Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Vláda schválila Integrovaný plán rozvoje města a informace o čerpání z fondů EU

(Praha 14.08.2007) Na svém včerejším jednání schválila Vláda ČR Integrovaný plán rozvoje města a seznámila se s Informací o výsledcích vyjednávání NSRR a o dalším postupu v čerpání fondů EU.

V České republice je cca 520 měst, mezi nimiž existují velké rozdíly, co do velikosti, struktury obyvatelstva či tempa růstu. K podpoře postupného vyvažování těchto disparit předložilo ministerstvo pro místní rozvoj vládě návrh Integrovaného plánu rozvoje města (dále jen \"IPRM\"), který byl zpracován v těsné spolupráci s Asociací krajů ČR a Svazem měst a obcí ČR. IPRM je soubor vzájemně obsahově a časově provázaných aktivit, které jsou realizovány ve vymezeném území nebo v rámci tematického přístupu ve městech. Tyto aktivity směřují k dosažení předem dohodnutého společného cíle či cílů regionu, města, obce či lokality a mohou být podpořeny z jednoho či více operačních programů. Projekty zahrnuté v IPRM se musí být přínosem v rámci ekonomického rozvoje, sociální integrace, životního prostředí, ve správě věcí veřejných (\"Smart governance\") nebo dostupností a mobilitou či zvyšováním přitažlivosti města.

Zpracovatelem a předkladatelem IPRM je město, které je rovněž odpovědné za jeho realizaci. Záměry IPRM předkladatel zpracuje do podoby individuálních projektů, které jsou realizovány prostřednictvím tématických operačních programů, regionálních operačních programů, popřípadě financovány i ze zdrojů města a dalších disponibilních zdrojů (soukromými zdroji).

Projekty, vycházející ze schváleného IPRM, budou také bonifikovány ve výši 10 % (z dosaženého bodového hodnocení). Bonifikován není individuální projekt, nýbrž jeho strategické zaměření a vzájemné vazby a jejich synergický efekt. Je tak zajištěno, aby města a další subjekty připravovaly projekty, které by řešily nejpalčivější problémy města a naplňovaly celkovou strategii rozvoje města a regionu. Bonifikace přitom není zvýhodněním, ale oceněním přidané hodnoty, kterou přináší synergie a strategické plánování.

Cílem IPRM je koordinace aktivit a soustředění zdrojů na řešení nejzávažnějších identifikovaných problémů a využití ekonomického potenciálu města. Efektivita spočívá především v smysluplné návaznosti a synergickém efektu jednotlivých investic a opatření.

Vláda dále schválila stav vyjednávání operačních programů pro čerpání evropských fondů a informaci o průběhu čerpání financí za období před rokem 2007. Čerpání evropských fondů pro období 2007 až 2013 je zajištěno pomocí 24 operačních programů. Mezi operačními programy (OP), které již vyhlásily výzvy pro žádosti o finanční pomoc, jsou OP Podnikání a inovace, OP Doprava a OP Životní prostředí.

Výzvy vyhlašují příslušné řídící orgány. Jednotlivé operační programy vycházejí z Národního strategického referenčního rámce České republiky, který byl přijat Evropskou komisí v červenci 2007. Ten určuje čerpání finanční pomoci ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti Evropské unie s cílem zvýšit konkurenceschopnost české ekonomiky a zlepšit kvalitu života obyvatel České republiky.

Více informací o fondech EU je veřejnosti k dispozici na internetové stránce http://www.strukturalni-fondy.cz/.

Z jednání vlády bylo přeloženo projednávání návrhu na posílení rozpočtové položky Státního fondu rozvoje bydlení určené na podporu rekonstrukcí panelových domů. Důvodem je společné předložení návrhu změny rozpočtu Fondu na rok 2007 spolu s několika dalšími materiály. Vláda tak bude moci posoudit dílčí otázku jedné, i když velmi důležité položky v kontextu s celkovým záměrem dalšího vývoje podpory bydlení. Lze předpokládat, že k tomuto jednání dojde ještě do konce srpna 2007.


Odbor komunikace MMR ČR, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel.: 224 861 126, e-mail: tiskove@mmr.cz; www.mmr.cz

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více

Archeologický park Pavlov

Jsme hrdí, že projekt Archeologický park Pavlov rozšířil řady oceňovaných projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených z ROP JV a získal v listopadu Českou cenu za architekturu na rok 2017. více