Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Vyhlášení první výzvy k předkládání projektů

(17.09.2007) Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod vyhlašuje v souladu s Regionálním operačním programem NUTS 2 Jihovýchod (ROP JV) historicky první výzvu v novém programovacím období 2007-2013 pro zájemce o dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím ROP JV.

Žadatelé mohou předložit projekty spadající do oblasti podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu (tj. prioritní osa 1) a do prioritní osy 4 - Technická pomoc. Výzva začíná dnem 17. září 2007, je kontinuální a projekty mohou předkládat kraje regionu soudržnosti Jihovýchod (oblasti podpory 1.1 a 4.2), organizace zřizované nebo zakládané těmito kraji (oblast podpory 1.1) a Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod (oblast podpory 4.1 a 4.2). Místem realizace projektů je region soudržnosti Jihovýchod, tzn. Jihomoravský kraj a kraj Vysočina. Projekty jsou přijímány od data vyhlášení výzvy do ukončení výzvy rozhodnutím Výboru Regionální rady nebo do vyčerpání finanční alokace prostředků, avšak nejdéle do 31. prosince 2013. Žadatelé mohou podávat projekty pro Jihomoravský kraj na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v Brně, Kounicova 13 a projekty pro kraj Vysočina na regionálním pracovišti v Jihlavě, Žižkova 89.

 

Téměř dvě miliardy korun pro silnice II. a III. třídy regionu Jihovýchod
Hlavním cílem oblasti podpory 1.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury je zkvalitnit napojení regionu na nadregionální dopravní síť TEN-T, propojení uvnitř regionu a zlepšovat dopravní dostupnost při respektování životního prostředí. Podporovány budou projekty zaměřené např. na výstavbu a technické zhodnocení silnic II. a III. třídy včetně mostů, protihlukových bariér, obchvatů, okružních křižovatek. Evropská komise požaduje investiční charakter projektů týkajících se výstavby silnic, tzn. že se může jednat o novostavby nebo o zlepšení stávajících parametrů silnic. Celková finanční alokace na výzvu v oblasti podpory 1.1 je 1,9 mld. Kč, z toho 85 % je z prostředků Evropské unie (ERDF), 7,5 % ze státního rozpočtu ČR a zbývajících 7,5 % činí vlastní zdroje žadatele.

Projekt musí splnit formální náležitosti a kritéria přijatelnosti. Vybrány budou projekty dosahující nejvyššího ohodnocení, minimálně však nad hranicí stanovenou Výborem Regionální rady. Hodnotící kritéria, podmínky způsobilosti, Příručka pro žadatele a příjemce jsou dostupné na http://www.jihovychod.cz/.

V prioritní ose 4 - Technická pomoc se výzva týká obou oblastí podpory: 4.1 Aktivity spojené s realizací a řízením ROP a 4.2 Podpora absorpční kapacity. Hlavním cílem této prioritní osy je zajišťovat efektivní řízení, kontrolu, sledování a vyhodnocování realizace regionálního operačního programu, propagaci a poskytováním informací o programu a posílit absorpční kapacitu v regionu. Pro každou oblast podpory prioritní osy 4 je vyčleněna dvouletá finanční alokace ve výši 91,4 mil. Kč, z toho je 85 % poskytnuto ze zdrojů Evropské unie (ERDF), 7,5 % ze státního rozpočtu ČR a 7,5 % z rozpočtů krajů.

Projekt musí splnit formální náležitosti a kritéria přijatelnosti. Projekty technické pomoci budou hodnoceny dle hodnotících kritérií, přičemž se bude posuzovat cíl projektu, rozpočet a naplnění monitorovacích ukazatelů.

Plné znění výzvy spolu s dalšími informacemi: http://www.jihovychod.cz/

Po více než roce se završil proces příprav, vyjednávání s Evropskou komisí, auditů, nesčetných jednání a konzultací. První výzvou začíná další významná etapa činnosti Regionální rady Jihovýchod, která významným způsobem přispěje k rozvoji regionu soudržnosti Jihovýchod a ke zvýšení kvality života jeho obyvatel.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Regionální rada regionu soudržnosti nabízí k prodeji nepotřebný majetek.

Likvidační komise na svém zasedání dne 28. 11. 2019 doporučila  a předseda RR Jihovýchod dne 11. 12. 2019 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku - 2. kolo: více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více