Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

ROP JV a připomínky Evropské komise

(02.07.2007) Připomínky Evropské komise byly zapracovány do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod a aktuální verze dokumentu byla koncem června zaslána zpět do Bruselu ke schválení.

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod jako řídící orgán Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (ROP JV) obdržela začátkem června 2007 připomínky Evropské komise (EK) k obsahu programu. Po jejich zapracování byla Evropské komisi zaslána do tří týdnů aktuální verze ROP JV ke schválení.

Nejvýznamnější změnou v dokumentu ROP JV je nové rozdělení finančních prostředků. Evropská komise požaduje od NSRR definici venkovských oblastí a upřesnění rozdělení plánovaných finančních prostředků na rozvoj venkova a na rozvoj měst. Regionální rady se shodly na společném postupu a sjednotily oblasti podpory pro malá města (5 000 - 49 999 obyvatel). Nový návrh ROP JV počítá v prioritě č. 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel s přesunutím alokace ve výši 2,1 % z celkového objemu finančních prostředků ROP JV z oblasti podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel do oblasti podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek s tím, že finanční alokace na jednoho obyvatele (65,75 EUR) v oblasti podpory 3.3 zůstane zachována. Oblast podpory 3.3 nově obsahuje pouze území považovaná v souladu s EK za venkovský prostor, tzn. obce s 501 - 4 999 obyvateli. Oblast podpory 3. 2 (obce s 5 000 - 49 999 obyvateli) je v nové verzi programu rozšířena na 38 měst proti dřívějším devíti. Města nad 50 tisíc obyvatel (Brno a Jihlava) spadají do oblasti podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center. S podporou obcí s méně jak 500 obyvateli počítá Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD).

V aktuální verzi ROP JV dochází také k přesunu alokace ve výši 2 % z celkového objemu finančních prostředků ROP JV z prioritní osy 1 - Dostupnost dopravy (konkrétně z oblasti podpory 1.1) do prioritní osy 3 - Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, a to konkrétně do oblasti podpory 3.4 Rozvoj regionálních středisek. Více finančních prostředků tak mohou čerpat projekty v oblastech vzdělávání, zdravotnictví a sociální péče.
Evropská komise si rovněž vyžádala v analytické části ROP JV doplnění informací o lázeňství v regionu, o stavu infrastruktury v cestovním ruchu a významu letiště Brno - Tuřany nejen pro region Jihovýchod, ale i pro celou Českou republiku. Kapitola regionálních disparit byla doplněna o kartogramy přehledně ilustrující rozdíly v regionu Jihovýchod a vymezující oblasti s potřebou soustředěné podpory. Rozšířena byla i část týkající se vyhodnocení zkušeností z předchozího programovacího období včetně návrhů na předcházení chyb. Nedostatky se týkaly především složitosti systému a prodlužování termínů. Ke zjednodušení systému došlo tím, že Regionální rada je současně řídícím orgánem i implementační agenturou, tedy jediným úřadem, který provází žadatele celým procesem vývoje projektu od příprav až po realizaci a následnou kontrolu. Regionální rada si stanovila maximální lhůtu 160 dnů od přijetí projektové žádosti do sdělení informace, zda byl projekt přijat k financování z prostředků EU. Dále byla upřesněna kritéria hodnocení projektů. Důraz je kladen např. na zajištění rovných příležitostí, inovativnost projektu a dopad na životní prostředí. Problematika horizontálních priorit (rovné příležitosti a udržitelný rozvoj) a respektování principu partnerství byly na základě připomínek EK posíleny v celé šíři ROP JV. Výsledky strategického posuzování životního prostředí (SEA - Strategic Environmental Assessment) jsou přístupné na www.jihovychod.cz.

V jednotlivých prioritních osách programu byly doplněny informace týkající se koordinace s dalšími programy, což přispěje nejen k jasnému vymezení rozhraní, ale i k posílení synergie mezi ROP a ostatními programy. ROP JV již např. nepředpokládá intervence na panelové bydlení. Dále byla akceptována připomínka EK podporovat výstavbu a modernizaci pouze těch domů pro seniory, které jsou ve vlastnictví státních institucí nebo neziskových organizací a jsou zaměřené na osoby s nízkými příjmy. V problematice brownfields byly upřesněny možnosti čerpání podpory buď z Operačního programu Životní prostředí nebo z ROP.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více

Archeologický park Pavlov

Jsme hrdí, že projekt Archeologický park Pavlov rozšířil řady oceňovaných projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených z ROP JV a získal v listopadu Českou cenu za architekturu na rok 2017. více