Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Regionální operační program před spuštěním

(19.06.2007)Vyjednávání s Evropskou komisí zatím nejsou ukončena, Regionální rada Jihovýchod však aktivně seznamuje veřejnost s Regionálním operačním programem Jihovýchod (ROP JV) a s jeho možnostmi, aby potenciální žadatelé mohli promýšlet své záměry a byli připraveni předkládat propracované projekty hned po vyhlášení jednotlivých výzev.

Právě vydaná brožura Regionální operační program Jihovýchod poskytuje základní informace o fondech Evropské unie, o operačních programech a především o ROP JV, jehož cílem je vytvoření podmínek pro efektivní rozvoj regionu Jihovýchod, zvýšení jeho konkurenceschopnosti i kvality života obyvatel. Celkový objem finančních prostředků vyčleněných z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v období 2007 - 2013 (resp. 2015) pro ROP JV je přibližně 700 mil eur, což při současném kurzu eura znamená více než 19 miliard korun. Při dostatečném počtu kvalitních projektů získá region Jihovýchod každým rokem prostřednictvím ROP JV z ERDF průměrně 2,8 miliardy korun. To je přibližně sedmkrát více, než činily finanční prostředky Společného regionálního operačního programu (SROP) v předchozím programovém období.

Současné podobě ROP JV předcházel rozsáhlý průzkum potřebnosti projektů v regionu soudržnosti Jihovýchod tvořeným krajem Vysočina a Jihomoravským krajem. Na základě socioekonomické analýzy a po řadě jednání došla politická reprezentace obou krajů zastoupená po osmi zástupcích ve Výboru Regionální rady ke vzácné shodě a schválila tři prioritní osy programu včetně jejich finanční alokace. Prioritami ROP JV jsou: dostupnost dopravy, rozvoj cestovního ruchu a rozvoj měst a obcí. Největší podíl finančních prostředků je určen na rozvoj dopravní infrastruktury. V porovnání s ostatními regiony soudržnosti České republiky se jedná o jeden z nejvyšších podílů a dle Miloše Vystrčila, předsedy Regionální rady a hejtmana kraje Vysočina, tento fakt vychází z přesvědčení, že rozvoj dopravní infrastruktury bude pro rozvoj obou našich krajů z dlouhodobého hlediska zásadním přínosem.

Na rozdíl od předchozího programového období 2004 - 2006 je pro žadatele a příjemce dotace další příjemnou změnou vytvoření jediného kontaktního místa v celém vývoji projektu - Úřadu Regionální rady, který nabízí žadatelům neformální posouzení jejich záměru, konzultace, má klíčovou úlohu v procesu hodnocení a schvalování projektů podle kritérií stanovených hlavními strategickými programovými dokumenty politiky hospodářské a sociální soudržnosti a v návaznosti na českou a evropskou legislativu. Úřad dále provádí veškerou agendu spojenou s kontrolou realizace projektů, s jejich vyúčtováním, platbami, monitoringem a evaluací.

ROP JV je jedním z prvních operačních programů ČR, který prošel v Bruselu technickou kontrolou a byl přijat Evropskou komisí k dalšímu vyjednávání. Řídícím orgánem ROP JV je Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod se sídlem úřadu v Brně a s regionálním pracovištěm v Jihlavě. V současné době Úřad Regionální rady Jihovýchod poskytuje individuální konzultace, jeho zástupci jsou zváni na semináře pořádané samosprávou, politickými kluby, neziskovými organizacemi a dalšími zájemci o dotace. Snahou Regionální rady Jihovýchod je poskytnout maximální informační servis.

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více

Archeologický park Pavlov

Jsme hrdí, že projekt Archeologický park Pavlov rozšířil řady oceňovaných projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených z ROP JV a získal v listopadu Českou cenu za architekturu na rok 2017. více