Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

ROP JV a připomínky Evropské komise

(02.07.2007) Připomínky Evropské komise byly zapracovány do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod a aktuální verze dokumentu byla koncem června zaslána zpět do Bruselu ke schválení.

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod jako řídící orgán Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (ROP JV) obdržela začátkem června 2007 připomínky Evropské komise (EK) k obsahu programu. Po jejich zapracování byla Evropské komisi zaslána do tří týdnů aktuální verze ROP JV ke schválení.

Nejvýznamnější změnou v dokumentu ROP JV je nové rozdělení finančních prostředků. Evropská komise požaduje od NSRR definici venkovských oblastí a upřesnění rozdělení plánovaných finančních prostředků na rozvoj venkova a na rozvoj měst. Regionální rady se shodly na společném postupu a sjednotily oblasti podpory pro malá města (5 000 - 49 999 obyvatel). Nový návrh ROP JV počítá v prioritě č. 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel s přesunutím alokace ve výši 2,1 % z celkového objemu finančních prostředků ROP JV z oblasti podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel do oblasti podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek s tím, že finanční alokace na jednoho obyvatele (65,75 EUR) v oblasti podpory 3.3 zůstane zachována. Oblast podpory 3.3 nově obsahuje pouze území považovaná v souladu s EK za venkovský prostor, tzn. obce s 501 - 4 999 obyvateli. Oblast podpory 3. 2 (obce s 5 000 - 49 999 obyvateli) je v nové verzi programu rozšířena na 38 měst proti dřívějším devíti. Města nad 50 tisíc obyvatel (Brno a Jihlava) spadají do oblasti podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center. S podporou obcí s méně jak 500 obyvateli počítá Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD).

V aktuální verzi ROP JV dochází také k přesunu alokace ve výši 2 % z celkového objemu finančních prostředků ROP JV z prioritní osy 1 - Dostupnost dopravy (konkrétně z oblasti podpory 1.1) do prioritní osy 3 - Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, a to konkrétně do oblasti podpory 3.4 Rozvoj regionálních středisek. Více finančních prostředků tak mohou čerpat projekty v oblastech vzdělávání, zdravotnictví a sociální péče.
Evropská komise si rovněž vyžádala v analytické části ROP JV doplnění informací o lázeňství v regionu, o stavu infrastruktury v cestovním ruchu a významu letiště Brno - Tuřany nejen pro region Jihovýchod, ale i pro celou Českou republiku. Kapitola regionálních disparit byla doplněna o kartogramy přehledně ilustrující rozdíly v regionu Jihovýchod a vymezující oblasti s potřebou soustředěné podpory. Rozšířena byla i část týkající se vyhodnocení zkušeností z předchozího programovacího období včetně návrhů na předcházení chyb. Nedostatky se týkaly především složitosti systému a prodlužování termínů. Ke zjednodušení systému došlo tím, že Regionální rada je současně řídícím orgánem i implementační agenturou, tedy jediným úřadem, který provází žadatele celým procesem vývoje projektu od příprav až po realizaci a následnou kontrolu. Regionální rada si stanovila maximální lhůtu 160 dnů od přijetí projektové žádosti do sdělení informace, zda byl projekt přijat k financování z prostředků EU. Dále byla upřesněna kritéria hodnocení projektů. Důraz je kladen např. na zajištění rovných příležitostí, inovativnost projektu a dopad na životní prostředí. Problematika horizontálních priorit (rovné příležitosti a udržitelný rozvoj) a respektování principu partnerství byly na základě připomínek EK posíleny v celé šíři ROP JV. Výsledky strategického posuzování životního prostředí (SEA - Strategic Environmental Assessment) jsou přístupné na www.jihovychod.cz.

V jednotlivých prioritních osách programu byly doplněny informace týkající se koordinace s dalšími programy, což přispěje nejen k jasnému vymezení rozhraní, ale i k posílení synergie mezi ROP a ostatními programy. ROP JV již např. nepředpokládá intervence na panelové bydlení. Dále byla akceptována připomínka EK podporovat výstavbu a modernizaci pouze těch domů pro seniory, které jsou ve vlastnictví státních institucí nebo neziskových organizací a jsou zaměřené na osoby s nízkými příjmy. V problematice brownfields byly upřesněny možnosti čerpání podpory buď z Operačního programu Životní prostředí nebo z ROP.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Regionální rada regionu soudržnosti nabízí k prodeji nepotřebný majetek.

Likvidační komise na svém zasedání dne 28. 11. 2019 doporučila  a předseda RR Jihovýchod dne 11. 12. 2019 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku - 2. kolo: více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více