérií provádí Úřad Regionální rady a předává seznam zhodnocených projektů Výboru Regionální rady ke schválení. Kontrolu realizace projektů, vyúčtování, platby, monitoring a evaluace provádí opět Úřad Regionální rady.

Zahajovací konference
První konference přiblíží ROP JV odborné veřejnosti a proběhnou v Jihlavě 29. května 2007 a v Brně o dva dny později 31. května 2007. Pozváni budou zástupci měst a obcí, hospodářských komor a podnikatelského sektoru, agrárních komor, obchodních a profesních sdružení, nevládních neziskových organizací, vzdělávacích institucí, zdravotnického a sociálního sektoru, odborníci z oblasti evropských fondů a zástupci médií.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Prodej nepotřebného majetku ROP Jihovýchod

Likvidační komise na svém zasedání 30. 9. 2021 doporučila a předseda RR Jihovýchod 14. 10. 2021 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku více

Zrušení pobočky v Jihlavě ke dni 31. 12. 2020.

Veškeré podání a dotazy směřujte od 4. 1. 2021 na sídlo úřadu Regionální rady Jihovýchod v Brně. více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více