Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Vyjádření předsedy Regionální rady Jihovýchod a hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka ke článku vydanému v MF Dnes dne 29. března 2012 s názvem Unijní dotace? I na wellness na Farmě Bolka Polívky.

(30. 3. 2012)
Vážená paní redaktorko,                                         

 

v MF Dnes byl dne 29. března 2012 uveřejněn Váš článek s názvem Unijní dotace? I na wellness na Farmě Bolka Polívky.

 

Jako předseda Regionální rady Jihovýchod jsem velice zklamán Vaším uměle vykonstruovaným a negativně laděným článkem a jednoznačně se ohrazuji proti jakémukoliv spekulování či naznačování možných nekalých praktik při hodnocení projektů a přidělování dotací na Úřadu Regionální rady Jihovýchod, které z Vašeho článku vyplývá.

Článek se svým obsahem velmi dotýká dobré pověsti jak Úřadu, tak Regionální rady Jihovýchod, a to zejména umělým propojováním kauz jiných regionálních operačních programů s projekty dotovanými z ROP Jihovýchod, které s těmito nijak nesouvisí. Rozdělování dotací z ROP Jihovýchod je pod dohledem mnoha nezávislých auditů a kontrol, systém byl několikrát hloubkově prověřen, úspěšně prošel všemi audity včetně auditu Evropské komise a Evropského účetního dvora a patří k nejlépe a nejtransparentněji čerpajícím programům v ČR. 

 Podpora malých a středních podnikatelů, kteří vytvářejí pracovní místa a ekonomicky působí na celý region, je jednou z priorit Regionálního operačního programu Jihovýchod i Evropské unie. Právě tyto "křiklavé projekty pro soukromé firmy", v rámci ROP Jihovýchod výhradně v cestovním ruchu, již nyní vytvořily více než 400 pracovních míst a další pozitivní synergické ekonomické efekty v regionu.

 Navíc cestovní ruch je jen jednou z částí podpory, kam peníze z ROP Jihovýchod putují. Proč zásobujete veřejnost negativními zprávami tohoto typu a nenapíšete článek například o tom, že z ROP Jihovýchod byly podpořeny projekty mnoha nemocnic a na nákup přístrojového vybavení, které každý rok pomáhají 150 000 hospitalizovaným a půlmilionu ambulantně léčených pacientů?  Že naše podpora pomohla zřídit či rekonstruovat 420 lůžek v objektech sociálních služeb a 200 míst v denních stacionářích? Že jsme podpořili projekty ve školách a předškolních zařízeních, které navštěvuje 31 500 školáků a předškoláků? Že v přestupních terminálech veřejné hromadné dopravy, jejichž výstavbu jsme spolufinancovali, každý den přestupuje 66 tisíc lidí? Že po 87 kilometrech cyklostezek, jejichž výstavbu jsme spolufinancovali, projíždí denně až 12 000 cyklistů a in-line bruslařů? Že námi spolufinancované nízkopodlažní ekobusy svezou každý den 50 000 cestujících? Že památky, na jejichž opravách jsme se finančně podíleli, navštíví 2 000 000 návštěvníků ročně? V tomto ohledu jsme Vám plně k dispozici a vítáme jakoukoliv spolupráci na téma projektů Regionálního operačního programu Jihovýchod.

Vaše porovnání dvou projektů, které byly každý podaný v jiné výzvě, s rozdílným zaměřením a požadavky na přínosy pro region, je velmi zavádějící.  

Pokud je projekt kvalitně připraven, projektový záměr naplňuje požadavky výzvy, ve které je předkládán, má velkou šanci na úspěch. Pokud je projekt připraven nekvalitně, jeho záměr není v souladu s danou výzvou, nemůže naplnit dostatečně hodnotící kritéria a nemůže tím pádem získat dotaci. A hodnotící kritéria ke každé výzvě jsou veřejná a známá vždy předem.

K Vámi zmiňovanému případu hotelu Avion pana Berouska lze jen dodat, že kdyby byl projekt kvalitně připraven, mohl dotaci získat. Každý žadatel má právo požadovat vysvětlení k hodnocení svého projektu, čehož také pan Berousek využil a hodnocení mu bylo bod po bodu vysvětleno. Pan Berousek mohl projekt znovu řádně připravit a znovu podat v následující výzvě, což neučinil. Pokud projekt není podán, nemůže být ani hodnocen, ani podpořen. 

Proces odvolání (lépe řečeno námitka proti hodnocení) je řešen tak, že projektová žádost je znovu přehodnocena jinými hodnotiteli. V případě hotelu Avion se po přehodnocení dospělo k totožnému bodovému hodnocení.

Syndikát novinářů České republiky a jeho Etický kodex novináře mimo jiné říká, že novináři nesmí připustit, aby zprávy nerozlišovaly fakta od osobních názorů, neodchylovaly se věcně od pravdy ani v komentáři z důvodu zaujatosti. A také to, že novináři jsou povinni svoji profesi vykonávat ve vysoké profesionální kvalitě.

Jsem hluboce přesvědčen, že Váš článek je tendenční, diskriminační a neprofesionální a jsem zklamán neobjektivitou Vašeho média, které jsem donedávna považoval za důvěryhodný a nebulvární zdroj informací.

 Problematika ROP není jednoduchá. Pokud budete mít zájem, rád se s Vámi osobně setkám a vše můžeme prodiskutovat.

 

S pozdravem

MUDr. Jiří Běhounek

předseda Regionální rady Jihovýchod a hejtman kraje Vysočina

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2018 EXTERNÍ.

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen "Regionální rada" nebo "správce") je správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "nařízení"). více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více